Notat

Anmodning om innføring av kulturmoms

NTO og Spekter har i dag sendt en anmodning til Finansdepartementet om endring av merverdiavgiftsloven. Foreningene ber om at det innføres kulturmoms på billetter for musikk og scenekunst på lik linje med blant annet museer, gallerier og kinoer, og peker på at en slik lovendring vil innebære en betydelig forenkling av avgiftssystemet.

Kulturmoms

NTO og Spekter har 11. september 2015 sendt et felles brev til Finansdepartementet med en anmodning om å fjerne dagens momsunntak for scenekunst og musikk. Foreningen peker i brevet på at en slik lovendring vil bidra til et enklere og mer enhetlig regelverk for kultursektoren. Vedlagt brevet følger et notat fra Ernst & Young med en nærmere redegjørelse for konsekvensene av mulige lovendringer ved å innføre lav moms – såkalt kulturmoms på 8 % – på billetter for musikk og scenekunst.

Kulturmomsspørsmålet er igjen aktualisert etter at enkelte kommunale aktører på vårparten ble varslet om krav om tilbakebetaling av moms som er kompensert i henhold til kompensasjonsloven. Også i Kunstnerøkonomiutredningen som ble lagt frem i januar ble det tatt til orde for en utredning av momsregelverket med sikte på et mer oversiktlig og helhetlig regelverk som gir lavere administrative kostnader.

NTO har lenge arbeidet for en endring av merverdiavgiftsloven slik at også musikk og scenekunst blir underlagt avgiftsplikt med lav sats for billettomsetningen med rett til fradrag for inngående merverdiavgift. Etter endringen i loven i 2010 ble kinoer, museer, gallerier, opplevelsessentre og fornøyelsesparker omfattet av dette avgiftssystemet, mens musikk og scenekunst fortsatt er unntatt avgift, på tross av kulturmomsutvalgets forslag om at adgang til de fleste former for kulturarrangementer skulle omfattes av kulturmoms.

Spekters museumsmedlemmer, som i 2010 kom inn under avgiftsplikten, rapporterer om at endringen har ført til en klar arbeidsmessig forenkling. I dag er all museumsaktivitet, med noen få unntak, underlagt avgiftsplikten.

Etter NTO og Spekters syn bør det tillegges adskillig vekt at en «breddemodell» vil innebære store forenklinger for aktørene ved at man vil slippe vanskelige avgrensninger og fordelingsspørsmål som oppstår når man driver såkalt delt virksomhet (dels avgiftsunntatt og dels avgiftspliktig). I tillegg vil man med en slik modell unngå at det oppstår konkurransemessige forskjeller mellom aktører som tilbyr tjenester til publikum i det samme markedet. Det kan samtidig være økonomisk fordelaktig fordi institusjonene vil få fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser.

Foreningene understreker samtidig at det bør vurderes løsninger som sikrer at man i størst mulig grad unngår mulige uheldige konsekvenser for aktører i deler av bransjen.