Regionreform

Regionreform, rammeverktøy og finansieringsmodeller

NTO har sendt et innspill til kulturkomiteen på Stortinget i forbindelse med regionreformen hvor vi minner om at den delen som angår oppgaveoverføringer på kulturfeltet i kommuneproposisjonen for 2021 behandles av kulturkomiteen når den legges frem for Stortinget.Vi peker også på at komiteen har understreket at oppgaveoverføringer fra staten til fylkeskommunene skal være kulturpolitisk begrunnet og bidra til å nå nasjonale kulturpolitiske mål.

<p><strong>En beretning om blindhet</strong>, Haugesund Teater<br />Foto: Haugesund Teater</p>

En beretning om blindhet, Haugesund Teater
Foto: Haugesund Teater

NTO har 25. mars 2020 sendt et innspill til Stortingets familie- og kulturkomité hvor vi minner om at komiteen har bedt om at delen som angår oppgaveoverføringer på kulturfeltet i kommuneproposisjonen for 2021 behandles av Stortingets familie- og kulturkomité når den legges frem for Stortinget (jf. Innst. 258 S (2018-2019).

Videre har komiteen understreket at oppgaveoverføringer fra staten til fylkeskommunene skal være kulturpolitisk begrunnet og bidra til å nå nasjonale kulturpolitiske mål.

For å sikre at fremtidige finansieringsmodeller er kulturpolitisk begrunnet må først rammeverktøyet – i form av revidert kulturlov og en systematisert og forbedret dialog mellom forvaltningsnivåene – etableres. Denne dialogen må også inkludere institusjonene. Begge deler er varslet i kulturmeldingen.

Med kulturmeldingen er kulturpolitikken godt befestet i Grunnloven § 100 og statens forpliktelse til å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.Enhver vurdering av ansvarsdelingen mellom forvaltningsnivåene og finansieringsmodeller må etter NTOs syn ha som mål å styrke denne samtalen. Vi legger til grunn at Stortinget ikke tar beslutninger som er i strid med intensjonen i dette infrastrukturkravet ved at de langsiktige rammevilkårene for de profesjonelle musikk- og scenekunstinstitusjonene svekkes.

Hensikten må derimot være å bygge sterke kulturpolitiske strukturer og ordninger som sikrer nettverket av selvstendige musikk- og scenekunstinstitusjoner som en viktig del av ytringsfrihetens infrastruktur. Det er imidlertid vanskelig å se hvordan en overføring av statlig ansvar til fylkeskommunene kan bidra til et sterkere sikkerhetsnett for musikk- og scenekunstinstitusjonene.

NTO har samtidig oppsumert foreningens hovedargumentasjon for at dette best sikres ved at staten opprettholder hovedansvaret for finansieringen av alle de profesjonelle musikk- og scenekunstinstitusjonene som inngår i denne nasjonale infrastrukturen.