Korona

Uttalelse til tilleggsproposisjonen for 2021

Ytterligere myndighetspålagte begrensninger knyttet til koronapandemien de siste ukene rammer musikk- og scenekunstbransjen hardt. I tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2021 omfatter derimot ingen av forslagene nye kompenserende tiltak eller justeringer som direkte treffer NTOs virksomheter. Vi anmoder derfor Stortinget om å bidra til å sikre at de institusjonene som er hardest rammet kompenseres for ytterligere inntektstap.

first

GaME, Carte Blanche
Foto: Sjur Pollen

NTO har 16. november 2020 levert sin høringsuttalelse til tilleggsproposisjonen, Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021).

NTO anmoder om at Stortinget bidrar til å sikre at de musikk- og scenekunstinstitusjonene som er hardest rammet av ytterligere nasjonale og lokale innstramminger kompenseres for differansen mellom prognose basert på smitteverntiltak forutsatt før de siste innstrammingene ble iverksatt i november og prognose basert på nye smittevernbegrensninger for høsten 2020 og våren 2021.

Dette gjelder i særlig grad institusjoner i Oslo og Bergen som nå er stengt for publikum, samt de virksomhetene i hele landet som rammes av den nye definisjonen av «fastmonterte stoler».

TILTAKENE TREFFER IKKE INSTITUSJONENE

Vi peker i uttalelsen på at det er positivt at regjeringen vil justere stimuleringsordningen (kap 325 post 77) slik at deler av bevilgningen på posten også kan disponeres til å gi kompensasjon for inntektsbortfall ved avlyste eller utsatte arrangementer.

Forslagene i tilleggsproposisjonen som skal tilpasse den økonomiske politikken til den rådende smittesituasjonen omfatter likevel ingen nye kompenserende tiltak eller justeringer som direkte treffer de virksomhetene der offentlige tilskudd utgjorde 60 prosent eller mer av de totale inntektene i 2019.

Disse institusjonene faller utenfor både kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen for kulturarrangementer, samt den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet.

FORUTSIGBARE RAMMER I EN KAOTISK SITUASJON

Kompensasjonen til musikk- og scenekunstinstitusjonene før sommeren, Prop 127 S (2019-2020), og forslag til kompenserende tiltak for våren 2021 Prop 1 S (2020-2021) var og er kjærkomne og nødvendige.

I mange tilfeller utgjør disse kompenserende midlene likevel kun en liten andel av de reelle inntektstapene, og de siste innstrammingene har ytterligere negative økonomiske konsekvenser for mange av institusjonene. Kulturdepartementet er godt informert om virksomhetenes ulike behov og inntektstap, og vi tar utgangspunkt i at dette tallmaterialet legges til grunn for nødvendig kompensasjon.

I en ellers kaotisk situasjon, må myndighetene bidra til forutsigbare økonomiske rammer for langtidsplanleggende virksomheter og ta inn over seg hvor sårbar den levende, kollektive musikken og scenekunsten er. Virksomhetene må kunne legge til grunn i planleggingen at de fortløpende kompenseres når smittevernrestriksjoner strammes inn nasjonalt eller lokalt. Slik forutsigbarhet er nødvendig for ansvarlig økonomistyring og for best mulig utnyttelse av begrensede ressurser.

FASTMONTERTE SETER

Vi peker også på at Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets vurderinger vedrørende fastmonterte seter synes å være basert på sviktende kunnskap om hva som kjennetegner profesjonelle arrangører. Det er ikke slik at alle profesjonelle arrangører har tilgang til saler med "fastmonterte seter" etter helsemyndighetenes nye definisjon.

STØNAD TIL SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE

NTO støtter Creo m.fl. og anmoder om at kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende forlenges så lenge smittevernrestriksjonene varer, og i hvert fall med en garanti frem til sommeren 2021. Vi ber også om at kompensasjonsgraden økes til 80 pst.

Musikk- og scenekunstinstitusjonene er avhengige av både fast ansatte og frilansere som kan trekkes inn i produksjonene. Dersom den kompetansen som frilansere tilfører kunst- og kulturlivet svekkes, vil det få vidtrekkende og langsiktige konsekvenser for hele bransjen.