Skatt og moms

Behov for analyser før momsendringer

Skatteutvalgets forslag til omfattende endringer av momssystemet kan gi store økonomiske utslag for musikk- og scenekunstinstitusjonene. I vårt høringssvar til utvalgets rapport oppfordrer vi derfor til en grundigere analyse av de kulturpolitiske virkningene når det gjelder avgiftsplikt for salg av billetter til musikk og scenekunst.

<p>Stavanger Konserthus<br />Foto: Jiri Havran</p>

Stavanger Konserthus
Foto: Jiri Havran

NTO har 15. april 2023 sendt en uttalelse til Finansdepartementet om det regjeringsoppnevnte Skatteutvalgets utredning NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem, som ble lagt frem av utvalgsleder Ragnar Torvik for finansministeren 19. desember 2022.

Behov for grundigere analyse

NTO har gjennomgått utvalgets forslag og virkningene av disse når det gjelder avgiftsplikt for salg av billetter til musikk og scenekunst. Utvalget anbefaler at den samme satsen på 25 % benyttes på alle varer og tjenester. Det innebærer at de virksomhetene og tjenestene som i dag er unntatt fra beregning av merverdiavgift foreslås innlemmet i merverdiavgiftsloven og at den lave satsen på 12 % for andre kulturvirksomheter- og tjenester avvikles.

NTO legger til grunn at ingen av forslagene kan vurderes gjennomført uten at det i forkant blir foretatt en langt grundigere analyse av kulturpolitiske konsekvenser.

Breddemodell med lav moms

Foreningen har lenge tatt til orde for at dagens merverdiavgiftsunntak for omsetning av billetter til musikk og scenekunst fjernes, men under forutsetningen at disse områdene innlemmes i avgiftssystemet med lav sats i tråd med det tidligere Kulturmomsutvalgets forslag (NOU 2008: 7).

En slik lovendring har i dag bred tilslutning i bransjen og vil bidra til betydelig forenkling og effektivisering, et mer enhetlig regelverk for kultursektoren og lavere administrative kostnader.

Etter endringen i loven i 2010 ble kinoer, museer, gallerier, opplevelsessentre og fornøyelsesparker omfattet av avgiftssystemet, mens musikk og scenekunst fortsatt er unntatt avgift, på tross av Kulturmomsutvalgets forslag om at adgang til de fleste former for kulturarrangementer skulle omfattes av kulturmoms.

Breddemodell

Det bør etter vårt syn veie tungt at en slik «breddemodell» som utvalget tok til orde for vil innebære store forenklinger for aktørene ved at man vil slippe vanskelige avgrensninger og fordelingsspørsmål som oppstår når man driver såkalt delt virksomhet (dels avgifts-unntatt og dels avgiftspliktig).

I tillegg vil man med en slik modell unngå at det oppstår konkurransemessige forskjeller mellom aktører som tilbyr tjenester til publikum i det samme markedet.