Korona

Innspill til forskrift om kompensasjonsordning

Spekter og NTO har sendt en felles høringsuttalelse om regjeringens varslede koronastøtte til kultursektoren og understreker at ordningen må være så effektiv og treffsikker som mulig. Vi ber samtidig om at det legges kulturpolitiske vurderinger til grunn for fremtidig tiltaksnivå.

<p><strong>Slåttekar i himmelen</strong>, Det Norske Teatret og Teatret Vårt<br />Foto: Dag Jenssen</p>

Slåttekar i himmelen, Det Norske Teatret og Teatret Vårt
Foto: Dag Jenssen

Arbeidsgiverforeningen Spekter og NTO har 11. januar 2022 sendt en felles høringsuttalelse til regjeringens utkast til endret forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 som følge av covid-19-utbruddet.

Spekter og NTO mener at det er positivt at regjeringen får på plass en ny kompensasjonsordning for kulturlivet i forbindelse med den nye smittebølgen og tilhørende restriksjoner. Kompensasjonsordningen er svært viktig for de virksomhetene som oppfyller kriteriene som søkere til ordningen. Vi legger til grunn at det er mulig å kombinere kompensasjonsordningen med den generelle lønnsstøtteordningen og kompensasjonsordningen for næringslivet for de aktører som har mulighet til å benytte seg av disse.

Kommunale kulturhus og institusjoner med over 60% offentlig finansiering

Vi minner i uttalelsen om at mange aktører med over 60% offentlig finansiering har betydelige tap knyttet til nedskalering og avlysning av arrangementer, og imøteser en videre dialog om hvorledes innretningen av en kompensasjonsordning også for disse institusjonene skal fordeles. Videre ber vi regjeringen om å følge opp kommunene slik at deler av kompensasjonsoverføringene til kommunene også tilfaller kommunale kulturhus og kinoer.

Ordningen må være treffsikker

Vi peker i uttalelsen på at ordningen må være så effektiv og treffsikker som mulig for å bøte på de alvorlige konsekvensene restriksjonene fører til for en hardt rammet sektor. I den forbindelse er det positivt at forvaltningen av ordningen er flyttet til Lotteri- og stiftelsestilsynet, da dette både vil kunne gi mer effektiv saksbehandling og at tilsynet i mindre grad vil legge skjønnsmessige vurderinger til grunn.

Usikkerhet

På den annen side er flere aktører bekymret for implikasjonen av regelen om at tilsynet kan avkorte, eller avslå søknaden om den ikke virker realistisk. I tillegg er det spørsmål knyttet til taket på 3,5 millioner som særlig kan bli krevende for store aktører. Mange er også bekymret for kravet om et omsetningsfall på 30%, og frykter at de ikke vil være støtteberettiget til tross for store inntektsbortfall.

Bortfall av internasjonale inntekter

Vi registrerer at det heller ikke i denne omgang er varslet kompenserende tiltak rettet mot internasjonal virksomhet. Spekter og NTO ser på dette med stor bekymring, da inntektene fra internasjonal virksomhet har stupt gjennom pandemien. Uttalelsen viser i den forbindelse til Music Norway sine konkrete innspill til hvorledes slike ordninger kan utformes og forvaltes.

Kulturpolitiske vurderinger knyttet til tiltaksbyrden

Vi ber også Kulturdepartementet om å bidra til at det også legges kulturpolitiske vurderinger til grunn for fremtidig tiltaksnivå, samt sikre større forholdsmessighet i tiltakene og hindre store skadevirkninger for et samlet kulturliv og dets publikum. Økonomisk kompensasjon for den byrden kulturaktørene er påført gjennom de strenge restriksjonene bør være så effektiv som mulig, slik at flest mulig aktører har mulighet til å starte opp igjen med full tyngde når situasjonen tillater det.

Vi etterspør derfor en dialog om forholdsmessigheten i tiltakene og hvilke tap samfunnet utsettes for ved en streng håndtering av et profesjonelt kunst- og kulturliv. Kulturinstitusjonene har gjennom pandemien bygget seg opp svært god erfaring i smittehåndtering. Etter vår vurdering fortjener derfor kulturinstitusjonene større tillit i å håndtere smittesituasjonen i tiden framover enn de så langt har fått.