PM 08.10.18

NTO om statsbudsjettet 2019

Kulturminister Trine Skei Grande la i dag frem regjeringens forslag til kulturbudsjett for 2019. For de fleste musikk- og scenekunstinstitusjonene betyr forslaget en realnedgang for femte år på rad. – Når arbeidskraftintensive virksomheter som teatre og orkestre underkompenseres for lønnsvekst i fem statsbudsjetter på rad, så får dette konsekvenser for både ansatte og publikum, sier NTOs direktør Morten Gjelten.

Morten Gjelten
Foto: Brian Olguin

I regjeringens forslag til kulturbudsjett for 2019 som ble lagt frem av kultur­minister Trine Skei Grande i dag får det totale kulturbudsjettet en nominell økning på 4,5 prosent. Flere av NTOs medlemmer får gledelige økninger til viktige tiltak, deriblant til ulike tiltak som skal styrke arbeidet med mangfold, integrering og bekjempelse av fattigdom, samtidig som blant annet avsetningen til scenekunst under Norsk kulturfond foreslås styrket og turnénettverket Dansenett Norge får midler til en varig etablering.

De fleste av NTOs medlemmer får imidlertid en realnedgang i sine bevilgninger på grunn av en underkompensasjon for lønns- og prisvekst. Regjeringen legger i sine beregninger til grunn en lønnsvekst på 3,25 % og en prisvekst på 1,5 % til neste år, mens den generelle økningen i rammetilskuddet til NTOs medlemmer i budsjettfremlegget er på nærmere 2,4 prosent. Forslaget motsvarer etter NTOs syn slik sett verken institusjonenes ambisjoner eller forpliktelser.

SVEKKEDE RAMMEBETINGELSER FOR 5. ÅR PÅ RAD

– Vi registrerer med optimisme at statsrådsskiftet har satt sitt tydelige preg på språket i budsjettet. I både begrunnelsen for regjeringens kulturpolitikk og i beskrivelsen av hovedprioriteringene ser vi en statsråd med bevissthet rundt at også det man sier og skriver er viktig i kulturpolitikken – ikke kun tall, sier NTOs direktør Morten Gjelten.

– Så har det nok sikkert vært tyngre å oppfylle de økonomiske forventningene som hun selv har vært med på å skape gjennom en offensiv omtale av kulturens betydning i regjeringsplattformen, fortsetter han.

– Det er ingen hemmelighet at vi er lite imponert over refleksjonen rundt regjeringens såkalte effektiviserings- og avbyråkratiseringsreform. For våre medlemmer innebærer det uansett et reelt kutt. Når arbeidskraftintensive virksomheter som teatre og orkestre underkompenseres for lønnsvekst i fem statsbudsjetter på rad, så får dette konsekvenser for både ansatte og publikum.

GLEDELIGE ØKNINGER

NTO er samtidig fornøyd med at flere av foreningens medlemmer har fått viktige økninger i budsjettforslaget. Ekstra gledelig er det at tilskuddet til Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO) foreslås økt med 2,5 millioner kroner og med dette settes i stand til å øke antall musikerstillinger.

– Dette er en høyst betimelig og helt nødvendig styrking av landets nordligste orkester- og operainstitusjon og helt i tråd med hva NTO i flere år har påpekt. Skal utbyggingen av NOSO kunne videreføres, som forutsatt i Stortingets vedtak ved opprettelsen av orkestret i 2009, må institusjonens driftsbudsjetter økes fremover, presiserer Gjelten.

Foreningen er også fornøyd med at kulturministeren anerkjenner at et av de viktigste virkemidlene for å bedre produksjons- og formidlingsvilkårene for frittstående kompanier og ensembler er å styrke de tre programmerende teatrene Black Box teater, BIT Teatergarasjen, Teaterhuset Avant Garden. Disse virksomhetene utgjør en viktig del av den nasjonale infrastrukturen på scene­kunstområdet, men har lenge hatt et bevilgningsnivå som ikke gjenspeiler den betydningen de har for utviklingen i scenekunsten.

Vi er også glade for at Edvard Grieg Kor styrkes med 3 millioner kroner, slik at det Bergens-baserte koret kan satse mer langsiktig.

NTO kommer tilbake med fyldigere kommentarer til kulturbudsjettet i sin høringsuttalelse til Stortingskomiteen senere i måneden.

Les kulturbudsjettet her.