Statsbudsjett 2024

Uttalelse til revidert nasjonalbudsjett 2024

NTO hadde forventet at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2024 ville korrigere for innstrammingen i saldert budsjett i bevilgningene til musikk- og scenekunstinstitusjonene. Det har ikke skjedd. Vi ber derfor Stortinget bidra til at institusjonenes rammer opprettholdes. I tillegg ber vi om at driftstilskuddet som Kloden teater fikk innvilget som et engangstilskudd i 2023 videreføres i rammen.

<p><strong>Oioio</strong>i, Kloden teater<br />Foto: Kloden teater</p>

Oioioi, Kloden teater
Foto: Kloden teater

NTO har 21. mai 2024 sendt sin uttalelse til Stortingets finanskomité i forbindelse Prop. 104 S (2023-2024) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2024.

På overordnet nivå registrerer vi at sikkerhetspolitikk og beredskap er hovedprioriteringer i revidert nasjonalbudsjett, uten at kultur er inkludert i disse prioriteringene. Vi minner derfor om at langsiktige investeringer i kunst og kultur er en opplagt del av samfunnets totalberedskap med den verdien kunsten har for å styrke befolkningens utholdenhet og motstandskraft.

Det er også gledelig at tilskuddet til Det Norske Teatret økes med 9 millioner kroner, og at regjeringen med dette viser en vilje til å gjenoppbygge institusjonsøkonomien. Vi er også glade for fortsatt framdrift i arbeidet med rehabilitering av Nationaltheatret, og registrerer at det foreslås 10 millioner kroner til Statsbygg for videre prosjektering.

Manglende korrigering av tilskuddet

All den tid regjeringens uttalte mål og intensjon er å opprettholde musikk- og scenekunstinstitusjonenes rammer, hadde NTO forventet at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett ville korrigere for en utilsiktet innstramming på hele én prosent som kom med saldert budsjett for 2024.

Dette er tilfellet når vi legger Finansdepartementets egne prognoser for forventet lønns- og prisvekst i statsbudsjettet til grunn, og når vi i arbeidsintensive virksomheter vekter 70/30 lønn/KPI. Gitt oppdaterte prognoser i revidert nasjonalbudsjett, er underkompensasjonen på 1,2 prosent.

Denne underkompensasjonen er både et brudd med rammetilskuddskontrakten fra 1991 og stikk i strid med det regjeringen selv skrev i forslaget til statsbudsjett om at institusjonene «skal ha gode og forutsigbare rammevilkår», at «den ekstraordinære prisomregningen som ble innarbeidet i statsbudsjettet i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2023 [..] er lagt til grunn og videreført i budsjettforslaget for 2024», og at «budsjettforslaget bygger videre på oppdaterte anslag for lønns- og prisvekst i 2024»

For at rammene skal opprettholdes må den samlede bevilgningen til NTOs medlemsvirksomheter økes med om lag 28 millioner kroner i forhold til saldert budsjett og i henhold til regjeringens egne prognoser for forventet lønns- og prisvekst som lå til grunn for saldert budsjett.

Vi understreker samtidig viktigheten av at kommunene og fylkeskommunene settes økonomisk i stand til å følge opp sin andel av tilskuddet til de musikk- og scenekunstinstitusjonene som har delt finansiering, og at dialogen mellom forvaltningsnivåene styrkes.

Gjennomgående underkompensasjon

En del av regjeringens begrunnelse for at de mener å kunne hevde at institusjonenes rammer er opprettholdt, er at budsjettene for 2023 og 2024 sees i sammenheng.

I perioden 2022 – 2024 har musikk- og scenekunstinstitusjonene imidlertid gjennomgående blitt underkompensert når vi legger Finansdepartements egne nøkkeltall til grunn.

Det gjelder både når vi legger til grunn de årlige prognosene i statsbudsjettene og når vi legger til grunn de oppdaterte tallene for 2024 og 2023 i revidert nasjonalbudsjett for 2024.

Felles og forståelig tallgrunnlag

Vi anmoder om at Stortinget ber regjeringen om at tall og beregninger fremstilles på en gjennomsiktig og etterprøvbar måte i budsjettdokumentene. Det må komme tydelig fram hvilke nøkkeltall, og hvilken vekting mellom KPI og lønn, som er lagt til grunn for beregningene av lønns- og priskompensasjon.

Bare på denne måten kan man ha en informert diskusjon om konsekvensene av budsjettet, og Stortingets vedtak kan fattes på riktige premisser.

Tilskuddet til Kloden teater må videreføres

Ellers er det svært uheldig at ikke driftstilskuddet til Kloden teater videreføres i 2024.

Kloden teater fikk i 2023 driftstilskudd over statsbudsjettet etter Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett. Dersom disse midlene ikke videreføres, fremstår dette som et meningsløst engangstilskudd, og det skaper stor usikkerhet for den videre utviklingen av teateret.

Bortfallet av statlige driftsmidler får store konsekvenser for både den ordinære driften og for den videre utviklingen av teateret som nå er inne i siste fase av et utviklingsprosjekt – fra å være på midlertidige scener til å ha et ferdig prosjektert teaterhus i Groruddalen i Oslo.