Korona

NTO i høringsmøte om gjenåpning av kulturlivet

NTOs styreleder Marta Hjelle og direktør Morten Gjelten stilte 16. februar i høringsmøte på hastesak i Stortingets familie- og kulturkomité for å presentere foreningens innspill til Dokument 8.93 S (2020-2021), Representantforslag om å lage en plan for trygg gjenåpning av kulturlivet når smittesituasjonen åpner for det. Les hva de sa i møtet her:

<p>NTOs styreleder Marta Færevaag Hjelle<br />Foto: Nationaltheatret</p>

NTOs styreleder Marta Færevaag Hjelle
Foto: Nationaltheatret

Vi registrerer at Kulturdepartementet nylig har gitt Kulturrådet og Norsk Filminstitutt oppdraget med å lage en gjenåpningsplan. Vi stiller oss spørrende til det valget fremfor at det nedsettes et gjenåpningsutvalg. Et slikt utvalg kan sikre bidrag fra den helt nødvendige institusjonskompetansen som Kulturrådet mangler.

NTO er derfor glade for det forslaget vi i dag er her i Stortinget for å kommentere.

Vårt innspill tar utgangspunkt i at våre medlemmer gjennom pandemien har levert eksemplarisk smittevern og trygge arenaer for publikum. Vi polemiserer ikke med helsemyndighetene på overordnet nivå, men etterspør tettere dialog. Vårt syn er at arrangørfaglig og helsefaglig kompetanse må samarbeide for at dette skal bli vellykket.

En gjenåpningsplan for kulturlivet må ha som mål:

  • å bidra til høyere prioritering av kultursektoren i den generelle gjenåpningen av samfunnet.
  • urimelige restriksjoner må revurderes og erstattes av mer differensierte og treffsikre tiltak.
  • Aktørene må sikres større forutsigbarhet.

Tidshorisonten kan ikke kun være lang og mellomlang. Også kritisk kortsiktige utfordringer må løftes inn, som for eksempel at Regjeringens generelle krav om at smitteverntiltak ikke må være mer inngripende enn det er behov for, snart også må gjelde kultursektoren.

Ambisjonen må være at en gjenåpningsplan kan bidra til at profesjonelle kulturarrangement, som de viktige ytringsarenaene de er, prioriteres høyere.

Vårt oversendte dokument berører både det overordnede og det konkrete.

En lenge påpekt utfordring er at manglende differensiering mellom typer arrangementer/arrangører fører til lite treffsikre tiltak som med svake faglige begrunnelser får liten legitimitet i bransjen. Vi ber derfor om at det raskt utvikles tiltak for gjenåpning rettet direkte mot profesjonelle musikk- og scenekunstinstitusjoner.

Videre må lokale smittevernmyndigheter få tillit og ansvar for å vurdere salsstørrelse, publikumsfasiliteter og andre faktorer som er avgjørende for å sikre trygge arrangement.

Vi tar i notatet opp tiltak som bør revurderes:

  • Kravet til fastmonterte seter
  • Antallsbegrensning på 200 publikummere
  • Innreise/karantenebestemmelser
  • DKS/forestillinger og konserter for skoleelever
  • Kommunegrenser som skiller publikum

På lengre sikt:

Vi anmoder Stortinget om at en gjenåpningsplan peker frem mot en kunnskapsbasert beredskapsplan for fremtidige kriser. De kunstneriske og samfunnsmessige konsekvensene av at kulturlivet ble stengt ned må utredes i et bredere perspektiv enn smittevern alene.

Vi takker for anledningen og for Stortingets engasjement, og viser til vårt utdypende dokument og understreker bransjens vilje til å bidra i det fortsatte arbeidet.