Rapport

Mitt Publikum – En guide til publikumsundersøkelser

Prosjektet Mitt Publikum ble ferdigstilt ved årsskiftet og flere av de 22 NTO-medlemmene som deltok i prosjektet er allerede i gang med å følge opp arbeidet på sin institusjon. Målet med prosjektet har vært å gjøre de deltakende institusjonene bedre rustet til å gjennomføre og bestille publikums- og markeds­undersøkelser og å legge grunnlag for økt publikumsinnsikt blant NTOs medlemmer.

NTO kunne ved årsskiftet presentere det endelige resultatet av arbeidet med prosjektet Mitt Publikum, som har pågått i 2015 i samarbeid med Norsk publikumsutvikling (NPU). Bakgrunnen for prosjektet var et ønske fra NTO om å tilby medlemmene gode redskaper for å komme i gang med publikums- og markedsundersøkelser, og å gjøre medlemmene bedre rustet til å arbeide målrettet med publikumsutvikling.

Foreningen ga vinteren 2015 NPU i oppdrag å utvikle en felles guide for publikums- og markedsundersøkelser, som de interesserte institusjonene kan benytte seg av og tilpasse egne behov. Resultatet av arbeidet har fått form av en rapport med anbefaling og en guide til publikumsundersøkelser i musikk- og scenekunstfeltet.


KUNNSKAPSBEHOV- OG DELING

22 av NTOs medlemsinstitusjoner har bidratt inn i prosjektet gjennom deltakelse på møter og workshop, svar på spørreskjema og deling av fellesutgifter. Hele 15 av disse har i tillegg stilt med en representant i referansegruppen.

Det har vært lagt vekt på å kartlegge institusjonenes kunnskapsbehov, ressurser og kompetanse, for deretter å se nærmere på hvilke type undersøkelser og spørsmål, modeller og metoder, leverandører og verktøy som vil være de mest hensiktsmessige.

Kartleggingen viste at NTOs medlemmer er opptatt av å styrke sin kunnskap om både eksisterende og potensielt publikum, og av å kunne måle effektene av egne tiltak. Interessen for å gjøre undersøkelser springer ut av institusjonenes eget ønske om å forstå hvem publikum er, og hva som motiverer dem, samt å få et bedre beslutningsgrunnlag for å kunne arbeide mer målbevisst med publikumsutvikling.


MITT PUBLIKUM – EN GUIDE TIL PUBLIKUMSUNDERSØKELSER

På denne bakgrunnen har NPU, i dialog med referansegruppen, utarbeidet en guide med et spørsmålsbatteri som den enkelte deltaker i Mitt Publikum kan støtte seg til. I tillegg har man definert et undersøkelsesdesign og prekvalifisert et sett med underleverandører, som alle er spesialiserte på ulike relevante analyseprodukter og som kan bistå institusjonene med å gjøre undersøkelser.

Guiden består av:

  • en kort innføring i ulike typer undersøkelsesmetoder
  • en oversikt over ulike aktuelle tema
  • et sett veiledende eksempelspørsmål
  • en oversikt over leverandører av feltarbeid og analyseprodukter