Statsbudsjett 2021

Stortingets behandling av statsbudsjettet 2021

Familie- og kulturkomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2021 ble behandlet i Stortinget 17. desember og budsjettprosessen for kulturområdet med dette avsluttet. NTO har oppsummert resultatene av endringene som vedrører kapittel 323 Musikk og scenekunst, samt andre områder som foreningen omtaler i høringsuttalelsen til statsbudsjettet.

Foto: Stortinget

NTO har oppsummert budsjettbehandlingen vedrørende endringer på kommende års Statsbudsjett, kapittel 323 Musikk og scenekunst, samt andre områder som NTO omtaler i foreningens høringsuttalelse til statsbudsjettet for 2021. Vi har i år også kort oppsummert behandlingen av nysalderingen av statsbudsjettet for 2020.

10. desember 2020 avga familie- og kulturkomiteen sin innstilling til nysalderingen av statsbudsjettet for 2020. Innstillingen ble behandlet i Stortinget 17. desember.

1. desember ble regjeringspartiene og FrP enige om statsbudsjettet 2021. Finansdebatten med rammevedtak fant sted 3. desember. Familie- og kulturkomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2021, Innst. 14 S (2020-2021), ble lagt frem 11. desember og behandlet i Stortinget 17. desember.

Endringer etter budsjettforliket og stortingets behandling

Nedenfor følger en oppsummering av tilrådninger og komité- og flertallsmerknadermerknader knyttet til større saker i statsbudsjettet for 2021, slik som faste fordelingsnøkler, overføring av ansvar for tilskuddsforvaltning til Kulturrådets direktoratlinje, ABE-reformen samt gaveforsterkningsordningen.

Økonomiske rammer

Med budsjettforliket mellom regjeringspartiene og FrP, ble ABE-kuttet økt fra 0,5 til 0,6 pst. Slik som tidligere år rammer denne endringen kun etatene og ikke tilskuddsinstitusjonene. For Riksteatret innebærer dette en reduksjon i driftstilskuddet på 100 000 kroner (01-posten).

I tillegg ble kulturfondet redusert med 10 millioner kroner. Etter budsjettforliket ble det imidlertid gjort kjent at Kulturdepartementet omdisponerer 40 millioner kroner fra kompensasjons- og stimuleringsordningene ifb Covid-19 i inneværende års budsjett til kulturfondet. Dette er midler som kan overføres til 2021. Det betyr at kulturfondet i realiteten er styrket med 30 mill. kroner ift. regjeringens opprinnelige budsjettforslag.

Faste fordelingsnøkler

Faste fordelingsnøkler videreføres slik NTO har jobbet for.

Komiteen er i denne saken delt i en flertallsmerknad (H, FrP, KrF) og en mindretallsmerknad (AP, SV, SP).

Flertallsmerknaden er delvis begrunnet med Covid-19, og det er presisert at ordningen videreføres i 2021. I merknaden er det likevel ingen problematisering av ordningen som peker i retning av et nytt forslag om å avvikle den på et senere tidspunkt.

I mindretallsmerknaden kritiseres forslaget om å avvikle ordningen på prinsipielt grunn. I tråd med NTOs uttalelse bes det også om at arbeidet med å få på plass en revidert kulturlov prioriteres og at innsatsen for å bedre samarbeidet mellom forvaltningsnivåene forsterkes. I tillegg kritiseres prosessen.

Overføringer fra departementet til Kulturrådets direktoratlinje

Forslaget om å overføre ansvar for forvaltningen av tilskuddet til NTO-medlemmene på den nåværende 78-posten til Kulturrådets direktoratlinje opprettholdes. Likeså overføringen av DansiT og Bærum Kulturhus fra Kulturfondet til direktoratlinjen og overføring av Scenekunstbruket til ny/omdøpt post 78 (barne- og ungdomstiltak).

Høyre og KrF støtter departementets forslag om overføring av større ansvar for den administrative tilskuddsforvaltningen til underliggende virksomheter, men merker seg «at organisasjoner og institusjoner som berøres av disse flyttingene signaliserer uro knyttet til konsekvensene av flyttingen».

Derimot er det et tydelig mindretallsforslag (AP, SV, SP) helt i tråd med NTOs uttalelse som «ber regjeringen stanse omorganiseringen av Kulturrådet og overflyttinger fra 78-poster på Kulturdepartementets budsjett, sørge for at prosessen gjennomgås på nytt, med grundige konsekvensanalyser og høringsrunder hos relevante instanser, og komme tilbake til Stortinget med eventuelle forslag for godkjennelse, på egnet måte».

Til forskjell fra Kulturdepartementet, definerer disse partiene altså omleggingen som politikk innenfor Stortingets beslutningsmyndighet og ikke som en omorganisering innenfor departementets «alminnelige organisasjons- og instruksjonsmyndighet» (jf. sak 52/20)).

Overføringer fra Kulturfondet til Kulturrådets direktoratlinje

Forslagene om overføringer fra Kulturfondet til Kulturrådets direktoratlinje opprettholdes med unntak av noen virksomheter på det visuelle området som forblir i fondet.

Mindretallet (AP, SV, SP) mener at regjeringens forslag til overføringer går for langt og fører til en svekkelse av Kulturfondet og armlengdeprinsippet sammen med en maktkonsentrasjon i strid med regjeringens eget mål om maktspredning.

De kritiserer likevel ikke direkte at tilskudd til personlige kunstnerskap som Jo Strømgren Kompani og Verdensteatret er flyttet til Kulturrådets direktoratlinje og dermed underlagt politisk instruksjonsmyndighet.

Dette til tross for sterk kritikk fra rådsleder og flere aktører i bransjen som, i likhet med NTO, har påpekt at dette bryter med armlengdeprinsippet.

Derimot er det et mindretallsforslag (AP, SV, SP) som ber regjeringen opprette en ny søknadsbasert ordning for drift og langsiktig støtte til de etablerte scenekunst- og dansekompaniene under Norsk kulturråd, utenfor Norsk kulturfond […].

Dette er et resultat av et samlet lobbyarbeid fra Danse- og teatersentrum, Norsk Skuespillerforening, Norske Dansekunstnere, Danseinformasjonen og Creo. I deres innspill gis det ingen svar på hvordan en slik ordning utenfor fondet kan innrettes slik at fordelingen av midlene er politisk uavhengig.

ABE-kuttet

I tråd med NTOs uttalelser er mindretallet (AP, SV) kritiske til at regjeringen avviser å evaluere effektene av den såkalte ABE-reformen som svekker økonomien i kulturlivet. De påpeker at kuttene «særlig har rammet de nasjonale institusjonene, som er en viktig del av den nasjonale kulturelle infrastrukturen for fri ytring».

Gaveforsterkningsordningen

På kulturområdet videreføres gaveforsterkningsordningen, men den vil bli endret til en rammestyrt ordning som finansieres av spillemidler. Ordningen støttes opp om av flertallet (H, KrF, FrP).

Mindretallet (AP, SV, SP) tar derimot fortsatt til orde for å avvikle ordningen som de mener er upresis, lite effektiv og skaper økt ulikhet i kulturtilbudet i landet.

NTO har gjennomgående vært positiv til tiltak som kan styrke det samlede finansieringsgrunnlaget for kultursektoren. Samtidig har vi oppfordret til en prinsipiell diskusjon om statens rolle, mål og virkemidler for å fremme privat finansiering, samt at nye ordninger som gaveforsterkningen fortløpende evalueres.