Scenekunstpolitikk

Oslo Nye Teaters økonomiske situasjon

NTO har i møte med Oslos kulturbyråd fremmet sin bekymring for Oslo Nye Teaters akutte økonomiske situasjon og framtid. Vi ber om at kommunen tar ansvar for å sikre og styrke teaterets videre drift, både gjennom en umiddelbar finansiell løsning og et framtidig bevilgningsnivå som gjør det mulig å ivareta det brede samfunnsmandatet.

<p><strong>Borgerteatret -</strong> <strong>Fotspor</strong>, Oslo Nye Teater<br />Foto: Lars Opstad</p>

Borgerteatret - Fotspor, Oslo Nye Teater
Foto: Lars Opstad

NTO var 2. mai 2024 i møte med byråd for kultur og næring i Oslo, Anita Leirvik North, i forbindelse med Oslo Nye Teaters kritiske økonomiske situasjon. I etterkant sendte vi også våre innspill til byrådsavdelingen i skriftlig form, oppsummert under.

Økonomisk særstilling

Siden Oslo kommune overtok hele det offentlige finansieringsansvaret for Oslo Nye Teater gjennom et makeskifte med staten i 1999 har institusjonens økonomi blitt bygget systematisk ned, stikk i strid med avtalen om at overføringen skulle «legge[r] opp til en styrking av driften ved Oslo Nye Teater».

Den norske institusjonsøkonomien er generelt betydelig svekket det siste tiåret, men Oslo Nye Teater er i en økonomisk særstilling med større realkutt akkumulert over lengre tid. Samlet realnedgang i driftstilskuddet siste åtte år er anslått til 15-17 mill. kroner.

Etter NTOs beregninger ville teaterets driftstilskudd inneværende år vært nærmere 50 mill. kroner høyere dersom teateret hadde blitt værende i ordningen med delt finansiering mellom statlig og lokalt/regionalt nivå, slik tilfellet er for de fleste andre norske scenekunstinstitusjonene.

Oslo Nye Teater er imidlertid også et nasjonalt viktig teater. Spørsmålet om videre drift kan ikke alene være en lokal prioritering – uten et bredere perspektiv på teaterets betydning.

Akutt situasjon

Trass i en sterk vekst i egeninntekter og publikumstall, har både dyrtid og et uforutsigbart bevilgningsnivå rammet teateret hardt i 2023. Gapet mellom økte kostnader til husleie, lønn, pensjon og produksjoner på den ene siden og lav eller ingen vekst i driftstilskuddet fra kommunen på den andre siden har eskalert, og for en arbeidsintensiv og kostnadskrevende institusjon med tariffavtaler og høye kvalitetsambisjoner er smertepunktet nådd.

Teateret er i gang med å legge om driften, kutte kostnader og redusere økonomisk risiko. Situasjonen er likevel kritisk for en ansvarlig arbeidsgiver med over 100 ansatte og et stort antall tilknyttede frilansere. Tidsfaktoren er kritisk med så mange arbeidsplasser i spill, og selskapet er avhengig av at kommunen bidrar med en akutt finansiell kriseløsning.

Samfunnsmandatet

NTO har i sin dialog med kommunen lagt til grunn at byrådet vil bidra til å sikre Oslo Nye Teater som en fortsatt viktig del av den lokale kulturelle infrastrukturen i hovedstaden. Teateret gir byens befolkning et bredt teatertilbud av høy kvalitet, som er tilgjengelig for alle og med barn og unge som prioritert målgruppe.

Oslo Nye Teater jobber også aktivt med brede samfunnsbyggende og inkluderende prosjekter slik som barne- og ungdomsteateret, borgerteateret og samarbeid med Den kulturelle skolesekken, kulturskolen og barnehager – for å nevne noe.

Teaterets mandat er således i kjernen av Hammersborgerklæringens ambisjoner om «å øke tilskuddene til kunst og kultur», «sikre kulturell infrastruktur» og «legge til rette for gode kulturopplevelser for alle, uavhengig av alder, inntekt og funksjonsevne».

Viktig kompetansemiljø

NTO understreker også at Oslo Nye Teater er en viktig arbeidsplass og sysselsetter årlig 250-300 frilansere i tillegg til egne ansatte. Samtidig er teateret en viktig samarbeidspartner for frittstående kunstnere, kompanier og mindre teatre slik som for eksempel Tigerstadsteatret, Det andre teatret, Antiteatret, Nordic Black Theatre, Go figure! og Sprk box. Hele 50 fag representert i teateret, herunder verneverdige teaterfag så vel som fast ansatte dukkemakere.

Oslo Nye Teater bidrar på denne måten til å løfte viktige kunstneriske satsinger i samarbeidet, og tilbyr kunnskap, kompetanse, verksteder og andre ressurser.

Samspill

Teateret er også en viktig del av den nasjonale infrastrukturen som utgjør fundamentet for produksjon og formidling av scenekunst i Norge. I et dynamisk samspill engasjerer teatrene regissører, scenografer, skuespillere og andre scenekunstnere fra det samme forrådet av talenter. Kunstnerskap oppdages og oppmuntres ved ett teater og utvikles videre ved et annet.

Som en del av denne organiske helheten er Oslo Nye Teater et nasjonalt viktig teater. Spørsmålet om videre drift kan ikke alene være en lokal prioritering – uten et bredere perspektiv på teaterets betydning.

Bransjefellesskapet som NTO representerer setter derfor sin lit til at kulturbyråden gjør sitt ytterste for at teateret, publikum og det norske scenekunstmiljøet kan se oppløftet fram mot så vel en ny høstsesong som teaterets 100-års jubileum i 2029.