Korona

Uttalelse om forskrift til kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører

NTO er positiv til en forlengelse av kompensasjonsordningen for arrangører av kulturarrangement, samt til å inkludere flere aktører i verdikjeden i ordningen. Vi understreker samtidig i vårt høringssvar til utkast til forskrift til ordningen at bransjens behov for forutsigbarhet tilsier at ordningen må videreføres også etter 31. august, så lenge også smittevernsbegrensningene videreføres.

NTO har 29. juni 2020 levert sitt høringssvar til utkast til forskrift til midlertidig kompensasjonsordning for arrangører av og underleverandører til kulturarrangementer rammet av COVID-19-utbruddet.

Langt de fleste av NTOs medlemsvirksomheter vil falle utenfor ordningen i henhold til § 2 Generelle vilkår: Arrangører som mottar 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften. NTO har tidligere anerkjent en slik avgrensning forutsatt en løpende vurdering av egne tiltak for de offentlig støttede musikk og scenekunstinstitusjonene som NTO representerer.

Ordningen vil likevel kunne treffe viktige samarbeidspartnere for NTOs medlemsvirksomheter slik som konserthus, kulturhus, festivaler og underleverandører til disse.

Helt overordnet er NTO positiv til intensjonen om forlengelse av kompensasjonsordningen, og til å inkludere flere aktører i verdikjeden i ordningen. NTO understreker samtidig at bransjens behov for forutsigbarhet tilsier at ordningen må videreføres også etter 31. august så lenge også smittevernsbegrensningene videreføres.


BEREGNING AV TAP OG KOMPENSASJON

NTO har imidlertid én kommentar vedrørende sammenhengen mellom beregning av tap og beregning av kompensasjon:

Ved beregning av netto tap legges perioden 2017-2019 til grunn, slik at man får et gjennomsnitt som korrigerer for særlige sesongsvingninger. NTO finner dette fornuftig, men mener derimot det er ulogisk at man samtidig kun legger resultatet fra 2019 til grunn, og ikke det tilsvarende gjennomsnittlige resultatet fra 2017-19.

Vi ser frem til en fortsatt nær dialog med Kulturdepartementet fremover både om tiltak som kan bidra til å løse akutte økonomiske problemer og om tiltak som tar høyde for langtidsvirkninger av situasjonen.