Kartlegging

Rapport om samarbeid og ressursdeling

NTO har fått gjennomført en ny kartlegging av samarbeid, ressurs- og kompetanse­deling mellom en rekke musikk- og scenekunstinstitusjoner og andre aktører. Studien viser at det norske musikk- og scenekunstlandskapet er preget av et stort mangfold av samarbeidsformer og komplekse ressurs- og pengestrømmer.

Rapport Lossius bilde

NTO har våren 2023 fått utført en kartleggingsstudie av samarbeid, ressurs- og kompetansedeling mellom 9 institusjoner i NTOs medlemsmasse og andre bransjeaktører. Studien er utført av Gunnar Thon Lossius/gtl Management og har form av en eksempelstudie.

Studien omfatter både kunstnerisk kompetanse eller ressurser og annen musikk- og teaterfaglig kompetanse og beskriver så vel profesjonelle som frivillige aktører innen samme og nært beslektede kunstområder som NTO-medlemmene opererer i.

Blant konklusjonene i rapporten er at lederne ved musikk- og scenekunstinstitusjonene er seg sitt samfunnsansvar svært bevisst, og at det ikke er myndighetenes pålegg eller retningslinjer som skal til for at ulike tiltak iverksettes.

Viktige kompetansesentre

Følgende virksomheter inngår i studien:

  • Hålogaland Teater
  • Kilden teater og konserthus
  • Nordland Teater
  • Stavanger Symfoniorkester
  • DansiT
  • Rosendal Teater
  • Trondheim Symfoniorkester & Opera
  • Trøndelag Teater
  • Turnéteatret i Trøndelag

Alle de ni institusjonene driver en aktiv og omfattende virksomhet innen kompetansedeling, opplæringsaktiviteter og
talentutvikling overfor interesserte grupperinger og enkeltpersoner, slik som universiteter, skoler og andre utdanningsmiljøer og ser på dette som en integrert del av kjernevirksomheten.

Endringer siden 2018

En lignende eksempelstudie ble gjennomført våren 2018, der seks konkrete samarbeidsprosjekter mel­lom scenekunstinstitusjoner og selvstendige grupper ble analysert. Den gangen ble også ulike former for kompetansedeling hos tre orkester- og opera­institusjoner kartlagt.

I den nye undersøkelsen som er gjennomført pr. mai 2023 videreføres tematikken, men i et videre og mer generelt perspektiv. Sam­tidig sees det på om NTO-medlemmenes handlings­mønster overfor om­ver­denen har endret seg siden 2018, gitt pande­mi, økonomisk situ­asjon og generell samfunns­utvikling i løpet av de årene som er gått.