Musikkpolitikk

Kommentar til utvalget som skal gjennomgå musikkfeltet

Det regjeringsnedsatte utvalget som skal gjennomgå musikkfeltet bør styrkes direkte med musikkfaglig kompetanse innenfor både klassisk musikk og samtidsmusikk. Det er nødvendig for å sikre balanserte vurderinger og analyser når utvalget skal se institusjoner, organisasjoner, frivillighet, skapere, utøvere og virkemiddelapparatet i sammenheng.

<p>Trondheim Symfoniorkester & Opera</p>

Trondheim Symfoniorkester & Opera

NTO har 29. juni 2023 sendt en kommentar til Kultur- og likestillingsdepartementet i forbindelse med sammensetningen av utvalget som skal gjennomgå musikkfeltet med mål om å favne helheten i musikkpolitikken. Utvalget skal levere sin utredning våren 2025.

Regjeringens mål med utredningen er å bedre vilkårene for musikkvirksomhet, effektiv bruk av ressurser og et fortsatt levende musikkliv gjennom å fremskaffe «oppdatert og ny kunnskap, og gi nye analyser som kan ligge til grunn for framtidig politikkutvikling».

Dette er et arbeid som vi har sett fram til, og som også omfatter de profesjonelle musikkinstitusjonene som Norsk teater- og orkesterforening (NTO) representerer – slik som symfoniorkestre, ensembler, scener og kor.

Vi mener det er betenkelig at et utvalg som skal gjennomgå hele musikkfeltet og "se institusjoner, organisasjoner, frivillighet, skapere, utøvere og virkemiddelapparatet i sammenheng" mangler musikkfaglig kompetanse innenfor både klassisk musikk og samtidsmusikk.

For at resultatet av arbeidet skal ha legitimitet i hele musikkfeltet – på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden og på tvers av sjangre og strukturer i et sammensatt felt – må utvalget være balansert og bredt sammensatt. Vi anmoder derfor om at utvalget styrkes direkte med nødvendig supplerende fagkompetanse for å sikre gode, etterrettelige og balanserte vurderinger og analyser – som selvsagt også vil være basert på innhentet ekstern kunnskap og dialog med alle deler av musikkfeltet.