Seminar

Styrelederseminar 2021

NTO inviterer til styrelederseminar torsdag 9. september. Seminaret er åpent for både styreledere og daglig ledelse ved medlemsinstitusjonene. På programmet står innledninger og samtaler om kunstnerisk frihet, oppgaveoverføringene til Kulturrådet og samordning mellom forvaltningsnivåene.

<p>Foto: Pexels kaboompics</p>

Foto: Pexels kaboompics

For tredje år på rad har vi gleden av å invitere styreledere på NTOs medlemsinstitusjoner og deres daglige ledelse til et halvdagsseminar viet aktuelle kulturpolitiske temaer.

Seminaret finner sted i Bikuben på Det Norske Teatret i Oslo. Det er også mulig å følge seminaret digitalt.

Program

10.30 – 11.00: Kaffe
11.00 – 11.15: Velkommen

Styreleder i NTO Marta Færevaag Hjelle.

11.15 – 11.45: Aktuell koronaproblematikk

Hva er status i gjenåpningsplanene? Hvordan legge til rette for best mulig dialog mellom institusjonene og Kulturdepartementet fremover? Og hvordan skal det sikres at både tiltak i en videre gjenåpningsfase og beredskapsplaner er basert på de erfaringene og den kunnskapen som er opparbeidet gjennom pandemien?

Innledning ved Bernt Martin Schjerven, fungerende avdelingsdirektør Kulturdepartementet.

11.45 – 12.30: Så fri er kunsten

Er utformingen og gjennomføringen av dagens kulturpolitikk forenlig med idealet om kunstnerisk frihet og prinsippet om en armlengdes avstand? Hvordan påvirkes kunstneriske virksomheter av den kulturpolitiske styringen? Finnes det sterke nok strukturer som kan demme opp mot politisk inngripen i kunsten, med skiftende politiske klima? Og hvor går grensene mellom legitim politisk styring og utilbørlig inngripen i virksomhetenes faglige beslutninger og kunstneriske frihet?

Pelle Amberntsson, utreder Myndigheten för kulturanalys, innleder og presenterer rapporten Så fri är konsten - Den kulturpolitiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten, utarbeidet etter oppdrag fra den svenske regjeringen.

12.30 – 13.15: Lunsj
13.15 – 14.00: Oppgaveoverføringer til Kulturrådet

De senere årene har Norsk Kulturråd skrittvis fått overført stadig flere oppgaver rettet inn mot musikk- og scenekunstinstitusjonene. Dette omfatter både kunnskapsproduksjon, statistikk, utviklings- og koordineringsoppgaver og tilskuddsforvaltning.

Hva er intensjonen med oppgaveoverføringene, og hvordan påvirker disse endringene styringsdialogen? Hvordan skal Kulturrådet løse de nye oppgavene, og hvilken kompetanse har de bygget opp for å sikre ansvarlig forvaltning, etterrettelige vurderinger og kvalitet i kunnskapsproduksjonen? Hvordan er ansvarsdelingen mellom departementet og Kulturrådet i dialogen med institusjonene, og hvem er samtalepartneren i statens dialog med fylkeskommuner og kommuner?

Innledninger:

  • Heidi Karlsen, fungerende ekspedisjonssjef Kulturdepartementet
  • Kristin Danielsen, direktør Norsk Kulturråd
  • Tom Remlov, styreleder ved Bergen Nasjonale Opera, Det Norske Kammerorkester og Østfold Internasjonale Teater
14.00 – 14.15: Pause
14.15 – 15.15: Dialog og samordning mellom forvaltningsnivåene

NTO er svært fornøyd med å ha fått gehør for en prinsipiell og konsistent argumentasjon for at staten opprettholder det finansielle hovedansvar for musikk- og scenekunstinstitusjonene, og at faste fordelingsnøkler opprettholdes. Likevel har prosessene knyttet til regionreformen og forslaget i statsbudsjett for 2021 om å avvikle ordningen med faste fordelingsnøkler skapt betydelig usikkerhet og uro for fremtidige finansieringsmodeller.

Hvilke finansieringsmodeller er det som best sikrer institusjonene forutsigbare økonomiske rammer og faglig selvstendighet? Hvordan sikre best mulig dialog mellom forvaltningsnivåene, og en samordnet styringsdialog som sikrer at institusjonene ikke utsettes for gjensidig motstridende styringssignaler? Bør det utvikles felles kriterier for hva som er en god styringsdialog – knyttet til eierstyring, tilskuddsforvaltning og styreoppnevning?

Hvordan best sikre uavhengige, kompetente og representative styrer? Hvordan forstår departementet, fylkeskommunene og kommunene styrenes rolle i forholdet mellom myndighetene som har oppnevnt dem og institusjonen? Hvordan forstår styrene sin rolle i dette forholdet?

Innledninger:

  • Bernt Martin Schjerven, fungerende avdelingsdirektør Kulturdepartementet
  • John Arve Eide, fylkesdirektør for kultur og mangfold Viken fylkeskommune
  • Ola By Rise, kultur- og idrettsdirektør Trondheim kommune
15.15 – 15.30: Oppsummering og avslutning