Korona

Uttalelse om gjenåpningsoppdrag

NTO har sendt sitt første innspill til kulturdepartementets arbeid med en gjenåpningsplan for kulturlivet. Vi peker på viktigheten av en tett dialog med NTO og andre organisasjoner allerede i den initierende fasen for å sikre en god oversikt over kunnskapsbehovene. Vi forventer også at Kulturdepartementet og Kulturrådet har ambisjoner om at profesjonelle kulturarrangement ikke skal åpnes sist, men at en slik plan kan bidra til at disse viktige møteplassene prioriteres.

<p><strong>Tolvskillingsoperaen</strong>, Det Norske Teatret<br />Foto: Dag Jenssen</p>

Tolvskillingsoperaen, Det Norske Teatret
Foto: Dag Jenssen

Kulturrådet og Norsk filminstitutt har fått i oppdrag fra Kulturdepartement å utarbeide en plan for gjenåpning av kulturlivet basert på de tre scenariene for pandemiens utvikling som er skissert i Prop. 79 S (2020-2021). NTO ser frem til at en slik plan kan bidra til større forutsigbarhet og mer treffsikre tiltak for kulturlivet i en gjenåpningsfase og legger til grunn at det legges opp til en tett dialog med NTO og andre bransjeorganisasjoner allerede i denne initierende fasen for å sikre en hensiktsmessig organisering og en god oversikt over kunnskapsbehovene. Vi har derfor 2. februar sendt vårt første foreløpige innspill til arbeidet.

Lokomotiver for trygg gjenåpning

Vi understreker at scenekunsten og musikken, som levende, kollektive og internasjonalt orienterte kunstformer, er særlig hardt rammet av publikumsbegrensninger, karantenebestemmelser og generelt krevende produksjonsvilkår. Innenfor disse bransjenen er NTOs medlemsinstitusjoner blant lokomotivene for en gjenåpning, og de viktigste arbeidsgiverne for frilansere så vel som fast ansatte kunstnere. En trygg gjenåpning av disse institusjonene er dermed avgjørende også for å stimulere til sysselsetting i en gjenåpningsfase, og for at kunstneren skal ha arbeidsplasser å komme tilbake til når krisen er over.

Like fullt faller de profesjonelle, offentlig finansierte musikk- og scenekunstinstitusjonene som NTO organiserer i all hovedsak utenfor både kompensasjons- og stimuleringsordningene og andre ordninger under Kulturrådets forvaltning. Det betyr at det har vært liten, om noen, dialog mellom Kulturrådet og disse institusjonene verken forut for eller i løpet av krisen, og at Kulturrådets innsikt i musikk- og scenekunstinstitusjonenes rolle, virksomhet og hvordan krisen treffer dem dermed er begrenset.

Gjenåpningskomité

Etter NTOs syn bør det nedsettes en gjenåpningskomité for å sikre og formalisere en god dialog. Bransjespesifikk innsikt i musikk- og scenekunstinstitusjonene må selvsagt være representert i en slik komité.

Ifølge oppdragsbrevet bør planen være å «gi anbefalinger til innretning på/disponering av statlige virkemidler for å stimulere til aktivitet og måloppnåelse i den nasjonale kulturpolitikken». De viktigste virkemidlene er i så måte å sikre treffsikre tiltak for en trygg og kontrollert gjenåpning for publikum.

Slik det understrekes i Prop. 79 S (2020-2021) må slike tiltak ikke være mer inngripende enn det er behov for, og de må ikke påføre unødig skade og kostnader eller svekke motivasjonen og legitimiteten i kulturlivet. Dette er en krevende balansegang som fordrer dobbel bransjespesifikk og helsefaglig ekspertise.

Prioritert gjenåpning

Vi anmoder også om at en ambisjon med en slik gjenåpningsplan må være at kulturlivet prioriteres høyere i gjenåpningen av samfunnet. NTO forventer at både sektorens eget fagdepartement og Kulturrådet har ambisjoner om at profesjonelle kulturarrangement ikke skal åpnes sist, men at en gjenåpningsplan kan bidra til at disse viktige møteplassene prioriteres høyere.

Det er godt dokumentert at musikk- og scenekunstinstitusjonene er trygge arenaer. Vi viser her også til europeiske studier som peker ut hvilke faktorer det er som bidrar til slike smittefrie arrangement.