Seminar

Styrelederseminar 2022

NTO inviterer til styrelederseminar torsdag 8. september. Seminaret er åpent for både styreledere og daglig ledelse ved medlemsinstitusjonene. På programmet står blant annet innledninger og samtaler om NTOs prinsipp- og styringsdokumenter og organisering av politikk og forvaltning.

<p>Foto: Pexels kaboompics</p>

Foto: Pexels kaboompics

For fjerde år på rad har vi gleden av å invitere styreledere ved NTOs medlemsinstitusjoner og deres daglige ledelse til seminar viet aktuelle kulturpolitiske temaer.

Seminaret finner sted i Nationaltheatrets publikumsfoajé i Oslo.

Program for dagen:

Last ned programmet her.

10.30 Kaffe
11.00: Velkommen

Gisele Marchand, styreleder Nationaltheatret, ønsker velkommen.

11.10: NTOs prinsipp- og styringsdokumenter

Som grunnlag for NTOs generelle interessepolitiske arbeid og beredskapsarbeid for å sikre kunstens frihet og musikk- og scenekunstinstitusjonenes uavhengighet, har vi de siste årene utarbeidet en håndfull prinsippdokumenter og retningslinjer som oppsummerer foreningens ståsteder på viktige områder. Til sammen er dokumentene ment å tydeliggjøre NTOs rolle og danner et fundament for foreningens interessepolitiske arbeid.

Marta Færevaag Hjelle, styreleder NTO presenterer dokumentene.

11.45 Rammebetingelser og økonomiske utfordringer

Musikk- og scenekunstinstitusjonenes økonomiske rammevilkår er kraftig svekket etter åtte år med akkumulerte realkutt i grunnbevilgningene. I tillegg til videreføring av ABE-kuttet i 2022 kommer en kraftig oppjustering av forventet lønns- og prisvekst sammen med ekstraordinært høye strømpriser i store deler av landet, økte transportutgifter som særlig rammer de turnerende virksomhetene og svekket kjøpekraft. Samtidig er institusjonene preget av pandemiens ettervirkninger og usikre egeninntekter.

Hvordan kan disse utfordringen best løses i dialog med bevilgende myndigheter? Hvordan bør balansen være mellom grunnbevilgninger – som tar høyde for at institusjonene selv tar hånd om svingninger i kostnader og egeninntekter – og ekstraordinære kompensasjonsordninger? Hva er utslagsgivende for at særskilte utfordringer som rammer ulikt løftes fra enkeltinstitusjoner til NTO-fellesskapet? Og hvordan skaper vi en best mulig vekselvirkning mellom NTO og enkeltmedlemmene?

Morten Gjelten, direktør NTO, innleder til samtale.

12.30 Lunsj
13.00 Kunsten og kulturens frihet i Norden

Kunnskapsoversikten Konstens och kulturens frihet i Norden er utarbeidet av Kulturanalys Norden etter oppdrag fra Nordisk ministerråd. Rapporten tar utgangspunkt i forskningen om kulturpolitikk og handler om forutsetningene for kunsten og kulturens frihet i de nordiske landene. Tre sentrale begreper som diskuteres i kunnskapsoversikten er prinsippet om en armlengdes avstand, kunstnerisk frihet og instrumentalisering.

Pelle Amberntsson, utreder for Myndigheten för Kulturanalys, presenterer rapporten og innleder til samtale.

13.45 Styringsdialog og Organisering av politikk og forvaltning

Kunsten, akademia og mediene er betydelige deler av infrastrukturen for fri ytring, og det trekkes gjerne analogier mellom den kunstnerisk og den akademiske friheten.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil gjennomføre en tillitsreform i universitets- og høgskolesektoren, og at regjeringen vil hegne om kunnskapens egenverdi, forskningens integritet og den akademiske friheten. Et av handlingspunktene er å sette i gang en reell avbyråkratisering ved å gjennomgå oppgavene til direktoratene, overføre myndighet til institusjonene og tilbakeføre oppgaver til departementet.

Hva er erfaringene fra universitets- og høyskolesektoren? Hvordan påvirker finansieringssystemet og organiseringen av politikk og forvaltning i dag balansen mellom politisk styring og institusjonsfrihet, rolle- og ansvarsdeling, forutsigbarhet og effektivitet? Hvilke politiske prosesser er i gang og hva er de beste løsningene?

Nina Sandberg, generalsekretær Universitets- og høyskolerådet innleder til samtale.

Kommentar ved Inger Østensjø, styreleder Rogaland Teater.

14.30 Pause
14.45 Ytringsfrihetskommisjonen om ytringsfrihet i kunsten

Ytringsfrihetskommisjonen overleverte sin utredning NOU 2022: 9 En åpen og opplyst offentlig samtale til kultur- og likestillingsministeren 15. august. Et eget kapittel er viet ytringsfrihet i kunsten. NTO er særlig glad for å at kommisjonen støtter og følger NTOs anbefalinger om å knytte kulturlovas formålsparagraf tettere opp mot infrastrukturkravet i Grunnloven § 100 så vel som å lovfeste armlengdeprinsippet med direkte henvisning til NTOs innspill til revisjon av kulturlova, utarbeidet med bistand fra en juridisk ekspertgruppe, for forslag til hvordan en lovfesting kan utformes.

Kommisjonen støtter også vårt ønske om at praktiseringen av armlengdeprinsippet undersøkes nærmere og gir interessante begrepsavklaringer, grundige gjennomganger av kunstens rettslige beskyttelse og av forholdet mellom kunstens betydning og ytringsfrihetens begrunnelser.

Innledning ved Kjersti Løken Stavrum, leder i Ytringsfrihetskommisjonen, daglig leder i Stiftelsen Tinius og styreleder i Blommenholm Industrier.

Kommentar ved Pelle Amberntsson, utreder Myndigheten för Kulturanalys.

15.30: Avslutning