Regionreformen

Regionreform og ansvarsdeling: Rammeverktøy må på plass

Fremtidige finansieringsmodeller må være kulturpolitisk begrunnet. Vi oppfordrer derfor til at kulturloven først revideres og en systematisert og god dialog etableres. Dette skriver NTO i et notat til den nye kulturministeren Abid Q. Raja vedrørende regionreformen og den videre rekkefølgen i prosessen.

<p><strong>Fuglane</strong>, Nordland Teater<br />Foto: Tina Ditlefsen</p>

Fuglane, Nordland Teater
Foto: Tina Ditlefsen

NTO har 29. januar 2020 bedt om et snarlig møte med den nye statsråden for kultur og likestilling, Abid Q. Raja, for å presentere bransjens synspunkter på regionreformen og diskutere rekkefølgen i prosessen. Foreningen har samtidig sendt et notat med våre synspunkter til ministeren.


RAMME­VERKTØYET MÅ FØRST PÅ PLASS

NTO understreker i notatet at fremtidige finansieringsmodeller og ansvarsdeling må være kulturpolitisk begrunnet, og at infrastrukturkravet må ligge til grunn for finansieringssystemet.

Vi oppfordrer derfor til at kulturloven først revideres. På denne måten vil forvaltningsnivåenes kulturpolitiske ansvar kunne tydeliggjøres og den kunstneriske friheten og institusjonenes uavhengighet sikres.

Samtidig må det etableres en systematisert og god dialog mellom forvaltningsnivåene. Denne dialogen må også inkludere institusjonene. Begge deler er varslet i kulturmeldingen.

Når dette rammeverktøyet er på plass, kan ansvarsdeling og finansieringsmodeller være gjenstand for grundige kulturpolitiske drøftelser hvor alle berørte parter er godt involvert.

Vi viser også til at den varslede kunstnermeldingen og museumsmeldingen bør foreligge forut for slike drøftelser, og at det i tillegg bør gjennomføres tilsvarende utredningsarbeid på musikk- og scenekunstområdet.


EN INFRA­STRUKTUR AV SELVSTENDIGE SAMFUNNS­INSTITU­SJONER

Musikk- og scenekunstinstitusjonene er selvstendige samfunnsinstitusjoner med en betydning langt utover individuelle besøk og geografisk nedslagsfelt. De utgjør en betydelig del av den infrastrukturen for fri ytring, dannelse og refleksjon som staten er forpliktet til å sikre og legge til rette for i henhold til Grunnloven § 100. Dette innebærer at de ikke er «oppgaver» som fylkeskommunene skal ha myndighet til å styre eller bruke i regional utvikling.

Derimot er dette institusjoner som påvirker og utfordrer hverandre, og som alle drevet av et felles overordnet mål om å produsere best mulig kunst for et størst mulig og mest mulig sammensatt publikum.

Finansieringssystemet, og derigjennom vilkårene for denne infrastrukturen, er nå imidlertid satt i spill for å nå regionreformens mål om å overføre flere oppgaver til fylkeskommunene.


HELHETLIG FINANSIERINGS­SYSTEM

NTO anmoder om et helhetlig finansieringssystem som sikrer forutsigbarhet og legger til rette for fellesskap og samarbeid mellom disse institusjonene. Vi mener at en solid statlig basisfinansiering er en forutsetning for et mest mulig likeverdig tilbud i hele landet.

Videre mener vi det er vanskelig å se hvordan en overføring av statlig ansvar til fylkeskommunene kan bidra til et sterkere sikkerhetsnett for institusjonene. En modell der majoriteten av midlene kommer fra fylkene, vil føre til store regionale forskjeller i teatertilbudet til befolkningen.

Snarere bør den regionale innsatsen bygges opp – og dialogen mellom forvaltningsnivåene styrkes – uten at statens ansvar for en nasjonal infrastruktur av profesjonelle musikk- og scenekunstinstitusjoner bygges ned.


UNNGÅ UNØDVENDIG BYRÅ­KRATISERING

NTO ber samtidig om en garanti for at det ikke dannes modeller hvor økte administrative kostnader går på bekostning av kunsten. Det er også viktig at det ikke gjøres endringer som medfører en økt administrativ byrde for allerede underadministrerte musikk- og scenekunstinstitusjoner.