Notat

Evaluering av kunstnerisk virksomhet

Universitetslektor og doktorgradsstipendiat Per Ståle Knardal har studert design og bruk av styringssystemer i kunstvirk­somheter og forsket spesifikt på evalueringssystemet som har vært benyttet inn mot scenekunstinstitusjonene de siste tyve årene. I notatet «Beethovens lange armer… Periodiske evalueringer – Hvem? Hvordan? Hvorfor??» utarbeidet på oppdrag fra NTO retter han et forskningsmessig og teoretisk blikk på evaluering av kunstnerisk virksomhet.

Per Stale Knardal shv

Per Ståle Knardal
Foto: NTNU

Per Ståle Knardals doktorgradsavhandling ved NTNU Handelshøyskolen har tittelen The role of management control systems in the performing arts og handler om prestasjonsevaluering og styringssystemer innen kunstvirksomheter. Notatet «Beethovens lange armer» er et sammendrag av presentasjonen han holdt på Norsk teaterlederforums høstseminar 3. november 2016, hvor de periodiske institusjonsvalueringene ble debattert.


Knardal trekker opp både positive og negative sider ved prestasjonsevaluering innen kunstfeltet og diskuterer evalueringenes formål. Han har i sin forskning studert tre logikker med innvirkning på evalueringssystemets rolle: en kunstnerisk logikk, en administrativ logikk og en politisk logikk, og funnet at det er liten eller ingen kobling mellom:

  • prestasjonsindikatorene og kunstneriske valg
  • prestasjonsindikatorene og strategiske/administrative valg
  • prestasjonsindikatorene og tildelinger

Han spør hvilke beslutninger det er ment at man skal kunne ta med bakgrunn i informasjonen evalueringene gir, og hvilke implikasjoner ulik bruk av systemet kan gi? Han diskuterer også om evalueringssystemet fungerer mer som et internstyringssystem enn et governance-system, og om det i så fall er statens oppgave å legge til rette for dette?

Videre stiller han spørsmål ved om det er denne typen evalueringssystem som driver kvalitet i den operative delen av institusjonene og om dagens system fanger opp nødvendig informasjon for å kunne gjøre fremtidige politiske prioriteringer?