Regionreform

Uttalelse til kommuneproposisjonen for 2021

Det er svært gledelig at regjeringen ikke går videre med forslagene om å overføre et større ansvar til fylkeskommunene på kulturområdet. Kulturdepartementets begrunnelse for dette er både saklig og kunnskapsbasert, og NTO er svært fornøyd med å ha fått gehør for en prinsipiell og konsistent argumentasjon som vektlegger betydningen av en helhetlig nasjonal kulturpolitikk og et likeverdig tilbud i hele landet. Dette skriver vi i vår uttalelse til kommuneproposisjonen for 2021 som ble lagt frem 5. mai.

<p><strong>Jonas</strong>, Kilden Teater <br />Foto: Erika Hebbert</p>

Jonas, Kilden Teater
Foto: Erika Hebbert

NTO har 15. mai 2020 levert sin uttalelse om kommuneproposisjonen for 2021, kap. 10.8.1 Oppgavedeling på kulturområdet og 10.8.2 Gjennomgang av kulturloven.

NTO mener det er svært gledelig at regjeringen ikke går videre med forslagene om å overføre et større ansvar til fylkeskommunene på kulturområdet, verken gjennom endringer i finansieringsandelene eller overføring av enkelttilskudd til musikk- og scenekunstinstitusjoner.

Kulturdepartementets begrunnelse er saklig og kunnskapsbasert, og vi er svært fornøyd med at departementet har lyttet til bransjefellesskapet. Vi setter stor pris på at vi har fått gehør for en prinsipiell og konsistent argumentasjon forankret i Grunnloven § 100 og statens forpliktelse til å sikre nettverket av selvstendige musikk- og scenekunstinstitusjoner som en betydelig del av ytringsfrihetens infrastruktur.

VELFUNGERENDE SYSTEM SOM SIKRER MAKTSPREDNING

Dagens velfungerende finansieringssystem samsvarer godt med intensjonen i dette infrastrukturkravet. Samtidig er maktspredning sikret ved at det politiske ansvaret er delt mellom tre forvaltningsnivå, og kunstfaglige beslutninger er desentralisert til selvstendige institusjoner med kunstneriske ledere på åremål.

Videre har fylkeskommunene og kommunene allerede frihet til å prioritere kunstinstitusjonene og styrke sin kulturpolitiske innsats innenfor rammestyring som prinsipp.

FAST FORDELINGSNØKKEL

Ordningen med statlig majoritetstilskudd og fast fordelingsnøkkel sikrer langtidsplanleggende institusjoner forutsigbare rammevilkår. Vi vil derfor understreke at en slik ordning med fast fordelingsnøkkel knyttet til Stortingets budsjettvedtak må opprettholdes.

Det er viktig at staten tar sitt ansvar for at fylkeskommuner og kommuner sikres økonomiske vilkår for å opprettholde sin andel av den offentlige finansieringen i samsvar med en avtale om 70/30-fordeling.

Samtidig må det finnes mekanismer som sikrer at fylkeskommuner og kommuner tar sin del av ansvaret. Dette er nødvendig for at delt finansiering skal fungere som en forutsigbar ordning.

En avvikling av fast fordelingsnøkkel gir ingen annen frihet til fylkeskommuner og kommuner enn til å kutte i tilskuddet til institusjonene for å omprioritere midlene til andre formål.

DIALOG

Vi er glade for at Kulturdepartementet vil legge til rette for årlig dialog mellom forvaltningsnivåene. Vi legger til grunn at denne dialogen finner sted på både politisk og administrativt nivå, og at den også involverer institusjonene.

Vi understreker at en forbedret dialog om institusjonenes rammevilkår og bevilgningsnivå ikke kan erstatte ordningen med en forpliktende fordelingsnøkkel, men kan bidra til et styrket engasjement på alle forvaltningsnivåene og en samordnet tilskuddsforvaltning.

Videre må det legges til grunn for tilskuddsforvaltningen på alle nivåene at dette er frie kunstinstitusjoner. I tråd med infrastrukturkravet må kvalitet og ytringsmangfold være de overordnede målene for det offentlige tilskuddet.