Hva vi gjør og hvordan vi jobber
Norsk teater- og orkesterforening (NTO) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for profesjonelle, offentlig støttede virksomheter innen musikk og scenekunst. NTO’s medlemmer er blant de fremste produsentene og formidlerne av levende musikk og scenekunst, og foreningen representerer en omfattende infrastruktur av forskjelligartede virksomheter. Medlemmene består av programmerende og produserende teatre, scener, orkestre, musikkensembler og kor, samt andre virksomheter med annen særlig tilknytning til bransjen.
<p><strong>Fra NTOs årsmøteseminar 20</strong><strong>19</strong> <br />(Foto: Skjalg Vold)</p>

Fra NTOs årsmøteseminar 2019
(Foto: Skjalg Vold)

NTO arbeider aktivt for å opprettholde og styrke medlemmenes politiske og økonomiske rammevilkår og kunstneriske handlingsrom. Foreningen driver utstrakt interessepolitisk arbeid, nettverksarbeid, utrednings- og statistikkarbeid og annen kunnskapsutvikling og analyse.

NTOs formål finner du nærmere formulert i vedtektene her.

HVORFOR TA DEL I NTO-FELLESKAPET

NTO besitter god bransjeinnsikt og er tett på medlemmene. Foreningen har lang tradisjon for kunnskapsbygging om musikk- og scenekunstinstitusjonene og har dedikerte og kompetente medarbeidere med god bransjeforståelse. Vi innhenter og sammenstiller relevant tallmateriale om medlemmene og bestiller ved behov ulike undersøkelser og kartlegginger med mål om å utvikle det generelle kunnskapsgrunnlaget om den norske musikk- og scenekunstbransjen.

Vi skreddersyr gode og velfungerende bransjefellesskap og fungerer som bindeledd mellom medlemmene, resten av bransjen og myndighetene. Vi representerer medlemmene utad og initierer og deltar i det offentlige ordskiftet rundt musikk og scenekunst.

NTO har en representativ beslutningsstruktur med et styre som i størst mulig grad speiler medlemsmassen, og som er satt sammen for å sikre bredde i kompetanse og erfaringsgrunnlag. Alle NTOs interessepolitiske synspunkter og andre viktige avgjørelser behandles av NTOs styre på vegne av medlemmene. Styret velges av årsmøtet som er foreningens høyeste organ.


I tillegg har vi en rekke representative utvalg og diskusjonsfora som sørger for at alle deler av medlemsmassen blir hørt og at foreningen er godt kjent med ulike utfordringer og styrker på tvers av institusjonstype- og størrelse.

Som medlem i NTO er din virksomhet med på å påvirke hvilke saker foreningen fremmer, hvilken argumentasjon vi bruker og hvilke satsingsområder vi prioriterer. Vi mener at musikk- og scenekunstinstitusjonene står sterkere sammen enn hver for seg, og at historien har vist at den enkelte er mindre utsatt som en del av et interessefellesskap.

Vi arbeider for at velfungerende kulturpolitiske virkemidler på musikk- og scenekunstsområdet videreføres og utvikles, slik at musikk- og scenekunstinstitusjonene også i fremtiden kan forvalte og utvikle norsk ensemblemusikk og scenekunst på høyt nivå til flest mulig. Vi driver kontinuerlig med påvirkningsarbeid overfor beslutningstakere, bidrar til at viktige kulturpolitiske saker settes på dagsorden og har god gjennomslagskraft.

Foreningen besitter bransjekunnskap som er viktig for politikkutformingen på feltet og har gjennom mange år etablert en god dialog med Kulturdepartementet. Vi erfarer å bli oppfattet som en seriøs og troverdig aktør med innsikt i det norske musikk- og scenekunstfeltet.

Vi rådgir også enkeltmedlemmer i kulturpolitiske og andre spørsmål, bistår medlemmene i dialogen med eiere og tilskuddsparter og jobber for å styrke medlemmenes kompetanse i arbeidsgiverspørsmål.

NTO aarsmote 6
POLITISK ARBEID OG PÅVIRKNINGSARBEID

NTO arbeider for at medlemmene skal ha best mulig rammevilkår til å produsere og formidle musikk og scenekunst av høyest mulig kvalitet til flest mulig, samt at de skal kunne utvikle seg i henhold til egne visjoner og mål og beholde sin kunstneriske og organisatoriske egenart.

Foreningen besitter god kunnskap om bransjen, solid kulturpolitisk innsikt og jobber kontinuerlig med å fremme kulturpolitiske saker som angår medlemmene i relevante fora. Vi bryr oss om alt fra den politiske styringsdialogen, organiseringen av kulturpolitikken og dens begrunnelse og forholdet mellom forvaltningsnivåene, til forsknings- og utdanningssituasjonen, lover og regelverk, kunnskaps- og refleksjonsrommet, publikums- og inkluderingsarbeid, kunstnerøkonomi og internasjonalisering – bare for å nevne noe.

Gjennom jevn og god dialog med en rekke ulike aktører sikrer vi et bredt og nyansert kunnskapsgrunnlag, forståelse for hverandres synspunkter og muligheter for å henvise til hverandre og fremme felles saker med større gjennomslagskraft.

Vi møter og utfordrer politikere og embetsverk, bidrar med bransjeinnsikt, utvikler argumentasjon og driver med påvirkningsarbeid gjennom høringsuttalelser, innspill til stortingsmeldinger og statsbudsjett, kronikker med mer.

Våre overordnede mål for det interessepolitiske arbeidet finner du her.

UTREDNINGSARBEID OG UNDERSØKELSER

NTO arbeider kontinuerlig med kunnskapsinnhenting- og bygging og samarbeider ved behov med ekstern ekspertise, eller også andre arbeidsgiver- og interesseorganisasjoner innenfor kulturfeltet, eller arbeidstakerorganisasjoner der det er hensiktsmessig. Vi setter etterrettelighet høyt og er av den oppfatning at solid, oppdatert og relevant kunnskap er det beste grunnlaget for god og tillitsvekkende kommunikasjon og konsistent og etterprøvbar argumentasjon.

Som arbeidsgiver- og interesseorganisasjon med lange tradisjoner for å jobbe nært medlemmene, arbeider NTO målrettet for å bidra til best og mest mulig etterrettelig kunnskapsgrunnlag for politikkutformingen, så vel som for den offentlige debatten og kulturforskningen. Dette gjøres blant annet gjennom å samle tall, fakta, argumentasjon og annen kunnskap om bransjen, og å systematisere og presentere dette slik at flere kan få bedre innsikt i viktige bransjespørsmål, og slik at medlemmene kan nyte godt av felles erfaringer.

<p><strong>Fra NTOs kommunikasjonsseminar 20</strong><strong>19</strong> <br />(Foto: Skjalg Vold)</p>

Fra NTOs kommunikasjonsseminar 2019
(Foto: Skjalg Vold)

NETTVERK, MØTEPLASSER OG KOMPETANSEUTVIKLING

NTO organiserer medlemmer fra et bredt spekter av det norske musikk- og scenekunstlandskapet.

En sentral del av foreningens arbeid er å engasjere flest mulig av medlemmene i viktige bransjespørsmål. Vi har lang erfaring med å legge til rette for erfaringsutveksling og kompetanseheving i fortrolige forum, hvor nøkkelpersoner i organisasjonen kan møte andre i tilsvarende stillinger og diskutere temaer og relevante problemstillinger.

Vi tilbyr også en rekke faglige og kollegiale møteplasser på tvers av kunstnerisk uttrykk, institusjonsstørrelse og geografi. I tillegg til NTOs samlede virksomhet under NTOs styre er NTO sekretariat for Norsk teaterlederforum (NTLF) og NTO – musikk. Våre ulike seminarer og konferanser har både fokus på dagsaktuelle saker, temaer som i særlig grad berører institusjonslederne og mer overordnede kulturpolitiske saker.

Disse nettverkene og møteplassene gir effektiv tilgang til ny kunnskap og er unike møtesteder for kunstneriske ledere og direktører, økonomi- og personalmedarbeidere, markeds- og kommunikasjonsmedarbeidere m.fl. Her får ledere og andre i organisasjonene muligheten til å holde seg oppdatert om utviklingen i bransjen, knytte nyttige kontakter og få ny innsikt som kan utvide horisonten og heve egen og medarbeideres kunnskap og kompetanse.

NTO er også medlem av og deltager i flere nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidsprosjekter, og foreningen samarbeider med en rekke organisasjoner innenfor kunst- og kulturfeltet. Disse tette samarbeidene virker både dialogbyggende og samlende og bidrar til å gi foreningen god innsikt i ulike problemstillinger fra ulike vinkler, noe som igjen muliggjør nyansert argumentasjon på det interessepolitiske området.

Ulike møteplasser og former for bransjesamarbeid som din virksomhet får tilgang til gjennom NTO, eller som NTO deltar i på vegne av medlemmene:

 • NTOs årsmøteseminar og andre medlemsmøter
 • Norsk teaterlederforum
 • NTO – musikk
 • Kommunikasjonseminarer
 • Heddaprisen og Heddadagene
 • Scenekunst.no
 • Scenekortet
 • PEARLE* (formell arbeidsgiverpart i EU-systemet)
 • Nordisk orkesterkonferanse
 • Nordisk teaterlederråd
 • Ulike bransjestandarder, slik som Klimaplakat, Etisk standard for forebygging av trakassering, Håndtering av hat og trusler mot den kunstneriske friheten
 • Årlig audition for nyutdannede skuespiller
 • Ibsenprisen: Ett jurymedlem utnevnes av NTLF
 • Kritikerstipend til Norsk Shakespearetidsskrift
 • Årets kritikk: Et jurymedlem utnevnes av NTO
 • Green Producers Tool, Nordic Green Orchestra Guide, Theatre Green Book, Nordic Green Accelerator Program
 • Nordic Ambitions
 • Mitt publikum, en guide til publikumsundersøkelser
 • Smittevernveiledning
Heddadagene
ARBEIDSLIV: FELLESLØSNINGER, FORDELSAVTALER OG BRANSJESTANDARDER

NTO jobber for å styrke medlemmenes kompetanse i arbeidsgiverspørsmål.

Stadig økt konkurranse gir økte krav til profesjonalitet i alle ledd, høy ressursutnyttelse, kjennskap til ulike regelverk med mer. Dette gir også økt behov for kompetanseutvikling og effektiv ressursbruk gjennom samarbeid om fellesavtaler når det er hensiktsmessig.

NTO forhandler eller utarbeider blant annet frem avtaler, fellesløsninger og bransjestandarder på følgende områder:

 • Pensjon
 • Overenskomster med ulike kunstnerforbund, opphavsrettsorganisasjoner og andre
 • Prosedyrer for håndtering av trakassering på arbeidsplassen og etisk rammeverk
 • Håndtering av hat, trusler og angrep på den kunstneriske friheten
 • Forsikringsavtaler for ansatte
 • Hotellavtaler for ansatte


NTO er tilsluttet den europeiske arbeidsgiverorganisasjonen PEARLE* og samarbeider med Arbeidsgiverforeningen Spekter.

For de virksomhetene som er medlem i både NTO og Spekter ligger forhandlingsansvaret for teatrene hos Arbeidsgiverforeningen Spekter. For orkestrene og Den Norske Opera & Ballett forhandles B-delen virksomhetsvist under Spekter.

NTO gjennomfører selv forhandlinger med de forbundene som ikke har hovedavtale med Spekter, det vil si med oversettere, dramatikere og komponister, samt opphavsrettsorganisasjoner som TONO og Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA).