PM 17.10.19

«ABE-reformen må evalueres»

– Det er på høy tid at effektene av ABE-reformen evalueres, sier NTOs direktør Morten Gjelten i en kommentar til regjeringens kulturbudsjett for 2020. Han peker på at den manglende kompensasjon for lønns- og prisvekst bidrar til stadig svekkede rammevilkår for musikk- og scenekunst­institusjonene. Blant de positive nyhetene i budsjettet trekker han frem kunstnerisk aktivitet og utvikling for Carte Blanche, tilskudd til satsinger på kulturelt mangfold, samt økninger til Teater Manu og Sogn og Fjordane Teater som en del av regjeringens språksatsinger.

Morten Gjelten
Foto: Brian Olguin

I dag la Trine Skei Grande (V) fram sitt forslag til kulturbudsjett for 2020. De fleste av NTOs medlemmer får i budsjettfremlegget en økning på 2,7 %. Økningen i tilskuddet utgjør en delvis kompensasjon for forventet lønns- og prisvekst, og for sjette år på rad er det lagt inn en reell reduksjon i tilskuddet for å ivareta regjeringens «avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform».

ENKELTE GLEDELIGE ØKNINGER

NTO er fornøyd med at Carte Blanche i budsjettfremlegget får en økning på 700 000 kroner for å styrke kunstnerisk aktivitet og utvikling i kompaniet. Det er også gledelig at blant andre Det Norske Teatret, Dansen Hus og Teater Innlandet får midler til tiltak som skal stimulere til større kulturelt mangfold og integrering.

Videre er forening fornøyd med at både Sogn og Fjordane Teaters samarbeid med Nynorskhuset i Førde og Teater Manu får ekstra tilskudd som ledd i regjeringens satsing på språktiltak.


EFFEKTENE AV ABE-REFORMEN

Foreningen mener likevel det er alvorlig at institusjonene stadig får svekket sine rammevilkår som følge av regjeringens generelle avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform.

– Hvis rammetilskuddene snarere hadde blitt opprettholdt, ville det kunne ha gitt rom til større satsinger på for eksempel kulturelt mangfold eller andre satsingsområder enn de siste årenes tilskudd til særskilte tiltak og prosjekter har gitt, understreker Morten Gjelten.

– Vi minner om at reell lønns- og priskompensasjon fremdeles er det viktigste grepet for at institusjonene skal kunne møte den alminnelige veksten i faste kostnader som lønn, honorar og pensjon, uten å måtte redusere aktivitetsnivå og kvalitetskrav eller utelukke nye satsinger, sier Gjelten.

– Vi mener samtidig det er på høy tid at effektene av ABE-reformen evalueres. Gir den forventet effekt, altså mer effektiv bruk av ressursene, eller gir snarere redusert bemanning, aktivitet og formidlingskapasitet at samfunnet får stadig mindre ut av ressursene fordi institusjonene ikke fullt ut får utnyttet verken det kunstneriske potensialet eller formidlingspotensialet, spør han.

NTO kommer nærmere tilbake til detaljene i budsjettet når organisasjonen skal uttale seg til kulturkomiteen senere i måneden.

Kontakt Morten Gjelten for ytterligere uttalelser:

Morten Gjelten
Direktør i NTO