Korona

Uttalelse om nysaldering i statsbudsjettet 2020

Det er gledelig at regjeringen i nysalderingen av 2020-budsjettet foreslår kompenserende tiltak til institusjoner som er rammet av særskilt strenge lokale smitteverntiltak og dertil helt eller delvis nedstengning. Dette er i tråd med NTOs anmodninger om at de institusjonene som rammes av myndighetenes innstramninger kompenseres. Vi legger til grunn at kompensasjonen gjelder inntektstap og merutgifter både knyttet til innstramninger og omlegging av driften.

<p><strong>Slik var det</strong>, Den Nationale Scene <br />Foto: Gerald Pettersen</p>

Slik var det, Den Nationale Scene
Foto: Gerald Pettersen

Kulturminister Abid Q. Raja la 20. november 2020 frem sine forslag til endringer i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet for 2020, Prop. 51 S (2020–2021) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet. Endringene omfatter forslag til tilleggsbevilgninger og endringer i støtteordningene for kultursektoren i 2020.

NTO har i den forbindelse sendt en høringsuttalelse til Stortingets familie- og kulturkomité vedrørende endringene.

DEN SENTRALE TEKSTEN I PROPOSISJONEN FOR DE FLESTE AV NTO SINE MEDLEMMER ER DENNE:

Post 77 Tilskudd til kulturinstitusjoner ifb. covid-19, kan overføres (ny)

Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddene til enkelte musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer på Kulturdepartementets budsjett med til sammen 60 mill. kroner. Økningen skal tilfalle institusjoner med over 60 pst. offentlig finansiering, som helt eller delvis er nødt til å stenge ned publikumsrettet virksomhet etter innstramninger i lokale smittevernbestemmelser (som i Oslo og Bergen) for kulturarrangementer i november og desember 2020.

Økningen skal dekke opp for inntektstap som følger av innstramninger i smittevernreglene, samt merutgifter knyttet til omlegging av drift og aktivitet for å opprettholde alternativ publikumsrettet aktivitet, herunder digital formidling. Det vil være en forutsetning for tildelingen at driften ved institusjonene opprettholdes i perioden. Midlene vil bli fordelt etter innrapporterte opplysninger fra institusjonene ut fra en samlet vurdering av inntektstap og merutgifter knyttet til de nye innstrammingene, samt digital tilgjengeliggjøring og formidling av kunst- og kulturinstitusjonenes aktiviteter. Med sikte på etterskuddsvis utbetaling foreslås det at bevilgningen på posten tilføyes stikkordet «kan overføres». Utbetaling av tilskudd vil avgrenses til å omhandle aktivitet i november og desember 2020.

I TRÅD MED NTO SINE INNSPILL

Dette er i tråd med hva NTO har bedt om i flere innspill denne høsten; at institusjoner med betydelig inntektsbortfall vil ha behov for kompenserende tiltak for å holde driften i gang.

Det vi vet pr. i dag er dette:

Budsjettsummen på 60 mill. kroner er ikke fordelt.

Summen er endelig og vil, slik vi forstår det, fordeles forholdsvis dersom samlet behov overstiger budsjettsummen.

Vår lesning av ordningen er videre at to forhold gir grunnlag for støtte:

  1. Direkte inntektstap og merutgifter som følge av innstramminger
  2. Merutgifter knyttet til eventuell alternativ publikumsrettet aktivitet


Dette er altså ikke tenkt å være en søkbar ordning.

Kulturdepartementet opplyser at de etter hvert vil komme ut med mer klargjørende informasjon om hvordan den enkelte virksomhet skal rapportere inn inntektstap og merkostnader.

KOMPENSASJON SOM FØLGE AV NASJONALE INNSTRAMMINGER

I tillegg til den foreslåtte kompensasjonen for inntektstap som følge av lokale smittevernbestemmelser, anmoder vi i uttalelsen Stortinget om at institusjonene sikres ytterligere kompensasjon for inntektstap som følge av nasjonale innstramminger, herunder den nye definisjonen av «fastmonterte stoler» som krav for å kunne ha inntil 200 publikummere på arrangement innendørs.