Overenskomster

NTOs avtaleverk

NTO har ansvar for å forhandle frem overenskomster med oversettere, dramatikere, komponister og opphavsretts­organisasjoner som TONO og Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA). NTO forhandler også frem andre avtaler ved behov. Du kan laste ned alle NTOs avtaler i bunn av denne siden.

En viktig oppgave for NTO er å gi råd og bistand til medlemmene i tariffspørsmål og andre arbeidsgiverspørsmål. Dette inkluderer blant annet tolkninger av tariffavtaler og andre avtaler og regelverk, bistand i personalsaker og hjelp til å løse tvistespørsmål.

NTO har siden 1998 hatt en samarbeidsavtale med Arbeidsgiverforeningen Spekter, som organiserer større norske virksomheter innen transport, helse og kultur.. De aller fleste av NTOs medlemmer er også medlemmer i Spekter og omfattes av denne organisasjonens hovedavtale og forhandlingsordning. For de virksomhetene som er medlem i både NTO og Spekter ligger forhandlings­ansvaret for teatrene hos Spekter. For orkestrene og Den Norske Opera & Ballett forhandles B-delen virksomhetsvist under Spekter.

Gå direkte til Spekters tariffavtaler her.

NTO gjennomfører selv forhandlinger med de forbundene som ikke har hovedavtale med Spekter, det vil si med oversettere, dramatikere og komponister, samt opphavsrettsorganisasjoner som TONO og Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA).

LAST NED NTO SINE OVERENSKOMSTER