Statsbudsjettet 2020

Uttalelse om revidert nasjonalbudsjett for 2020

NTO minner i sin uttalelse til revidert nasjonalbudsjett for 2020 om at det ennå ikke er iverksatt særskilte økonomiske koronatiltak som treffer musikk- og scenekunstinstitusjonene. Vi anmoder derfor Stortinget om å be regjeringen komme tilbake med forslag i neste krisepakke til en avsetning til økonomiske tiltak for disse virksomhetene.

Cabaret, Den Nationale Scene
Foto: Odd Mehus

NTO har 15. mai 2020 levert sin uttalelse om revidert nasjonalbudsjett for 2020 til Stortingets finanskomité.


DET SAMISKE NASJONALTEATRET BEAIVVÁŠ

Med bevilgningen i revidert nasjonalbudsjett på 6 millioner kroner til prosjektering av nybygg for Det samiske nasjonalteatret Beaivváš og Samisk videregående skole og reindriftsskole er det endelig avklart at det blir et nytt teaterbygg i Kautokeino. NTO er svært glad for dette og ber om at Stortinget bidrar til god fremdrift slik at byggestart kan realiseres allerede våren 2021.


ØKONOMISKE TILTAK FOR MUSIKK- OG SCENEKUNSTINSTITUSJONENE

Videre anmoder vi Stortinget om å be regjeringen komme tilbake med forslag i neste krisepakke til en avsetning til økonomiske tiltak for musikk- og scenekunstinstitusjonene. Det forutsettes at behovene vurderes og tiltakene utvikles i fortløpende dialog mellom Kulturdepartementet og de enkelte institusjonene.

Musikk- og scenekunstinstitusjonene rammes på ulike måter og har ulike behov for økonomiske tiltak, utover det ordinære rammetilskuddet som vi forutsetter at blir opprettholdt også i 2021 og fremover. For mange av virksomhetene vil inntektstap og merkostnader fremover være betydelige, selv om størrelsen vil være avhengig av de ulike scenariene.

Hittil er det ikke iverksatt særskilte økonomiske tiltak som treffer disse virksomhetene. Resultatet av denne politikken er at mange musikk- og scenekunstinstitusjoner har måttet iverksette kostnadsreduserende tiltak, og noen har måttet gå til permitteringer på grunn av bortfall av egeninntekter og av arbeidsoppgaver.

Svært krevende produksjonsvilkår, begrensningene i publikumsantall og høyst usikre scenarier fører med seg en stor risiko for langtidsplanleggende virksomheter. Denne risikoen må myndighetene ta høyde for ved å bidra til størst mulig økonomisk forutsigbarhet i en situasjon som ellers er preget av så stor usikkerhet.

Vi understreker at permitteringer ikke er et bærekraftig kostnadsreduserende tiltak over tid. I tillegg til å ramme den kunstneriske kvaliteten, svekkes institusjonenes evne til å omstille seg til alternative produksjons- og visningsformer og til å komme sterkt tilbake etter hvert som smittevernbegrensningene nå lempes og på et tidspunkt opphører.

Vi ber derfor om at myndighetene følger opp videre forbud og retningslinjer med økonomiske tiltak som sikrer institusjonenes kunstneriske handlingsrom i denne krisesituasjonen. Samtidig må tiltakene bidra til å sette institusjonene i stand til å gjenoppta virksomheten med samme styrke, produksjonskapasitet og kvalitetsnivå som før så snart krisen er over.


JUSTERING AV KOMPENSASJONSORDNINGEN FOR NÆRINGSLIVET

Videre støtter vi arbeidsgiverforeningene Spekter og Virke m.fl. som tar til orde for at kompensasjonsordningen for næringslivet justeres slik at den også omfatter ikke-skattepliktige virksomheter og dermed kan treffe kulturvirksomheter som ikke har har «erverv til formål».


UTVIDELSE OG STYRKING AV KOMPENSASJONSORDNINGEN FOR KULTURARRANGØRER

Vi støtter også Spekter og Virke m.fl. i at bevilgningen til kompensasjonsordningen for kulturarrangører styrkes og utvides. Ordningen kan treffe noen få av musikk- og scenekunstinstitusjonene direkte, men også flere viktige samarbeidspartnere for våre medlemsvirksomheter.