NTO-medlemskap
Søknad om medlemskap i Norsk teater- og orkesterforening (NTO) behandles av NTOs styre. NTO har utarbeidet et sett veiledende kriterier som supplerer foreningens vedtekter i styrets behandling av søknader om medlemskap. NTOs medlemmer betaler en årlig kontingent til NTO på inntil 0,25 % av det offentlige tilskuddet. Kontingentrammen er fastsatt av årsmøtet i NTO.

Fra NTOs årsmøteseminar på Vega Scene i 2019
Foto: Skjalg Vold

SØKNAD OM MEDLEMSKAP

Medlemskap i NTO er i utgangspunktet avgrenset til virksomheter innenfor musikk og scenekunst, slik det fremkommer av medlemsparagrafen i vedtektene:

§ 2: Medlemskap
Som medlemmer av NTO kan opptas profesjonelle, offentlig støttede virksomheter som produserer, programmerer eller formidler musikk og scenekunst, eller har annen særskilt tilknytning til bransjen. Medlemskap skal godkjennes av styret.

Som et supplement til denne medlemsparagrafen, har NTO utarbeidet et sett veiledende kriterier som supplerer foreningens vedtekter i styrets behandling av søknader om medlemskap. Hensikten er å tydeliggjøre hvilke virksomheter som kan ha nytte av å bli en del av NTOs interessefellesskap og – i et gjensidig forhold – bidra til å styrke og videreutvikle bransjefellesskapet.

Kriteriene tar utgangspunkt i medlemsparagrafen og vesentlige kjennetegn ved NTOs eksisterende medlemmer, som er med på å knytte virksomhetene sammen til et interessefellesskap. NTOs eksisterende medlemmer har karakter av å være faste/varige, profesjonelle institusjoner med skiftende kunstnerisk ledelse og et ordnet arbeidsgiveransvar.

Det er lagt vekt på at medlemmene både skal kunne ha et faglig utbytte av fellesskapet, og at ulike hensyn lar seg balansere uten at interessepolitikken blir utvannet eller utydelig.

SUPPLERENDE MEDLEMSKRITERIER

  • Virksomheten har en formålsparagraf med en kunstnerisk profil innenfor musikk/scenekunst.

  • Faglig og administrativ profesjonalitet og kontinuitet er sikret, uavhengig av enkeltpersoner.

  • Kunstnerisk ledelse er skiftende (ansatt på åremål).

  • Virksomheten er en profesjonell og ansvarlig arbeidsgiver, og forholder seg til bransjens profesjonelle standarder for lønn og honorarer.

  • Virksomheten er organisert som et selvstendig rettssubjekt med et styre og vedtekter.

  • Virksomheten fremstår som varig og som en betydelig del av en kulturell infrastruktur.

NTO-styrets skjønnsmessige vurdering er suveren i søknadsbehandlingen.

MEDLEMSKONTINGENT

NTO bærer selv sine utgifter. I henhold til vedtektenes § 8 - Medlemskontingent fastsetter årsmøtet den årlige kontingentrammen, mens styret fastsetter det enkelte medlems kontingent innenfor vedtatt ramme. Ved fordeling av kontingenten tas det utgangspunkt i forholdet mellom medlemmenes offentlige tilskudd.

NTOs medlemmer betaler pr. 2019 en årlig kontingent til NTO på inntil 0,25 % av det offentlige tilskuddet, med en minimumskontingent på kr. 30.000,- og en maksimumskontingent på kr. 400.000,-. Innenfor denne rammen kan NTOs styre fastsette den årlige kontingenten. Maksimumskontingent er for 2018 redusert til kr. 375.000,-.