NTO-medlemskap
NTOs medlemmer har karakter av å være faste, profesjonelle institusjoner med kunstnerisk ledelse ansatt på åremål og et ordnet arbeidsgiveransvar. Søknad om medlemskap i NTO behandles av NTOs styre.
<p>Fra <strong>NTOs årsmøteseminar</strong> på Vega Scene i 2019 <br />Foto: Skjalg Vold</p>

Fra NTOs årsmøteseminar på Vega Scene i 2019
Foto: Skjalg Vold

Medlemskap i NTO er i utgangspunktet avgrenset til profesjonelle virksomheter innenfor musikk og scenekunst, slik det fremkommer av medlemsparagrafen i vedtektene:

§ 2: Medlemskap
Som medlemmer av NTO kan opptas profesjonelle, offentlig støttede virksomheter som produserer, programmerer eller formidler musikk og scenekunst, eller har annen særskilt tilknytning til bransjen. Medlemskap skal godkjennes av styret.

I tillegg til denne medlemsparagrafen, har NTO utarbeidet et sett veiledende kriterier som supplerer foreningens vedtekter i styrets behandling av søknader om medlemskap. Hensikten er å tydeliggjøre hvilke virksomheter som kan ha nytte av å bli en del av NTOs interessefellesskap og – i et gjensidig forhold – bidra til å styrke og videreutvikle bransjefellesskapet.


Kriteriene tar utgangspunkt i medlemsparagrafen og vesentlige kjennetegn ved NTOs eksisterende medlemmer, som er med på å knytte virksomhetene sammen til et interessefellesskap. NTOs eksisterende medlemmer har karakter av å være faste/varige, profesjonelle institusjoner, som eksisterer uavhengig av de kunstnerne som en gang etablerte virksomheten, med skiftende kunstnerisk ledelse og et ordnet arbeidsgiveransvar.

Det er lagt vekt på at medlemmene både skal kunne ha et faglig utbytte av fellesskapet, og at ulike hensyn lar seg balansere uten at interessepolitikken blir utvannet eller utydelig.

SUPPLERENDE MEDLEMSKRITERIER

  • Virksomheten har en formålsparagraf med en kunstnerisk profil innenfor musikk/scenekunst.

  • Faglig og administrativ profesjonalitet og kontinuitet er sikret, uavhengig av enkeltpersoner.

  • Kunstnerisk ledelse er skiftende (ansatt på åremål).

  • Virksomheten er en profesjonell og ansvarlig arbeidsgiver, og forholder seg til bransjens profesjonelle standarder for lønn og honorarer.

  • Virksomheten er organisert som et selvstendig rettssubjekt med et styre og vedtekter.

  • Virksomheten er varig og en betydelig del av en kulturell infrastruktur.

NTO-styrets skjønnsmessige vurdering er suveren i søknadsbehandlingen.

SØKNAD OM MEDLEMSKAP

Virksomheter som ønsker medlemskap i NTO, og som tilfredsstiller medlemsparagrafen og de veiledende medlemskriteriene, bes ta kontakt med administrasjonen for nærmere dialog før en eventuell søknad behandles av NTOs styre.

MEDLEMSKONTINGENT

NTO bærer selv sine utgifter. NTOs medlemmer betaler en årlig kontingent på inntil 0,25 % av det offentlige tilskuddet, med en minimumskontingent på kr. 35.000,- og en maksimumskontingent på kr. 385.000,-. Kontingentrammen er fastsatt av årsmøtet i NTO.

Innenfor denne rammen kan NTOs styre fastsette den årlige kontingenten.