Seminarinnledning

Styreleders innledning på NTOs styrelederseminar

NTOs styreleder Marta Færevaag Hjelle innledet på foreningens styrelederseminar 7. september. Hjelle snakket blant annet om hvordan NTO arbeider og pekte på noen av de større sakene foreningen har vært opptatt av de siste året. Rundt 70 styreledere og daglig ledere ved NTOs medlemsinstitusjoner deltok på det digitale seminaret. Under følger Hjelles innledning.

NTOs styreleder Marta Hjelle

Kjære alle styreledere og andre ledere i NTO

Velkommen til Nationaltheatret og årets styrelederseminar for alle NTOs virksomheter.

Mitt navn er Marta Færevaag Hjelle, og jeg er til daglig direktør her ved Nationaltheatret. Men i dag er jeg her først og fremst som styreleder i NTO.

Hvis teknikken er med oss, skal vi nå ha kontakt med rundt 80 representanter fra NTOs 52 medlemmer. Seminaret i år blir naturlig nok noe kortere enn et fysisk arrangement, men vi håper likevel at vi skal oppnå det som opprinnelig var meningen med et årlig styrelederseminar, nemlig å møtes og bidra til erfaringsutveksling og kompetansebygging i tillegg til å skape engasjement for de politiske sakene NTO arbeider med.

Programmet er slik at etter min innledning vil ekspedisjonssjef Christine Hamnen fra Kulturdepartementet gi oss en status i arbeidet med de politiske prosessene som går der, og til slutt vil jussprofessor Ola Mestad snakke om arbeidet som nå blir lagt ned i NTOs ekspertutvalg med innspill til ny kulturlov. Det blir anledning til å ta ordet underveis. Om dere har spørsmål eller kommentarer bruker dere chaten eller denne hånden vi etter hvert har blitt så vant med. NTOs direktør Morten Gjelten vil passe på at alle får slippe til. Og som alltid, er det fint om alle muter mikrofonen når de ikke skal snakke.


NTO SITT ARBEID

Først et par ord om hvordan NTO arbeider. NTOs styre er overbygningen for denne organisasjonen. Styret blir valgt av årsmøtet og arbeider med ulike politiske tema og felles utfordringer denne bransjen har. Hvert år sender vi inn et forholdsvis omfattende dokument til Kulturdepartementet som innspill til neste års statsbudsjett. Dette dokumentet er på mange måter en slags status for det politiske arbeidet og fungerer fint som oppslagsverk gjennom året på ulike politiske saker. Dokumentet ligger ute på nettsiden til NTO.

I tillegg til styret i NTO har vi to samarbeidsforum, ett på musikkfeltet kalt NTO – musikk og ett på scenekunstfeltet kalt Norsk teaterlederforum (NTLF). Operasjef for Trondheim Symfoniorkester & Opera, Roar Leinan, er for tiden leder av NTO – musikk, og teatersjef ved Det Vestnorske Teateret, Solrun Toft Iversen, er leder for NTLF. Jeg tror det er rett å si at samarbeidet innenfor disse to gruppene er ytterligere styrket i omfang og frekvens den siste tiden med alt av utfordringer pandemisituasjonen har gitt oss på alle mulige måter. Selv om Zoom gir anledning til hyppigere treff, håper vi å snart kunne treffes igjen til fysiske seminar med fruktbare samtaler over en kopp kaffe eller et glass vin.

Så litt om politikken:


REGIONREFORMEN

Regionreformen har vært et sentralt tema for oss de siste årene. Det var derfor med glede vi konstaterte at mye av vår argumentasjon kunne kjennes igjen da vi fikk meldingen om at kulturinstitusjonene ikke lenger skulle inngå i omfordeling av oppgaver og ansvar mellom stat og region. Vi er glade for at departementet har lyttet til bransjefellesskapet og at vi har fått gehør for en prinsipiell og konsistent argumentasjon. Historisk gjennomslag!

Men vi er ikke ferdige med temaet. En forutsetning for at dagens system kan opprettholdes som så vidt vellykket, er at det finnes mekanismer som sikrer at delt finansiering fungerer som en forutsigbar ordning. Fast fordelingsnøkkel må opprettholdes, og ordningen må praktiseres gjennom dialog og samordning, altså i samsvar med de avtaler som gjelder for dette.


NY KULTURLOV

Når det gjelder arbeidet med ny kulturlov skal jeg her nøye meg med å si at NTO tidligere har nedsatt et ekspertutvalg sammensatt av jussprofessor Ola Mestad (UiO), høyesterettsadvokat Pål Lorentzen (styreleder Det Vestnorske Teateret), Anine Kierulf, som er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og spesialrådgiver for Norges institusjon for menneskerettigheter, Merete Smith som er generalsekretær i Den Norske Advokatforening og styreleder ved Nationaltheatret og sekretær Heidi Sydnes Egeland. En temmelig solid kompetansebase som vi gleder oss til å høre fra etterpå.


YTRINGSMANGFOLD

Ved inngangen til sommeren oppsto det demonstrasjoner og diskusjon rundt mangfold og antirasisme også i Norge. Vi har alle godt av å holde denne diskusjonen varm og arbeide med hva dette betyr for den enkelte institusjon og for bransjefellesskapet – både som samfunnsaktører og som arbeidsgivere. I denne sammenheng – her i dag – er det særlig relevant å peke på styreoppnevning/-sammensetning som et godt verktøy i å øke mangfoldet i bransjen.


BEREDSKAPSARBEID

Avslutningsvis. Det pågår for tiden en rettssak om et hendelsesforløp vi var sterkt berørte av da vi hadde fjorårets styreseminar. Jeg snakker om det som først var Ways of Seeing–saken, men som har blitt Bertheussen-saken. I pressedekningen nå problematiseres kunstnerisk frihet opp mot ytringer fra flere i regjeringen. Det skal vi være glade for. Men lærdommen fra denne saken, i tillegg til Habib-saken, må vi ha med i det videre arbeidet.

NTO skal prioritere beredskapsarbeid for å sikre den kunstneriske friheten og institusjonenes uavhengighet. Vi har tilknyttet oss solid juridisk kompetanse og arbeider med mål og kjøreregler på dette som også henger tett sammen med kulturlovsarbeidet. Jeg avslutter her min innledning med utkast til overordnede mål for dette beredskapsarbeidet:

  1. NTO skal bidra til kulturpolitiske rammeverk og strukturer som legger til rette for sterke, selvstendige musikk- og scenekunstinstitusjoner.

  2. NTO skal bidra til å holde samfunnsdebatten om den kunstneriske friheten levende og bidra til bevissthet og kunnskap i offentligheten om hva kunstnerisk frihet er og hvilken verdi den har.

  3. NTO skal forsvare prinsippet om en armlengdes avstand mellom politikk og kunst, og fremme kunnskap og felles forståelse om hva dette prinsippet betyr i praksis og hvordan det best ivaretas i tilskuddsforvaltning, eierstyring og styreoppnevning.

  4. NTO skal vedvarende bygge opp og videreutvikle kunnskap, dømmekraft og argumentasjon for raskt å kunne identifisere prinsipielle saker og sikre kort responstid for uttalelser. Også de små stegene i feil retning skal identifiseres og påtales.

  5. NTO skal unngå unnfallenhet, ureflektert ettergivenhet eller medløperi i frykt for at institusjonene mister offentlig tilskudd.

  6. NTO skal vise internasjonal solidaritet og ytre seg prinsipielt også i saker utenfor Norge når den kunstneriske friheten er truet.

  7. NTO skal gjennom nettverksarbeid og møteplasser for medlemmene bidra til å fremme kunnskap, kompetanse, modighet og yrkesetikk i bransjen.

Med disse ambisjonene bør mye ligge til rette for det videre arbeidet med å operasjonalisere denne innsatsen.

Takk for meg!

----

Da er jeg glad for å gi ordet videre til ekspedisjonssjef Christine Hamnen fra Kulturdepartementet.