Korona

Uttalelse om forskrift om stimuleringsordning

NTO understreker i sitt høringssvar til utkast til forskrift om den nye stimulerings­­ordningen i forbindelse med Covid-19 at vi anerkjenner kulturdepartementets vilje til å finne midler og ordninger som kan avhjelpe en presset bransje i en krevende tid. Samtidig mener vi at departementet legger opp til en ordning hvor søker ikke vil ha noen sikkerhet for å motta tilskudd selv om man tilfredsstiller kriteriene, og hvor skillene mellom politikk og faglige skjønnsvurderinger blir uklare.

NTO har 13. oktober 2020 sendt sitt høringssvar til Kulturdepartementets utkast til Forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangører som følge av covid-19 – stimuleringsordning for kultursektoren 1. oktober – 31. desember 2020.

Vi peker i svaret på at anerkjenner viljen til å finne midler og ordninger som kan avhjelpe en presset bransje i en krevende tid. Vi registrerer at ordningen retter seg mot arrangører og viser i den sammenheng til framlegget til statsbudsjett for 2021, Kulturdepartementet, programkategori 08.20 Kulturformål, side 54:

«En stimuleringsordning som henvender seg til arrangørleddet alene, evner ikke å ivareta mangfoldet av kulturaktører. Den store variasjonen av aktører som er involvert i kunst og kultur, lar seg vanskelig dekke av én enkelt stimuleringsordning, og det er derfor behov for å se ordningen i sammenheng med eksisterende ordninger på kulturfeltet og vurdere styrking av disse.»

NTO er i den sammenheng tilfredse med de stimuleringstiltak regjeringen har foreslått for de rammetilskuddsfinansierte institusjonene i statsbudsjettet for 2021. Disse midlene er viktig for institusjonsøkonomien og dermed også kunstnerøkonomien i en krevende tid. Med en slik ekstrabevilgning vil det ikke minst være mulig for institusjonene å engasjere frilansere til tross for sviktende egeninntekter.

USIKKERHET

Like fullt etterlater forskriften et par sentrale spørsmål som trenger avklaring før man kan vurdere om ordningen vil fungere etter hensikten.

Det er gledelig at kravene til søker er endret i forhold til kompensasjonsordningen slik at også kulturhus organisert som en del av kommunen kan søke. Dette er et viktig gjennomslag med betydning for hele bransjen, som ikke minst er avhengig av at infrastrukturen av formidlingsarenaer for musikken og scenekunsten ivaretas.

I § 2 Formål punkt a) beskrives hovedformålet som å nå kulturpolitiske mål. NTO mener helt overordnet at situasjonen vi står i krever ordninger som har som hovedmål å bringe et kompetent og mangfoldig kulturliv gjennom krisen.

NTO støtter intensjonen i § 2 b) hvor det presiseres at tilskuddsmottaker har ansvar for å overholde økonomiske forpliktelser overfor underleverandører.

Den største usikkerheten i forskriften er knyttet til § 8 Søknadsbehandlingen. Slik vi leser denne paragrafen vil en søker ikke ha noen sikkerhet for å motta tilskudd, selv om man tilfredsstiller både forskrift og retningslinjer, siden Norsk kulturråd skal fatte vedtak etter en skjønnsmessig helhetsvurdering med vekt på geografi og mangfold og relevans for publikum.

Her legger departementet opp til en ordning hvor skillene mellom politikk og faglige skjønnsvurderinger blir uklare. Hvordan Kulturrådet skal klare å håndtere denne balansegangen og hvilken nødvendig fagkompetanse de besitter for å gjøre denne krevende jobben er et åpent spørsmål.

Regjeringen har foreslått videreføring av ordningen i 2021. Alt tyder på at en endelig og omforent ordning vil få større betydning i 2021 enn i inneværende år, siden arrangørers planleggingshorisont og generell usikkerhet rundt søknadsbehandlingen kan gjøre det vanskelig for mange å realisere prosjekter i 2020.

NTO vil derfor advare mot nedtrapping av kompensasjonsordningene før en forutsigbar stimuleringsordning er på plass med en klarere forskrift og tydeligere retningslinjer utarbeidet i nært samarbeid med bransjen.