Seminar

Vårseminar i NTO – musikk

NTO – musikks vårseminar finner i år sted tirsdag 25. og onsdag 26. april i Kammerorkestrets lokaler i Oslo. Hovedtematikk for seminaret er den levende klassiske musikkens posisjon i samtiden og hos nye generasjoner.

Noter

Arbeidsutvalget i NTO – musikk har gleden av å invitere sine medlemmer til vårens lunsj-til-lunsj seminar:

Tid: Tirsdag 25. og onsdag 26. april 2023
Sted: Det Norske Kammerorkester, Noreveien 25, Oslo
(T-bane nr. 3 til Montebello, gå i 3 min. Stort, grått bygg med inngang mot T-banen. Alt.: Tog fra Gardermoen til Lysaker stasjon, og så drosje.)
Deltakeravgift: Egenandel på kr. 750,- faktureres i etterkant.
Påmelding innen 17. april her.


Hovedtematikk for seminaret er den levende klassiske musikkens posisjon i samtiden og hos nye generasjoner, og en tilsynelatende økende generasjonskløft når det gjelder publikums og politikeres kunnskap om klassisk musikk som en del av allmenndannelsen. Utgangspunktet er en nedgang i det klassiske konsertbesøket, så vel som i interessen for klassisk musikk blant yngre generasjoner. Etter pandemien synes i tillegg de sosiale mønstrene delvis å være brutt, folk har fått nye vaner, prisene stiger, og et nytt bilde av Europa tegner seg.

I hvilken grad påvirker dette de offentlig støttede orkestrene, ensemblene og operavirksomhetene og deres muligheter til å nå bredt ut med høy kvalitet – og til både å forvalte kulturarven, bidra med nyskaping og ta kunstnerisk risiko? Hvordan kan institusjonene, som forvaltere av en lang og stolt tradisjon i en omskiftelig tid, møte nye generasjoner kulturinteresserte i stadig sterkere konkurranse om folks tid, penger og oppmerksomhet? Har man kommet til et punkt hvor det ikke lenger handler om publikumsutvikling, men hvor det er snakk om å redefinere sitt eget samfunnsoppdrag for fortsatt å være relevante for flere enn dagens trofaste konsertgjengere? Hvilke veier kan man i så fall gå, uten å miste det opprinnelige mandatet og kjernevirksomheten av syne?

Det er blant spørsmålene vi vil løfte i løpet av seminaret.

Program
Tirsdag 25. april

12.15 – 13.00: Lunsj, Kammerorkestrets lokaler

13.00 – 13.15: Velkommen v/Thorstein Granly, leder i arbeidsutvalget i NTO – musikk og Per Erik Kise Larsen, direktør Det Norske Kammerorkester

13.15 – 16.00: Kulturelle vaner og ny kunnskap: Den klassiske musikkens posisjon i samtiden

Den klassiske musikken, slik den stort sett blir fremført i konsertsaler verden over, synes å være under press, og det trofaste kjernepublikummet synes å minke. Store deler av befolkningen oppsøker gjerne levende kunst og kultur, men vi vet også at de ikke nødvendigvis velger de store konsert- og operahusene. Skyldes dette pandemien, trangere økonomi, eller er det en mer varig trend?

Samtidig observerer bransjen at den kvalifiserte, faglige kritikken og kulturjournalistikken i de brede allmennmediene over tid er redusert, samt at den klassiske musikkens plass i norsk skole og høyere utdanning er heller marginalisert.

Hvilke verdier er så i omløp i dag? Hva er det som fanger den aktuelle tidsånden? Finnes det en fellesnevner for de kulturelle preferansene og vanene til dagens yngre kunst- og kulturkonsumenter og livepublikum? I så fall, hvor plasserer de offentlige institusjonene seg i dét bildet? Hvilket syn på historisk kulturkunnskap og klassisk allmenndannelse preger utdanningsinstitusjonene, mediene, offentlige myndigheter og det politiske Norge? Ser vi noen trender tegne seg?

Foredrag og innledning til samtale (inkl. pause):

 • Jostein Gripsrud, professor emeritus, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen:
  Digitalt foredrag med utgangspunkt i omfattende spørreundersøkelser Gripsrud m. kolleger har foretatt blant studenter i Bergen i hhv. 1998, 2008 og 2020, hvor bl.a. studentenes allmennkunnskap om kultur, deres kulturelle interesser og klassebakgrunn ble undersøkt.
 • Ingebjørg Sofie Larsen, stipendiat, fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi, Norges musikkhøgskole:
  Innledning med utgangspunkt i egen forskning om utviklingen i musikkanmeldelser i norsk dagspresse fra 1980 fram til i dag.
 • Per Erik Kise Larsen, direktør for Kammerorkestret: «Konserthusene tar livet av den klassiske musikken». Forberedt kommentar og innledning til videre samtale med utgangspunkt i nye trender, gamle lengsler, identitet og oppdaterte behov i møte med innflytting i gamle bygg.

16.30: Seminarslutt

19.00 – 21.00: Konsert: Rettferdighet, Det Norske Kammerorkester, Universitetets aula

21.15: Middag, Dinner restaurant & bar, Stortingsgata 22

Onsdag 26. april

9.00 – 10.00: Aktuelle fra bransjen og medlemmene

 • Morten Gjelten, direktør NTO, orienterer; herunder status i aktuelle kulturpolitiske, styringssignaler og rapportering og NTOs prinsipper for bruk av boikott i lys av aktuelle diskusjoner.
 • Ordskifte og erfaringsdeling, herunder omkring publikum, egeninntjening, kostnadsøkning og manglende kompensasjon.

10.00 – 12.00: Digitalt samarbeid

Nordic Sound – orientering:

 • Ole Mølgaard, sekretariatsleder i Nordic Sound – Nordic Streaming Association, orienterer om organisasjonens arbeid med å etablere en felles nordisk label og øke mulighetene for å lytte til klassisk musikk online, gjennom kompetansedeling og samarbeid innen det nordiske orkesterfeltet (digital sesjon).

NRKs satsing på klassisk musikk

 • Rolf Lennart Stensø, orkestersjef i KORK og leder av NRKs musikkredaksjon, orienterer om status for implementering av ny strategi og samarbeidet med de norske orkestrene.

Pause

Felles digital plattform:

12.00 – 12.15: Pause

12.15 – 12.30: Aktuelt fra medlemmene og valg

Valg av arbeidsutvalg i NTO musikk 2023/2024.

 • Olaf Mackenzie, direktør Bergen Nasjonale Opera presenterer valgkomiteens innstilling.

12.30 – 13.00: Lunsj, Kammerorkestrets lokaler