Korona

Innspill til antallsbegrensinger

Man bør etterstrebe en så fleksibel løsning som mulig og fjerne de generelle antallsbegrensinger, skriver NTO og Spekter i sitt felles innspill om skalerbare antallsbegrensninger til Helsedirektoratet. Slik også smittevernmyndighetene påpeker er det liten risiko for videre smitte ved kulturarrangement som gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

<p>Stormen Konserthus<br />Foto: Arktisk Filharmoni / Stormen Konserthus</p>

Stormen Konserthus
Foto: Arktisk Filharmoni / Stormen Konserthus

Spekter og NTO har 18. januar 2022 svart på Helsedirektoratets invitasjon til å gi innspill til hvilke premisser som bør ligge til grunn for differensiering i antallsbegrensinger på offentlige arrangementer med faste tilviste plasser publikumsantallet.

Gjennom pandemien har institusjonene opparbeidet seg solid kunnskap og erfaring med å håndtere både egne ansatte i produksjon, og publikum under arrangementsavvikling og har utvikle egne beredskapsplaner, risikovurderinger, rutiner og tiltak knyttet til de lokalene de operere i og den aktiviteten de har.

Av rundt 15.000 arrangement og 1 mill. publikummere var det fra mars 2020 og ut 2021 ingen kjente tilfeller av smittespredning på musikk- og scenekunstinstitusjonenes publikumsarrangement.

Smittevernmyndighetene peker også i sin nylig fremlagte rapport Helhetlig vurdering av situasjonen og vurdering av behov for justering i nasjonale smitteverntiltak på at «[d]ersom arrangementet gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte, vil det være liten risiko for videre smitte på arrangementer med faste tilviste plasser».

NTO og Spekter mener derfor at man bør etterstrebe en så fleksibel og tillitsbasert løsning som mulig. Denne bør ta utgangspunkt i Covid-19-forskriftens § 14a, som i dag gjelder for varehandelen, markeder, spaanlegg, museer, biblioteker mm. Det betyr at generelle antallsbegrensinger fjernes, og at det er den enkelte virksomhet som selv fastsetter maksimalt antall publikum, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

Hva som menes med smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av et arrangement kan presiseres i en smittevernveileder for publikumshåndtering, eventuelt sammen med praktiske vilkår som kan legges til grunn for hver enkelt virksomhets fastsettelse av maksimalt antall publikum, slik som for eksempel setekapasitet, totale publikumsarealer og praktiske muligheter for å overholde en-meteren i mingleområder, antall innganger, ventilasjon og profesjonelle publikumsverter/vakter. Eventuelle avklaringer kan gjøres mellom den enkelte institusjon og lokale smittevernmyndigheter.

Begrunnelse og transparens for å sikre god dialog

Vi har samtidig bedt om en begrunnelse dersom det likevel skulle legges til grunn en mindre fleksibel løsning for offentlige arrangement enn de virksomhetene som i dag er omfattet av § 14a.

I en e-post 19. januar til Kulturdepartementet har vi også bedt om at forslaget fra Helsedirektoratet offentliggjøres så snart det er sendt over for politisk behandling. På denne måten vil organisasjonene kunne bidra med mer konkrete innspill og bransjespesifikk kompetanse sikres underveis i prosessen. Vi anerkjenner selvsagt at tidsfristene må bli svært stramme i en slik involverende og dialogorientert prosess.