Publikumsundersøkelse

Fire av ti ikke klare for kunst- og kulturarrangement

Resultatene fra første runde av publikumsundersøkelsen Covid-19 Audience Outlook Monitor er nå klar. Undersøkelsen viser publikumseffekten av koronakrisen per 30. mai 2020. Fire av ti svarer at de ikke er klare til å vende tilbake med én gang det blir lov, men vil vente til det er helt risikofritt. Samtidig viser undersøkelsen at publikum har høy tillit til at institusjonene vil sørge for at det er trygt å vende tilbake, og at bare fem prosent tror at de kommer til å bruke mindre tid og penger på kunst- og kulturopplevelser i institusjonene når smittefaren er over. Det avdekkes også et ikke ubetydelig marked for digitale kunst- og kulturopplevelser.

02 npu COVID19 600

Da Norge stengte 12. mars 2020 oppsto det et akutt behov for å forstå hvordan koronakrisen ville påvirke publikums holdninger til å gjenoppta deltakelsen. Samtidig eksploderte den digitale utviklingen. Åpnet koronakrisen for nye formidlingsmetoder og forretningsmodeller?

15. juni 2020 var første runde av COVID-19 Audience Outlook Monitor klar. Studien har til hensikt å måle hvordan koronapandemien påvirker etterspørselen etter kunst og kultur over tid. Det er lagt opp til tre runder med datainnsamling i mai, august og oktober.

Undersøkelsen er initiert av det amerikanske analyse- og konsulentselskapet WolfBrown og tilpasset norske forhold av Norsk publikumsutvikling (NPU), i samarbeid med NTO og Kulturrådet. Det er utarbeidet en 30-siders rapport fra undersøkelsen, som er den første i en serie på tre og som er tilgjengelig for NTOs medlemmer.

21 institusjoner over hele landet deltar i prosjektet med en egenandel og disse har i tillegg tilgang på egne resultater i en online portal, hvor man kan sammenligne resultater på aggregert nivå med svar fra egne respondenter. Målgruppen for studien er kulturinstitusjonenes publikum.


NI HOVEDFUNN

Første runde ble gjennomført mellom 25. og 31. mai. Det kom inn 5054 svar fra til sammen 21 institusjoner.

Respondentene representerer institusjonenes kjernepublikum. De utgjør som sådan er svært viktig del av institusjonenes publikumsgrunnlag og svikt i etterspørselen fra dette segmentet av publikum vil representere en alvorlig trussel for institusjonene.

Rapporten avdekker følgende ni hovedfunn:

Risikovilje: Kun 40% av institusjonenes kjernepublikum føler seg klare for å delta på kunst- og kulturarrangement per 30. mai 2020. 60% var foreløpig ikke klare.

Høy tillit: Høy tillit til myndighetene og institusjonene i Norge sammenliknet med USA og Australia. I Norge vil 6 av 10 vende tilbake så snart det er tillatt, mot 3 av 10 i Australia og 2 av 10 i USA. 9 av 10 stoler på at institusjonene sørger for at det er trygt å vende tilbake når de gjenåpner.

Vilkår for å vende tilbake: For 4 av 10 er det ikke nok at institusjonene åpner. 23% avventer at smittekurven faller mot null, 6% avventer allmenn testing og 7 % avventer vaksine eller immunitet. 4% kan uansett ikke forestille seg å delta i uoverskuelig framtid.

Smitteverntiltak: Hånddesinfeksjon, redusert antall publikummere og kontaktløse betalingsmåter er mest motiverende for flest, krav om bruk av munnbind og temperaturmåling er mer splittende: demotiverende for noen og motiverende for andre.

Programvalg: Det er større interesse for «feelgood»-innhold. 33% oppgir å være mer interessert i det enn før pandemien. Kun 6% vil være interessert innhold som tematiserer krisen.

Digitale kulturopplevelser siste 2 uker: 7 av 10 har hatt digitale kulturopplevelser de siste to ukene. 4 av 10 har deltatt mer siste to uker enn normalt. 4 av 10 har betalt for digitale opplevelser.

Drivere og barrierer for digital deltakelse: De viktigste driverne har vært koronastengte institusjoner og ønske om å støtte en kunstner. De viktigste barrierene er mangel på interesse for å oppleve kunst og kultur via skjerm, eller for mye skjermtid allerede.

Digital publikumsutvikling: Digitalt innhold representerer en mulighet for publikumsutvikling, særlig i yngre segmenter som ikke går ofte i teatret, museet eller konsertsalen.

Digital betalingsvilje: Respondentene oppgir i snitt en betalingsvilje for digitale opplevelser på kr. 200,-. Det mest betalingsvillige alderssegmentet er 35-54.

Rapporten gjøres tilgjengelig for de deltakende aktørene, NTO og NPUs medlemmer, samt partnere.