Kunstnerpolitikk

Kommentar til kunstnermeldingen

Kunstnermeldingen anerkjenner musikk- og scenekunstinstitusjonenes rolle som både arbeids- og oppdragsgivere, men også som faglige møteplasser, kompetansemiljø og samarbeidspartnere. Det samsvarer godt med vårt innspill til meldingsarbeidet, skriver vi i vår første, korte kommentar til meldingen som ble lagt fram 9. juni.

<p><strong>Bjørnene </strong>av Fredrik Høyer, presentert av Vega Scene<br />Foto: Erika Hebbert</p>

Bjørnene av Fredrik Høyer, presentert av Vega Scene
Foto: Erika Hebbert

Kunstnermeldingen, Meld. St. 22 (2022–2023) Kunstnarkår ble lagt fram 9. juni 2023.

Det er gledelig at regjeringen vil sikre de autonome institusjonene forutsigbare rammer og en solid økonomi i kommende budsjettprosesser som en premiss for den rollen de spiller for et samlet kunstfelt.

Meldingen anerkjenner på en innsiktsfull måte musikk- og scenekunstinstitusjonenes rolle som arbeids- og oppdragsgivere for frilansere så vel som fast ansatte kunstnere, men også som faglige møteplasser, kompetansemiljø og samarbeidspartnere.

Dette samsvarer godt med NTOs innspill til meldingsarbeidet. Vi fortsetter det langsiktige kunnskapsfremmende arbeidet vårt, som vi ser setter fine spor i politiske dokumenter, og torsdag 15. juni lanserer vi under Heddadagene en ny kartlegging av samarbeid, ressurs- og kompetanse­deling mellom musikk- og scenekunstinstitusjonene og andre aktører utført av Gunnar Thon Lossius/gtl Management.

Vi er imidlertid mer kritiske til andre kapitler som derimot generaliserer utfordringer knyttet til gratisarbeid og underbetalte oppdrag, uten at det presiseres at dette ikke gjelder oppdrag i de offentlig finansierte musikk- og scenekunstinstitusjonene. Virksomheten i disse institusjonene er i stor grad tariffregulert og kunstnerne likebehandles uavhengig av tilknytningsform.

Rapporteringskrav i tilskuddsbrevene sammen med forslag om at Kulturdirektoratet skal utarbeide verdiprinsipper og en strategi for rimelig betaling, kan lett tolkes om en uberettiget mistillit til disse institusjonene som selvstendige, profesjonelle og ansvarlige arbeids- og oppdragsgivere.

NTO kommer tilbake med en grundig uttalelse til kunstnermeldingen før Stortingets behandling.