NTO – MUSIKK

Felles digital satsing

NTOs musikkmedlemmer besluttet på forumets høstseminar å opprettholde intensjonen om å gå sammen om en større digital satsing i form av et mulig digitalt konserthus.

Bilde som viser filming av symfonikonsert

Fra Trondheim Symfoniorkester & Opera

Medlemmene i ledernettverket NTO – musikk har siden 2020 utforsket mulighetene for å gå sammen om en felles digital plattform for formidling av konserter, operaforestillinger og annet kunstnerisk innhold og formidlingsinnhold innenfor klassisk musikk og samtidsmusikk. Målet er blant annet å nå et nytt og bredere publikum og vekke interesse for den levende, klassiske musikken gjennom økt synlighet og nye formidlingsformer. På denne måten vil man også kunne gi langt flere tilgang til det offentlig støttede tilbudet innenfor dette musikkfeltet.

15. november 2022 engasjerte NTO på vegne av musikkmedlemmene en egen prosjektleder med ansvar for å lede det videre arbeidet gjennom så vel et forprosjekt som en pilotprosjektfase. Prosjektleder er utleid av Kilden teater og konserthus i en 50 % stilling i et år og vil rapportere til en styringsgruppe nedsatt av AU i NTO – musikk. Kostnadene til prosjektlederen dekkes av medlemmene selv.

Bakgrunn

Forumets medlemmer har over lenger tid diskutert muligheten for å samle seg om et felles digitalt løft og gikk vinteren og høsten 2021 igjennom en strategiprosess med bistand fra Norsk publikumsutvikling og Rasmussen Nordic, som munnet ut i et strateginotat med en anbefaling om å etablere et forprosjekt. Notatet fikk bred tilslutning, og alle de større virksomhetene i forumet (10 stk.) har sagt seg villige til å investere en avtalt sum utviklingsmidler i en nødvendig prosjektfase.

En egen arbeidsgruppe bestående av representanter fra Den Norske Opera & Ballett, Bergen Filharmoniske Orkester, Kilden teater og konserthus og Det Norske Blåseensemble ble i mai 2021 nedsatt av forumets arbeidsutvalg. Gruppen har det siste året undersøkt mulighetene for å inngå et faglig, ressursmessig og økonomisk samarbeid med stiftelsen Cultiva om å utvikle en konserthusmodul for klassisk musikk innenfor Cultivas allerede planlagte «Digitalt kulturhus».

Målet har blant annet vært å unngå at to store aktører jobber med samme type prosjekt opp mot noenlunde samme målsettinger, samt å bidra til oppbygging av bransjekompetanse- og erfaring underveis i prosjektet gjennom samarbeid med produksjons- og kompetansemiljøet i Kristiansand, representert ved så vel Kilden teater og konserthus som Cultiva.

Tanken har også vært at orkestrene og de øvrige musikkinstitusjonene kan dra nytte av Cultiva og Kildens fagmiljø innenfor IT, medieteknologi, digital kunstproduksjon og digitale forretningsmodeller, mens Cultiva på sin side får umiddelbar tilgang et solid omfang av digitalt innhold, publikum- og målgruppeinnsikt og et stort nettverk av virksomheter og ressurspersoner innenfor det klassiske musikkfeltet.

Både NTO-institusjonene med sitt tydelige samfunnsoppdrag, men hvor ressursene samtidig er innrettet mot kjernevirksomheten og det levende publikumsmøtet, og stiftelsen Cultiva med sin digitale satsing og målsetting om å bidra til arbeidsplasser, nyskaping og kompetansebygging innenfor kunst- og kunnskapsmiljøer i Kristiansand, deler overordnede, ideelle mål om at aktiviteten skal gi mest mulig tilbake til fellesskapet, samt at ervervet kunnskap og erfaring bør deles raust innad i bransjen. Partene deler også målet om at et slikt digitalt konserthus skal tilby fullverdige digitale kunstneriske opplevelser og eies av bransjen selv.

Videre prosess

Arbeidsgruppen har delt det kommende arbeidet inn i 3 hovedfaser: Forprosjekt, pilotprosjekt og endelig driftsfase. Forprosjektet ble igangsett 15. november og vil gå over 3 ½ måned. Dette er primært en avklarings- og forankringsfase, hvor spørsmål rundt bl.a. organisering, finansiering, eierskap og forretningsmodell søkes avklart, men også produksjonskapasitet, allerede eksisterende innhold og øvrig ressurstilgang. Samtidig er det et mål å initiere analyser eller annen kunnskapsinnhenting på områder som f.eks. markedssituasjonen, målgruppeavklaring, immaterielle rettigheter, økonomisk bærekraft o.l. Forprosjektet skal munne ut i en prosjektplan for neste faste og et utkast til forretningsplan for det digitale konserthuset.

Pilotprosjektet er tenkt igangsatt 1. mars og vil gå fram til medio november. Denne fasen skal bidra til å bygge erfarings- og kunnskapsgrunnlag for en eventuell senere driftsfase, både i form av ferdigstilling av ulike analyser og gjennom praktisk utforsking av nye formidlingsformater og tilhørende effekt hos ulike publikumsgrupper, samt testing av ulike former for produksjonssamarbeid, etablering av et redaksjonsmiljø og justering av endelig organisasjons- og forretningsmodell m.m.

Kontakt

Prosjektledelsen:

Har du spørsmål om prosjektet? Ta kontakt med prosjektleder Øystein Flemmen, e-post, tlf. 920 60 201.

Styringsgruppen:

  • Thorstein Granly, direktør Det Norske Blåseensemble
  • Bernt Bauge, adm. dir. Musikkselskapet Harmonien
  • Per Erik Kise Larsen, direktør Det Norske Kammerorkester
  • Kenneth Fredstie, kommunikasjonsdirektør Den Norske Opera & Ballett
  • Marie Teresie Sørensen, kommunikasjonssjef Kilden teater og konserthus
  • Marianne Dyrnes Vallat, NTO