Pressemelding 24.05.22

Uttalelse om revidert nasjonalbudsjett for 2022

NTO ber i sin uttalelse til revidert nasjonalbudsjett for 2022 om at musikk- og scenekunstinstitusjonenes kompensere fullt ut for forventet lønns- og prisvekst i 2022 etter de nyeste prognosene.

<p><strong>Morgenstjernen</strong>, Den Nationale Scene <br />Foto: DNS</p>

Morgenstjernen, Den Nationale Scene
Foto: DNS

NTO har 18. mai 2022 levert sin uttalelse om revidert nasjonalbudsjett for 2022 til Stortingets finanskomité.

Full lønn- og priskompensasjon etter nye prognoser

Vi peker i uttalelsen på at i saldert statsbudsjett for 2022 fikk NTOs medlemmer en nominell rammeøkning på om lag 1,9 prosent. Dette innebar en realnedgang for åttende år på rad. Statsbudsjettet la til grunn en lønnsvekst på 3,0 prosent og prisvekst på 1,3 prosent. Per dato er rammen for årets lønnsvekst 3,7 prosent og forventet prisvekst er justert til 5,4 prosent.

I tillegg kommer den sterke økningen i strømprisen som tilsier at kostnadene blir langt høyere enn budsjettert.

Etter to år med pandemi og restriksjoner som har skapt store begrensninger for produksjon og formidling, er det en betydelig risiko for langsiktige kunstneriske og økonomiske konsekvenser.

Reell lønns- og priskompensasjon er forutsetning for at musikk- og scenekunstinstitusjonene skal opprettholde aktivitet og sysselsetting, men også for at de skal kunne fungere som vitaliserende kompetansemiljø for store deler av det øvrige kulturlivet i en krevende gjenoppbyggingsfase etter pandemien. Blant annet trenger frilansere, som er særlig hardt rammet av pandemien, oppdrag og arbeidsplasser å komme tilbake til.

Vi viser også til rapporten "Forestillingen er avlyst" Frafall av teknikere i sceneteknisk bransje og forslag til tiltak hvor det kommer frem at det har vært et markant frafall av teknikere i sceneteknisk bransje. Institusjonenes økonomiske handlingsrom og produksjonsvolum har stor betydning for vilkårene for forutsigbare arbeidsmuligheter, vedlikehold og styrking av sceneteknisk kompetanse og trygge og regulerte arbeidsforhold for frilansere så vel som fast ansatte sceneteknikere.


Gledelig styrking av Peer Gynt og behov for opprydding i kapitler og poster

Det er gledelig at det foreslås en styrking av tilskuddet til Peer Gynt AS på 4,3 mill. kroner for å sikre nødvendig forutsigbarhet for stemnet. Tilskuddet er bevilget over kap. 320 post 75, og vi leser dette som at Peer Gynt AS er flyttet over til denne posten som navngitt mottaker på statsbudsjettet.

Vi ber samtidig om en gjennomgang av organiseringen av kulturpolitikk og forvaltning, og en opprydding i kapitler og poster på statsbudsjettet. Organiseringen må sikre at mest mulig midler kanaliseres direkte til kunsten uten kompliserende mellomledd, samt at ansvars- og rolledelinger og skillene mellom politiske og kunstfaglige vurderinger er klare og gjennomsiktige.

Gjennomgang av byggeprosjekter

Vi registrerer at regjeringen frem mot neste års statsbudsjett vil gjennomgå planene for byggeprosjekter i statlig sivil sektor med mål om å redusere kostnadene til slike prosjekter. Vi ber Stortinget være oppmerksom på at det er store etterslep i nødvendige investeringer i produksjons- og formidlingslokaler for musikken og scenekunsten. Det er både kritiske behov for rehabilitering og modernisering av eksisterende teater- og konsertlokaler og for nye produksjons- og formidlingslokaler flere steder i landet.