NTLF

Om Norsk teaterlederforum

Norsk teaterlederforum (NTLF) har som formål å bidra til norske teaterlederes gjensidige forståelse og faglig utvikling gjennom meningsutveksling om teater- og kulturpolitiske spørsmål.

NTLF i Paris

Norsk teaterlederforum (NTLF) utgjør en vesentlig del av NTO-administra­sjonens arbeid og er et viktig, faglig møtested for kunstneriske og administrative ledere ved NTOs medlemsinstitusjoner.

Foreningen samler teaterlederne til to seminarer i året, og hvert annet år arrangeres en felles studietur til utlandet.

I tillegg til ledere fra NTOs medlemsteatre, er lederen for NRK Radioteatret medlem i NTLF.

NTLFS ARBEIDSUTVALG 2020/2021:

Solrunn Toft Iversen (leder)
Teatersjef, Det Vestnorske Teateret

Knud Bjørne-Larsen
Direktør, Riksteatret

Sigrun Daireaux
Administrativ leder, Dramatikkens Hus

Glenn André Kaada
Teatersjef, Rogaland Teater

Arne Nøst
Teatersjef, Riksteatret

VALGKOMITÉ 2020/2021:

Sunniva Steine (sammenkallende medlem)
Administrativ leder, Dansens Hus

Knut Høgset
Direktør, Teatret Vårt

Birgitte Strid
Teatersjef, Nordland Teater

SEKRETARIAT:

Norsk teater- og orkesterforening
PB. 5088 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf. 23 10 09 90
nto@nto.no

NTLF i Paris

VEDTEKTER

Norsk teaterlederforum har som formål å bidra til norske teaterlederes gjensidige forståelse og faglige utvikling gjennom opplysningsvirksomhet og samlinger.


VEDTEKTER FOR NORSK TEATERLEDERFORUM
Endret på årsmøtet 13.03.2012


§ 1 - NAVN

Foreningens navn er Norsk teaterlederforum (NTLF).

Sekretariatet ivaretas av Norsk teater- og orkesterforening.


§ 2 - FORMÅL

NTLF har som formål å bidra til norske teaterlederes gjensidige forståelse og faglig utvikling gjennom meningsutveksling om teater- og kulturpolitiske spørsmål og medlemsmøter minimum 2 ganger i året.

Forumet kan bistå sine medlemmer i fagpolitiske spørsmål.


§ 3 - MEDLEMMER

Teaterledere ved profesjonelle teatre/musikkteatre kan være medlemmer av foreningen. Medlemskap skal godkjennes av arbeidsutvalget.

Hvert teater kan vanligvis ha inntil 2 medlemmer. Den ene skal være teatrets sjef og den andre direktør/økonomisjef/administrasjonssjef. I enkelte tilfelle kan arbeidsutvalget godkjenne at en institusjon har 3 medlemmer.


§ 4 - KONTINGENT

Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet og fordeles på de enkelte institusjoner.


§ 5 - ARBEIDSUTVALGET

Norsk teaterlederforum ledes av et arbeidsutvalg på 5 medlemmer.

Årsmøtet velger henholdsvis 2 og 3 medlemmer hvert annet år for en periode på 2 år.

Arbeidsutvalget velger sin egen leder.

NTLF representeres utad av arbeidsutvalgets leder eller ved dennes fravær av et annet medlem av arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget oppnevner NTLFs representanter i eksterne råd, juryer og utvalg.

Innkallelse til arbeidsutvalgs- og medlemsmøter vedlagt saksliste sendes med henholdsvis 8 og 14 dagers varsel.


§ 6 - ÅRSMØTET

Årsmøtet avholdes i forbindelse med første medlemsmøte hvert kalenderår.

På årsmøtet legger arbeidsutvalget fram årsmelding og regnskap.

Arbeidsutvalget legger også fram forslag til budsjett og kontingentfordeling for kommende år.

Det velges en valgkomité på 3 medlemmer.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Hvert medlem har 1 stemme.


§ 7 - ÆRESMEDLEMSKAP

Arbeidsutvalget kan foreslå for et medlemsmøte å utnevne fortjente medlemmer til æresmedlemmer av NTLF. Tidligere æresmedlemmer av Norsk Teaterleder-Forening fortsetter som æresmedlemmer i Norsk teaterlederforum.


§ 8 - OPPLØSNING

Vedtak om oppløsning av forumet krever 2/3 flertall.