Statsbudsjett 2021

NTO om kulturbudsjettet 2021

– Det er bemerkelsesverdig at Kulturdepartementet går videre med forslaget om å avvikle ordningen med faste fordelingsnøkler, uten at dette ble gjort rede for i kommuneproposisjonen eller på andre måter er lagt frem til grundig vurdering for Stortinget. Det sier NTOs direktør Morten Gjelten i en første kommentar til regjeringens budsjettfremlegg for 2021 på kulturområdet.

<p><strong>Morten Gjelten </strong><br />Foto: Brian Olguin</p>

Morten Gjelten
Foto: Brian Olguin

I dag la regjeringen frem sitt forslag til kulturbudsjett for 2021. De fleste av NTOs medlemmer får i budsjettfremlegget en økning på nærmere 2,3 prosent. – Dette er et godt og konstruktivt utgangspunkt hvis man ser mot forventet lønns- og prisvekst til neste år, sier NTOs direktør Morten Gjelten. – Vi er imidlertid sterkt kritiske til forslaget om avviklingen av faste fordelingsnøkler.

KJÆRKOMNE MIDLER

NTO er fornøyd med at det er satt av 140 millioner kroner i stimuleringsmidler til musikk- og scenekunstinstitusjonene for å bøte på lavere egeninntekter grunnet koronasituasjonen for å sikre aktivitet våren 2021.

– Dette er kjærkomne og nødvendige ekstrabevilgninger i en tid hvor myndighetspålagte smittetiltak og en svært avgrenset publikumskapasitet går ut over muligheten for god planlegging. Dette er viktig for institusjonsøkonomien og dermed også kunstnerøkonomien i en krevende tid. Så er det imidlertid fremdeles slik at det er avgjørende for den samme økonomien og publikums tilgang på felles kunstopplevelser at institusjonene prioriteres i gjenåpningen av samfunnet gjennom 2021, sier Gjelten.

NTO er også positiv til at budsjettet legger opp til en viktig styrking av infrastrukturen på dansefeltet.

KRITIKKVERDIG OPPHEVING AV FASTE FORDELINGSNØKLER

NTO mener at det er særlig kritikkverdig at staten fjerner faste fordelingsnøkler uten at det først er etablert en ny ordning som kan sikre institusjonene den samme økonomiske forutsigbarheten. En slik ordning må etter vårt syn utredes grundig i en kunnskapsfremmende dialog mellom departementet, fylkeskommunene, kommunene og institusjonene/bransjen.

At dette arbeidet ikke er gjort viser med all tydelighet at det først og fremst er dialogen mellom forvaltningsnivåene som må repareres, sier Gjelten.

Han peker på at det i tillegg legges opp til en prosess hvor beslutningene tas i feil rekkefølge når departementet foreslår radikale endringer i finansieringssystemet før den varslede revisjonen av kulturloven er gjennomført. Det er kulturloven som danner rammene og prinsippene for offentlige myndigheters ansvar på kulturområdet.

Forslaget kommer også midt i koronapandemien, som ikke bare tar det meste av myndighetens oppmerksomhet, men som også rammer kommuneøkonomien hardt og skaper enda større risiko for at musikk- og scenekunstinstitusjonene vil tape kampen om pengene i konkurranse med andre viktige og til dels lovpålagte oppgaver innenfor stramme budsjetter.

– Vi mener det er bemerkelsesverdig at Kulturdepartementet likevel går videre med forslaget om å avvikle ordningen med faste fordelingsnøkler, uten at dette ble gjort rede for i kommuneproposisjonen eller på andre måter er lagt frem til grundig vurdering for Stortinget, understreker han.

NTO kommer tilbake med fyldigere kommentarer til kulturbudsjettet i sin høringsuttalelse til Stortingskomiteen senere i måneden.