Medlemsfordeler
NTO forhandler frem ulike fellesavtaler på medlemmenes vegne. Inkludert i NTO-medlemskapet får din institusjon:
PREMIERELISTE OG VERKBESLAG

NB! Norsk teaterlederforum har besluttet å ikke videreføre premiere- og verkbeslaget. Beslaget legges ned for NTOs medlemmer 28.02.2023.

NTOs medlemmer kan via Scenekunst.no legge inn kommende premieredatoer og stykker, for slik å unngå kollisjon seg imellom.

Brukertilgangen til premiere- og verkbeslaget finner du på Scenekunst.no, hvor du logger deg inn med brukernavn (epost-adressen din) og selvvalgt passord. Under kalenderen i høyre kolonne på nettavisens forside klikker du på login for å komme inn til premiere- og verkbeslaget.

REGLER FOR BESLAG­LEGGELSE AV PREMIERE­DATOER OG VERK

Revidert av Norsk teaterlederforums arbeidsutvalg 18. august 2022.

Teatrene legger selv inn informasjonen i verk- og premierebeslaget via kalenderen og logg-inn systemet til Scenekunst.no. Reglene for premiere- og verkbeslag er basert på tillit til at den informasjonen som legges inn gjenspeiler hvert enkelt teaters reelle programplanlegging.


PREMIÈREDATOER:

  • Premieredatoer legges ut på Scenekunst.no via premièrebeslaget.

  • Teatrene skal så langt det er mulig unngå å legge premierer på samme dato, uansett hvor i landet premièren finner sted.

  • Kritikere skal inviteres til premieren (evt. senere). For Riksteatret gjelder dette også spesielle presseframsyninger som holdes i Oslo.


STYKKER:

Definisjon: Med stykker menes her all dramatikk som er falt i det fri, og som skal oppføres i byer hvor NTO har mer enn ett medlemsteater.

  1. Opsjon på stykker skjer ved at teatret legger stykket inn i verkbeslaget på Scenekunst.no.

  2. Stykkene beslaglegges for 2 - to - år, f.o.m. datoen stykket registreres, med mulighet for ett års prolongasjon. Det kan kun forlenges dersom ingen av de andre teatrene er interessert i stykket.

  3. Etter 3-årsperioden faller stykket automatisk tilbake til fritt stykke. Hvis det går 1 - ett - år uten at andre tar opsjon på gjeldende stykke, er det fullt mulig for det teatret som hadde stykket å beslaglegge det på nytt etter vanlige regler.

  4. Hvert teater har anledning til å ta opsjon på i alt 10 stykker, uavhengig av hvilke scener de skal spilles på.
Scenekortet i handa stor
SCENEKORTET

NTO administrerer Scenekortet som distribueres til ansatte på institusjoner som er tilknyttet scenekortordningen, samt til disse institusjonenes styreledere. Kortet er personlig og gir rett til 2 billetter til redusert pris på forestillinger ved alle scenekunstinstitusjonene som er tilsluttet NTO.

Scenekortet distribueres til ansatte på scenekunstinsitusjonene som er tilknyttet scenekort-ordningen, samt til disse institusjonenes styreledere.

Les mer om scenekortet her.

FORSIKRINGSAVTALER FOR ANSATTE

NTO-institusjoner som er medlem av DnB Livsforsikring skal i skriftlig melding eller på annen måte varsle ansatte som slutter om retten til å tegne fortsettelsesforsikring på inntil samme forsikringssum.

AFG PENSJON V/GERD SØRENG
Forsikringsmegler
HOTELLAVTALER FOR ANSATTE


Ansatte på NTOs medlemsinstitusjoner kan nyte godt av våre medlemsrabatter ved bestilling av overnatting på hoteller over hele landet.

NTO kan gi ansatte på medlemsinstitusjoner rabatter på bestilling av overnatting på hoteller over hele landet.

Vi har avtaler med følgende hotell/hotellkjeder:


For nærmere informasjon, ta kontakt med NTO ved Annette Opperud:

ANNETTE OPPERUD
Kontorsjef