Internasjonalt

Bærekraftige løsninger for buer

Tresorten pernambuco har i århundrer vært brukt som et viktig råstoff i produksjonen av buer til strykeinstrumenter verden over. Nå foreslår Brasil en innstramming av det internasjonale Cites-regelverket som vil medføre svært alvorlige kunstneriske, administrative og økonomiske konsekvensene for den internasjonale musikkbransjen. NTO ber derfor Miljødirektoratet fremme et norsk standpunkt i forkant av den kommende Cites-konferansen som ivaretar både bærekraftige løsninger for pernambuco og musikkverdenens behov.

<p>Det Norske Kammerorkester</p>

Det Norske Kammerorkester

NTO har 4. november 2022 sendt et brev til Miljødirektoratet hvor vi peker på de pågående diskusjonene i EU vedrørende Brasils forslag om å stramme inn det internasjonale Cites-regelverket når det gjelder bruk, handel og reise med tresorten pernambuco (også kjent som fernambuk), som primært brukes i buer til strykeinstrumenter. Forslaget vil behandles på den kommende Cites-konferansen CoP19 som finner sted i Panama 14.-25. november.

I århundrer har musikkverdenes brukt tresorten pernambuco som et viktig råmateriale i produksjonen av buer til strykeinstrumenter som fiolin, bratsj, cello og kontrabass. Dette treslaget, som vokser vilt i Brasil, benyttes i så å si alle buer av en viss kvalitet og kan ikke erstattes av noe annet råstoff uten at kvaliteten på buene forringes.

Det foreliggende forslaget fra Brasil om å flytte pernambucotre opp fra Cites-regelverkets liste II til liste I, vil få store negative konsekvenser for den internasjonale musikkbransjen – både kunstneriske, administrative og økonomiske. Om forslaget går igjennom vil både handel, og dermed også produksjon av nye buer med pernambucotre, bli forbudt, og det vil bli svært komplisert for musikere og orkestre å reise med buer som inneholder pernambucotre, da et sertifikat må utstedes og fremvises for hver eneste bue som krysser en landegrense.

NTO ber derfor de norske Cites-myndighetene ved Miljødirektoratet om å fremme et norsk standpunkt i denne saken, som tar til orde for bærekraftige løsninger som søker å ivareta så vel vern av ville trær som musikkverdenens behov for bærekraftig produksjon av nye trær.

NTO støtter det viktige arbeidet med å bevare pernambuco og er tilhenger av gode initiativer for å hindre utrydding av truede arter. Musikkindustrien har i 20 år plantet trær og etablert bærekraftige pernambuco-plantasjer med mål om å produsere bærekraftig trevirke til buebygging. Dette er imidlertid ikke tatt med i betraktning i det brasilianske forslaget, som derimot vil bety en nedleggelse av disse plantasjene.

Vi viser til vedlagte uttalelse fra Pearle* - Live Performance Europe som samler europeiske arbeidsgiverforeninger på musikk- og scenekunstområdet og som på EU-nivå håndterer denne saken på medlemmenes vegne. Sammen med en rekke internasjonale musikkorganisasjoner fremmer de andre løsninger, som søker å ivareta så vel forbud mot hugging av ville trær og fortsatt bærekraftig produksjon av nytt tømmer med musikkverdenens behov for bærekraftig råmateriale og mindre byråkrati.