NTLF

Om Norsk teaterlederforum

Norsk teaterlederforum (NTLF) har som formål å bidra til norske teaterlederes gjensidige forståelse og faglige utvikling gjennom menings- og erfaringsutveksling om scenekunstfaglige og kulturpolitiske spørsmål.

Norsk teaterlederforum på studiereise til Paris i 2019
Foto: Nils Petter Mørland

Norsk teaterlederforum (NTLF) utgjør en vesentlig del av NTO-administra­sjonens arbeid og er et viktig, faglig møtested for kunstneriske og administrative ledere ved NTOs medlemsinstitusjoner.

Foreningen samler teaterlederne til to seminarer i året, og hvert annet år arrangeres en felles studietur til utlandet.

I tillegg til ledere fra NTOs medlemsteatre, er lederen for NRK Radioteatret medlem i NTLF.

NTLFS ARBEIDSUTVALG 2021/2022:

Solrunn Toft Iversen (leder)
Teatersjef, Det Vestnorske Teateret

Hans Antonsen
Direktør, Det Norske Teatret

Glenn André Kaada
Teatersjef, Rogaland Teater

Arne Nøst
Teatersjef, Riksteatret

Ingrid Rognes Solbu
Økonomi- og administrasjonsleder, Rosendal Teater

SEKRETARIAT:

Norsk teater- og orkesterforening
PB. 5088 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf. 23 10 09 90
nto@nto.no

Norsk teaterlederforum på studiereise til Paris i 2019
Foto: Nils Petter Mørland

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERLEDERFORUM

Endret på årsmøtet 22.04.2021


§ 1 - NAVN

Foreningens navn er Norsk teaterlederforum (NTLF).

Sekretariatet ivaretas av Norsk teater- og orkesterforening.


§ 2 - FORMÅL

NTLF har som formål å være et kontaktforum for ledere av NTOs scenekunstvirksomheter. Forumet skal bidra til medlemmenes gjensidige forståelse og faglige utvikling gjennom menings- og erfaringsutveksling om scenekunstfaglige og kulturpolitiske spørsmål og medlemsmøter minimum 2 ganger i året.


§ 3 - MEDLEMMER

Ledere ved NTOs scenekunstvirksomheter kan være medlemmer av forumet.

Hver virksomhet kan vanligvis ha inntil 2 medlemmer. Som hovedregel skal den ene være teatersjef/kunstnerisk leder og den andre direktør/økonomisjef/administrasjonssjef. I enkelte tilfeller kan en virksomhet ha 3 medlemmer.

Medlemmer i NTLF skal være operative ledere med beslutningsmyndighet og ansvar for konsekvensene av egne synspunkter som fremmes i diskusjonene.


§ 4 - ARBEIDSUTVALGET

Norsk teaterlederforum ledes av et arbeidsutvalg på 5 medlemmer.

Arbeidsutvalget velger sin egen leder.

Arbeidsutvalget kan oppnevne NTLF-representanter i eksterne råd, juryer og utvalg.

Arbeidsutvalgets hovedoppgave er å oppfylle foreningens formål slik det er definert i §2, og er med det ansvarlig for innholdet i medlemsmøtene.


§ 5 - ÅRSMØTET

Årsmøtet avholdes i forbindelse med første medlemsmøte hvert kalenderår.

På årsmøtet legger arbeidsutvalget fram årsmelding.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Hvert medlem har 1 stemme.


§ 6 - OPPLØSNING

Vedtak om oppløsning av forumet krever 2/3 flertall