NTOs vedtekter
Sist revidert på årsmøte i NTO 23. mars 2022.
§ 1: Formål

NTO er en arbeidsgiver- og interesseforening for profesjonelle, offentlig støttede virksomheter innen musikk og scenekunst, samt virksomheter med annen særskilt tilknytning til bransjen.

NTO skal:

 • bistå medlemmene ved forhandlinger med arbeidstaker- og interesseorganisasjoner.

 • etter medlemmenes ønske på deres vegne forhandle og slutte avtaler med arbeidstaker- og interesseorganisasjoner, samt med andre vare- og tjenesteleverandører.

 • arbeide for at medlemsorganisasjonene utvikler seg som profesjonelle og effektive arbeidsgivere og styrker sin kompetanse som formidlere av musikk og scenekunst.

 • arbeide for at kunstneriske hensyn er grunnlaget for de beslutninger som blir fattet av tilskuddsmyndigheter, og i forhandlinger med arbeidstaker- og interesseorganisasjoner.

 • vektlegge sektorens betydning overfor stat, fylke og kommune, og overfor allmennheten.

 • søke innflytelse som en toneangivende og troverdig part i spørsmål som angår sektoren.

 • ha som mål at profesjonell kunst skal være tilgjengelig for flest mulig.

 • bidra aktivt til å bygge og vedlikeholde nasjonale, nordiske og internasjonale nettverk på musikk- og scenekunstområdet.
§ 2: Medlemskap

Som medlemmer av NTO kan opptas profesjonelle, offentlig støttede virksomheter som produserer, programmerer eller formidler musikk og scenekunst, eller har annen særskilt tilknytning til bransjen. Medlemskap skal godkjennes av styret.

Utmelding: ved utmelding opphører medlemskapets økonomiske forpliktelser fra og med foreningens årsmøte neste kalenderår.

§ 3: Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ.

Årsmøtet innkalles ordinært en gang årlig innen 1. juli.

Årsmøtet ledes av en ordstyrer valgt av årsmøtet ved møtets begynnelse.

Årsmøtet velger to av de stemmeberettigede årsmøtedeltagerne til å underskrive protokollen.

Medlemmene har mellom 1 – en – og – 4 – fire stemmer på årsmøtet beregnet i forhold til størrelsen på årskontingenten det enkelte medlem betaler til foreningen.

Medlemmene kan møte på årsmøtet med det antall representanter som medlemmets stemmetall representerer. En representant kan gjennom skriftlig fullmakt stille med flere stemmer fra egen virksomhet.

Årsmøtet vedtar antall stemmer for hvert medlem for perioden fram til og med neste ordinære årsmøte.

§ 4: Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet behandler foreningens kontingentramme, regnskap for foreningens virksomhet og styrets beretning, samt andre saker som styret og valgkomiteen legger frem for årsmøtet i samsvar med vedtektens § 10, eller for et ekstraordinært årsmøte.

§ 5: Styre

Styret velges av årsmøtet for ett år ad gangen. Styret består av 9 – ni – medlemmer og 4 faste numerisk valgte varamedlemmer.

Styrets leder og nestleder velges særskilt. Styret skal sammensettes slik at det på en hensiktsmessig måte best mulig kan representere medlemmenes fellesinteresser og de enkelte medlemmenes egenart.

§ 6: Styrets virksomhet

Styret vedtar budsjettet og leder foreningens virksomhet og bærer ansvar for at denne drives og utvikles best mulig.

Styret trer sammen når lederen bestemmer det, eller et flertall i styret krever det.

Styret er vedtaksdyktig når minst 6 – seks – medlemmer er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme voteringsresultatet.

Styret velger 2 – to – styremedlemmer som sammen med leder og nestleder utgjør styrets arbeidsutvalg. Styret oppnevner foreningens forhandlingsutvalg.

Til møte i styret eller arbeidsutvalg kan styrets leder innkalle en representant for et medlem som antas særlig interessert i en sak som er oppført på dagsorden.

Styret kan utferdige instruks for foreningens direktør.

§ 7: Administrasjon

Foreningens administrasjon holder til i Oslo. Foreningens direktør tilsettes av styret. Direktøren er styrets sekretær og er ansvarlig for forvaltningen av foreningen.

§ 8: Medlemskontingent

NTO bærer selv sine utgifter. Årsmøtet fastsetter den årlige kontingentramme. Styret fastsetter innenfor vedtatt ramme det enkelte medlems kontingent. Ved fordeling av kontingenten tas det utgangspunkt i forholdet mellom medlemmenes offentlige tilskudd.

§ 9: Avstemming på årsmøtet

Vedtak på årsmøtet gjøres ved alminnelig flertall. Vedtak om endringer i foreningens vedtekter og oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall. Vedtak om oppløsning av foreningen må gjøres i 2 – to – påfølgende ordinære årsmøter.

§ 10: Årsmøtet

Årsmøtet

1) behandler foreningens:
a) årsmelding
b) årsregnskap
c) vedtekter
d) neste års kontingentramme
e) andre saker som fremlegges av styret

2) vedtar antall stemmer for hvert medlem for perioden fram til og med neste ordinære årsmøte.

3) velger for perioden fra årsmøte til årsmøte:
a) 9 -ni- medlemmer og 4 -fire- faste numerisk valgte varamedlemmer til styret
b) styrets leder og nestleder
c) valgkomité på 3 - tre - medlemmer med vedtak om hvem som sammenkaller komiteen
d) revisor

§11: Valgkomité

Valgkomiteen velges av årsmøtet for ett år av gangen, og består av 3 – tre – medlemmer sammensatt slik at medlemmenes fellesinteresser og de enkelte medlemmers egenart er best mulig representert. Valgkomiteen fremmer forslag til årsmøtet i samsvar med vedtektenes § 10 punkt 3. Styret skal utarbeide retningslinjer for valgkomiteens arbeid som skal godkjennes av årsmøtet ved første gangs utarbeidelse, og ved eventuelle senere endringer.

Vedlegg til vedtektene:

Retningslinjer for valgkomiteens arbeid:

(fastsatt av årsmøtet i NTO)

 • Det skal legges vekt på mangfold/ulikhet på virksomhetsnivå i form av virksomhetens art, arbeidsmåter (produksjon, programmering, turnévirksomhet etc.), størrelse, forvaltningskategori/ finansieringsform, samt geografisk spredning.
 • Det skal legges vekt på personlig kompetanse og egenskaper og størst mulig mangfold i form av egenskaper, erfaringer, bakgrunn, utdanning, kjønn, alder, geografisk tilhørighet og kulturell bakgrunn etc.
 • Aktuelle kandidater må ha kapasitet til å bidra i styrets arbeid og være villige til å legge ned tilstrekkelig tid i vervet.
 • Virksomheter innenfor både teater, musikk, dans og opera skal være representert med en best mulig balanse i forhold til medlemsmassen.
 • Både kunstneriske og administrative ledere skal være representert med en god balanse. Det er fordelaktig at også styreledere er representert.
 • Aktuelle kandidater må være motiverte for å fremme fellesskapets interesser og balansere ulike behov uavhengig av egen virksomhets eventuelle særinteresser.
 • Det skal legges betydelig vekt på kontinuitet for å sikre nødvendig kompetanse, balansert mot behovet for fornyelse og at flest mulig av NTOs medlemsvirksomheter over tid engasjeres i styre- og utvalgsarbeid.