Arbeidsgiverpolitikk

Uttalelse om unntak fra innleieregler

- Institusjonene har også behov for ekstra bemanning ved større prosjekter. Derfor må unntaket fra de nye innleiereglene gjelde hele arrangementsbransjen. Det uttaler NTO i forbindelse med forslag til endringer i de nye innleiereglene. NTOs medlemmer er avhengige av fleksibilitet i arbeidskraften for å sikre så vel kunstnerisk kvalitet og økonomisk bæreevne som opprettholdelse av arbeidsplasser.

<p><strong>Matriarchy</strong>, Pauliina Feodoroff, Oslo Internasjonale Teaterfestival 2023, Black Box teater</p>
<p>Foto: Sinem Kayacan</p>

Matriarchy, Pauliina Feodoroff, Oslo Internasjonale Teaterfestival 2023, Black Box teater

Foto: Sinem Kayacan

NTO har 15. september 2023 sendt et høringssvar til Arbeids- og inkluderingsdepartementet i forbindelse med regjeringens forslag til unntak fra de nye innleiereglene fra bemanningsforetakene for event- og arrangementsbransjen, jf. regjeringens høringsnotat av 30. juni d.å.

Forslaget omfatter kun arbeidstakere til rigg- og sceneteknisk arbeid til kortvarige og enkeltstående arrangement, der arbeidet er av midlertidig karakter. Unntaket er ikke ment å omfatte situasjoner der den som ønsker å leie inn, arrangerer jevnlige arrangementer gjennom året med behov for i hovedsak samme eller lignende type rigg- og sceneteknisk arbeid, selv om det enkelte arrangement i seg selv er kortvarig.

Unntaket må gjelde hele arrangementsbransjen

NTO mener at unntaket er for snevert definert, og snarere må gjelde hele arrangementsbransjen, herunder musikk- og scenekunstinstitusjonene, som ved større prosjekter har behov for ekstra bemanning. I tillegg mener vi at adgangen til bruk av innleid personell ikke må være forbeholdt rigg- og sceneteknisk arbeid, men også omfatte personell som utfører tjenester som er en nødvendig og integrert del av arrangementet, som tilberedning og servering av mat.

For en nærmere begrunnelse viser vi til Spekters høringssvar.

Behov for fleksibilitet i arbeidskraften

Videre deler vi bekymringen for at den samlede innstrammingen av arbeidsmiljøloven vil få store konsekvenser for musikk- og scenekunstbransjen i Norge. Endringene omfatter innskrenket adgang til bruk av midlertidig ansettelse og innleid arbeidskraft, samt en ny presumsjonsregel knyttet til arbeidstakerbegrepet der arbeidsgiver bærer bevisbyrden dersom oppdragstakere fremsetter krav om fast ansettelse og etterbetaling av lovpålagte goder fordi de mener de skulle vært ansatt.

Slik Spekter understreker i sitt høringssvar, vil disse endringene samlet føre til store økonomiske kostnader og en økt administrativ byrde på institusjoner som fra før har små marginer. Musikk- og scenekunstinstitusjonene er også avhengige av fleksibilitet i arbeidskraften for å sikre kvalitetsmålet og økonomisk bæreevne.

Resultatet blir færre arbeidsplasser

På sikt vil innstrammingene ikke bare svekke institusjonenes måloppnåelse og publikumstilbudet, men også føre til færre arbeidsplasser for kunstnere og kulturarbeidere som følge av redusert aktivitet. Dette stikk i strid med regjeringens intensjon om et arbeidsliv preget av trygghet og forutsigbarhet.