Seminar

Vårseminar i NTO – musikk

NTO – musikks vårseminar finner i år sted tirsdag 25. og onsdag 26. april i Kammerorkestrets lokaler i Oslo. Hovedtematikk for seminaret er den levende klassiske musikkens posisjon i samtiden og hos nye generasjoner.

Noter

Arbeidsutvalget i NTO – musikk har gleden av å invitere sine medlemmer til vårens lunsj-til-lunsj seminar:

Tid: Tirsdag 25. og onsdag 26. april 2023
Sted: Det Norske Kammerorkester, Noreveien 25, Oslo
(T-bane nr. 3 til Montebello, gå i 3 min.)
Deltakeravgift: Egenandel på kr. 750,- faktureres i etterkant.
Påmelding innen 5. april
.


Hovedtematikk for seminaret er den levende klassiske musikkens posisjon i samtiden og hos nye generasjoner, og en tilsynelatende økende generasjonskløft når det gjelder publikums og politikeres kunnskap om klassisk musikk som en del av allmenndannelsen.

Utgangspunktet er en registrert nedgang i konsertbesøket, så vel som i interessen for klassisk musikk blant yngre generasjoner. Etter pandemien synes i tillegg de sosiale mønstrene delvis å være brutt, folk har fått nye vaner, prisene stiger, et nytt bilde av Europa tegner seg. I hvilken grad påvirker dette de offentlig støttede musikkinstitusjonene – som forvaltere av en lang og stolt tradisjon i en omskiftelig tid – og deres muligheter til å oppnå sitt mandat om å nå bredt ut med høy kvalitet og både forvalte kulturarven og ta kunstnerisk risiko? Det er blant spørsmålene vi vil løfte i løpet av ulike programposter på seminaret.

Programskisse
Tirsdag 25. april

12.15 – 13.00: Lunsj, Kammerorkestrets lokaler

13.00 – 13.15: Velkommen v/Thorstein Granly, leder i arbeidsutvalget i NTO – musikk og Per Erik Kise Larsen, direktør Det Norske Kammerorkester

13.15 – 14.00: NTO orienterer

  • Morten Gjelten, direktør NTO, orienterer; herunder status i aktuelle kulturpolitiske, styringssignaler og rapportering og NTOs prinsipper for bruk av boikott i lys av aktuelle diskusjoner.
  • Ordskifte og erfaringsdeling, herunder omkring publikum, egeninntjening, kostnadsøkning og manglende kompensasjon.

14.00 – 14.15: Pause

14.15 – 16.30: Kulturelle vaner og ny kunnskap: Den klassiske musikkens posisjon hos nye generasjoner (arbeidstittel)

Den klassiske musikken, slik den ofte blir fremført i konsertsaler verden over, har lenge synes å være under press. Vi vet på den ene siden at store deler av den norske befolkningen gjerne oppsøker kunst og kultur, men også at de ikke nødvendigvis velger de store konserthusene. Det trofaste kjernepublikummet synes å skrumpe inn. Samtidig er den kvalifiserte, faglige kritikken og journalistikken i de brede allmennmediene over tid redusert, og musikkarvens plass i skole og høyere utdanning heller marginal.

Hvilke verdier er så i omløp i dag? Hva fanger tidsånden? Finnes det en fellesnevner for interessefeltet og de kulturelle vanene til dagens yngre kunst- og kulturinteresserte publikum, som også er fremtidens publikum? I så fall, hvor plasserer orkestrene, korene og ensemblene seg i dét bildet? Og ikke minst: hvilket syn på historisk kunnskap og klassisk allmenndannelse preger utdanningsinstitusjonene, beslutningstakere og det politiske Norge? Hvilke trender tegner seg?

Foredrag og innledning til samtale (inkl. pause):

  • Jostein Gripsrud, professor emeritus, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen (digitalt foredrag)
  • Ingebjørg Sofie Larsen, stipendiat, fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi, Norges musikkhøgskole (innledning)

16.30: Seminarslutt

19.00 – 21.00: Konsert: Rettferdighet, Det Norske Kammerorkester, Universitetets aula

21.15: Middag, Dinner restaurant & bar, Stortingsgata 22

Onsdag 26. april

9.30 10.00: «Konserthusene tar livet av den klassiske musikken»

Per Erik Kise Larsen, direktør for Kammerorkestret, innleder til samtale om nye trender, gamle lengsler, identitet og oppdaterte behov i møte med innflytting i gamle bygg.

10.00 – 11.30: Digitalt samarbeid

Nordic Sound – orientering:

  • Ole Mølgaard, sekretariatsleder i Nordic Sound – Nordic Streaming Association, orienterer om organisasjonens arbeid med å etablere en felles nordisk label og øke mulighetene for å lytte til klassisk musikk online, gjennom kompetansedeling og samarbeid innen det nordiske orkesterfeltet (digital sesjon).

NRKs satsing på klassisk musikk

  • Rolf Lennart Stensø, orkestersjef i KORK og leder av NRKs musikkredaksjon, orienterer om status for implementering av ny strategi og samarbeidet med de norske orkestrene.

Felles digital plattform:

11.30 – 11.45: Pause

11.45 – 12.00: Aktuelle saker fra feltet

Meld inn til AU eller NTOs administrasjon om dere har temaer/saker dere ønsker å diskutere eller presentere.

12.00 – 12.15: Valg av AU

Valg av arbeidsutvalg i NTO musikk 2023/2024.

  • Olaf Mackenzie, direktør Bergen Nasjonale Opera presenterer valgkomiteens innstilling.

12.15 – 13.00: Lunsj, Kammerorkestrets lokaler