Regionreform

Forutsigbarhet, dialog og kulturlov

– Selv om vi nå har fått et betydelig gjennomslag for NTOs hovedsynspunkter når det gjelder regionreformen, er det viktig at vi fortsetter arbeidet, skriver vår direktør Morten Gjelten i denne kommentaren i forbindelse med NTOs uttalelser til såvel kommuneproposisjonen som revidert statsbudsjett. Han peker også på at vi trenger forsikringer om at regjeringen kontinuerlig vurderer behovene for særskilte tiltak for musikk- og scenekunstinstitusjonene under og etter koronakrisen.

<p><strong>Morten Gjelten</strong> <br />Foto: Brian Olguin</p>

Morten Gjelten
Foto: Brian Olguin

I kommuneproposisjonen ble det redegjort for at regjeringen ikke går videre med forslaget om å overføre et større ansvar på kulturområdet til fylkeskommunene som ledd i regionreformen. Dette har som kjent vært en høyt prioritert sak i NTO. Det er lagt ned mye arbeid i å utvikle en prinsippfast og konsistent argumentasjon mot dette forslaget forankret i Grunnlovens § 100 og statens forpliktelse til å sikre ytringsfrihetens infrastruktur.

Selv om vi nå har fått et betydelig gjennomslag for NTOs hovedsynspunkter i denne saken, er det viktig at vi fortsetter arbeidet blant annet for å bidra til:

  1. Et fremtidig finansieringssystem som sikrer størst mulig forutsigbarhet. Det innebærer å gå inn for at ordningen med fast fordelingsnøkkel fortsatt opprettholdes.

  2. Forbedret dialog mellom forvaltningsnivåene, som også involverer institusjonene, og som demmer opp mot motstridende forventninger/krav og instrumentelle føringer for tilskuddet.

  3. En revidert kulturlov som sikrer at fremtidig ansvarsdeling og finansieringsmodeller er i samsvar med intensjonen i Grunnloven § 100 og infrastrukturkravet, og som lovfester armlengdesprinsippet som styringsdoktrine på alle forvaltningsnivåene.

Vi vet at mange er opptatt av spørsmålet om fordelingsnøkkel og binding. Det har hele tiden ligget som forslag i kulturmeldingen at bindingen skal oppløses og erstattes med dialog (planer) mellom tilskuddspartene. Vi hører fra flere av medlemmene at noen regioner allerede legger til grunn at dette blir løsningen. Men det er altså ennå ikke formelt formulert andre steder enn i kulturmeldingen. I pressemeldingen i forbindelse med proposisjonen legger KUD vekt på at kulturdepartementet vil bidra til å styrke dialogen mellom forvaltningsnivåene og legge til rette for årlige kontaktmøter om oppgaver med delt ansvar.

NTO kommer fremover til å være tydelige på at god dialog mellom partene må innebære at institusjonene ikke utsettes for gjensidig motstridende forventninger. Og at dialog mellom partene ikke må bety mer instrumentelle føringer. Dialog skal bety nettopp det: dialog om viktige institusjonenes rammebetingelser.

Og når vi snakker om dialog:

Vi vet at statsråden skal møte representanter fra alle regionene til et dialogmøte allerede 20. mai. Med referanse til NTOs innspill til både kommuneproposisjonen og til revidert nasjonalbudsjett gir dette en god anledning for alle dere medlemmer med god kontakt med regionale tilskuddsparter til å be disse forsterke signalet fra bransjen overfor statsråden: Ikke glem institusjonene.

Vi trenger forsikringer om at regjeringen kontinuerlig vurderer behovene for særskilte tiltak. Ikke bare ved krisens slutt, men også underveis. Ikke bare for virksomhetens skyld, men fordi det er nødvendig for samfunnet.

Fra en kulturminister må vi kunne forvente refleksjoner rundt at samfunn i krise trenger kunst og kultur, og at mange for tiden gjør sitt beste for å skape og formidle kunst. Under helt spesielt krevende forhold og arbeidsbetingelser. Det kan i seg selv utløse behov for tiltak. Det eneste sikre er at ingen vet hva vi har foran oss.


Morten Gjelten, direktør i NTO