NTLF

NTLFs vårseminar 2023

Norsk teaterlederforums vårseminar finner i år sted på Kilden teater og konserthus i Kristiansand torsdag 9. – fredag 10. mars.

<p>NTLF-seminar til Kilden i 2012<br /><br /></p>

NTLF-seminar til Kilden i 2012

Norsk teaterlederforum (NTLF) avholder i 2023 sitt vårseminar på Kilden teater og konserthus.

Praktisk informasjon

Tid: 9. – 10. mars 2023
Sted: Kilden teater og konserthus, Kristiansand
Overnatting: NTO reserverer rom på Clarion Hotel Ernst, som betales av den enkelte ved utsjekk.
Deltakeravgift: Egenandel på kr. 800,- faktureres i etterkant.
Påmeldingsfrist utløpt.

For de som kommer tilreisende dagen før, anbefales Kilden teaters Eg er vinden av Jon Fosse, regi Tyra Tønnessen.

Program
Torsdag 9. mars

12.00 – 13.00: Lunsj, Restaurant Frihavn, Kilden teater og konserthus

13.00 – 13.15: Velkommen v/Solrun Toft Iversen, NTLF-leder og Valborg Frøysnes, teatersjef Kilden teater

13.15 – 15.15: Bærekraftig scenekunst

Vi følger opp samtalen om bærekraftig scenekunst fra høstseminaret. Denne gangen setter vi at av mer plass til orienteringer, refleksjoner og erfaringsdeling om teatrenes bruk og oppfølging av NTOs klimaplakat og Grønt Veikart og egne initiativ, konkrete praksisendringer og behov for å kunne nå målene.

Innledere til samtale:

Eksempler fra medlemmene:

 • Ellen Math Henrichsen, direktør Rogaland Teater
 • Kari Ramnefjell, teatersjef Unge Viken Teater
 • Hans Antonsen, direktør Det Norske Teatret

14.15 – 14.30: Pause

14.30 – 15.15: Bærekraftig scenekunst fortsetter: Erfaringsdeling og ordskifte

15.15 – 15.45: Nordisk mentorprogram for teaterledelse

I samarbeid med Nordisk kulturfond lanserer NTO og de øvrige organisasjonene i Nordisk teaterlederråd et nytt nordisk, ettårig mentorprogram for teaterledere kalt Nordic Ambitions. Målet er blant annet å bidra til kompetanseutvikling i det nordiske scenekunstfeltet, utvikle gode samarbeidsflater og styrke nettverkene mellom de nordiske scenekunstinstitusjonene. Mentorprogrammet igangsettes i mars med 10 mentorpar som settes sammen på tvers av landegrensene.

 • Orientering ved prosjektleder Johanna Welander

16.00: Seminarslutt

17.00: Middag, Restaurant Frihavn, Kilden teater og konserthus

19.00 22.00: Forestilling Idioten, Teater- og operasalen, Kilden teater og konserthus

Fredag 10. mars

09.00 – 10.00: Ordskiftet om scenekunsten – språk og argumentasjon

I Kristiansand har det over tid pågått krevende ordskifter om politiske prioriteringer og offentlige bevilgninger til kunsten, til dels preget av debattene om Kunstsiloen. Når investeringer i kunsten settes opp mot skole, helse og eldre, tyr man gjerne til pragmatiske og instrumentelle begrunnelser og ringvirkningsanalyser. Dette er viktige supplerende argumenter. Dersom slike begrunnelser blir stående alene, er det likevel en risiko for at den kunstneriske kjernevirksomheten tapes av syne.

Med det lokale ordskiftet i Kristiansand som bakteppe, følger vi opp samtalene fra høstseminaret om scenekunstens verdi og posisjon. Denne gangen inviteres teaterlederne til å konsentrere samtalen om å utvikle et språk og en ambisiøs grunnargumentasjon som, i et historisk-filosofisk perspektiv, bærer seg over tid og griper hva kunsten betyr som en del av det å være menneske – i våre liv og i et demokratisk samfunn.

Hvordan kan teaterlederne hjelpe hverandre til å ta tilbake den selvfølgeligheten som ligger til grunn for de politiske ordskiftene i land hvor offentlige tilskudd til kunsten ikke hele tiden må forsvares og diskuteres? Hvilke ytre alliansepartnere trenger vi for å gjenoppbygge en kvalifisert offentlig samtale omkring kunsten, jf. Jon Refsdal Moe om behovet for en intellektuell infrastruktur? Og hvordan finner vi frem til et språk som lar seg forstå og som gir gjenklang også hos et bredt publikum?

Dette er først og fremst et møysommelig og langsiktig arbeid, men det kan også knyttes an til høstens lokalvalg og ruste oss for gode lokale ordskifter.

Innledere:

 • Henrik Rafaelsen, skuespiller, leser tekst av Paal-Helge Haugen, lyriker, forfatter og dramatiker
 • Valborg Frøysnes, teatersjef Kilden teater innledere til samtale

10.00 – 11.00: Aktuelle kulturpolitiske saker

 • Morten Gjelten, direktør NTO, orienterer; herunder status i aktuelle kulturpolitiske, styringssignaler og rapportering og NTOs prinsipper for bruk av boikott i lys av aktuelle diskusjoner.
 • Ordskifte og erfaringsdeling, herunder omkring publikum, egeninntjening, kostnadsøkning og manglende kompensasjon.

11.00 – 11.15: Pause

11.15 – 12.30: Heddadagene og Heddaprisen

Heddakomiteen har den siste tiden arbeidet med å presisere Heddadagenes mål og ambisjoner, utredet mulig fremtidig ambulering av Heddadagene, samt diskutert Heddaprisens priskategorier.

 • Orientering og innledning til samtale v/Nora Evensen, leder i Heddakomiteen
 • Prosjektleder Kjetil Falkum orienterer om Heddadagene 2023

12.30 – 13.30: Lunsj, Restaurant Frihavn, Kilden teater og konserthus

13.30 – 15.15: Seminar forts.

13.30 – 14.30: Aktuelt fra bransjen og medlemmene

Håndtering av hat, trusler og angrep på den kunstneriske friheten:

Etter initiativ fra en gruppe teaterledere er det utarbeidet en bransjestandard for NTO-medlemmenes håndtering av hatefulle ytringer og trusler mot ansatte og medvirkende i kunstprosjekter knyttet til virksomheten, samt en veileder for gjensidig støtte musikk- og scenekunstinstitusjonene imellom dersom en institusjon rammes av utilbørlige angrep på den kunstneriske friheten. Bransjestandarden og veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av Alexander Roberts, teatersjef Rosendal Teater og vedtatt av NTOs styre. Dokumentene inngår i NTOs generelle beredskapsarbeid for å sikre den kunstneriske friheten.

 • Presentasjon av bransjestandard og veileder ved Alexander Roberts, teatersjef Rosendal Teater

Etiske retningslinjer knyttet til samarbeidspartnere og sponsorer:

Mens noen har lang erfaring med samarbeid med private givere, sponsorer mm. er dette et arbeid som hos andre nå skyter fart og tvinges frem av økte kostnader, men også forventningene om egeninntjening kombinert med oppfordringen i statens tilskuddsbrev om å holde brukerbetalingen nede. Dette er et arbeid som heller ikke kan sees isolert fra bærekraftarbeidet og virksomhetens moralske kompass. Er det mange institusjoner som har utviklet egne retningslinjer for valg av samarbeidspartnere? Eller er det behov for å utvikle en felles bransjestandard?

 • Innledning til erfaringsdeling ved teatersjef Thomas Østgård og administrativ leder Vilde Broen, Østfold Internasjonale Teater

Andre saker meldt inn av medlemmene.

14.30 – 15.15: Aktuelt fra AU og valg

Herunder om høstseminaret 2023 og studietur våren 2024.

Valg av NTLFs arbeidsutvalg 2023/2024.

 • Cecilie Grydeland Lundsholt, teatersjef Teater Vestland, presenterer valgkomiteens innstilling.

15.15: Seminarslutt