Rapport

Institusjonenes arbeid med barn og unge

Som en del av NTOs innspill til den varslede stortings­meldingen om barne- og ungdomskultur har foreningen fått utarbeidet en rapport som beskriver musikk- og scenekunst­institusjonenes arbeid med barn og unge. Målet har vært å systematisere og få frem erfaringsbasert kunnskap om vilkårene for institusjonenes arbeid mot denne målgruppen. NTO ønsker på denne måten å bidra til at stortingsmeldingen er basert på mest mulig etterrettelige og nyanserte beskrivelser institusjonenes virksomhet.

<p><strong>Urban Art Attack for Kids</strong><br />Foto: Urban Art Attack</p>

Urban Art Attack for Kids
Foto: Urban Art Attack

For å bidra til at barne- og ungdomskulturmeldingen er basert på et mest mulig etterrettelig og nyansert bilde av musikk- og scenekunstinstitusjonenes arbeid med barn og unge, har NTO, som del av sitt innspill til meldingen, fått utarbeidet en utredning om medlemmenes arbeid med denne målgruppen.

Utredningen er utført av Gunnar Thon Lossius/gtl Management og søker å gi et bilde av omfanget av institusjonenes samlede arbeid på dette området, inkludert det kvalitative mangfoldet som disse virksomhetene har i tilbud og arbeidsmåter.


SEKS EKSEMPELSTUDIER

Gjennom seks eksempelstudier viser rapporten at aktiviteter ved musikk- og scenekunstinstitusjonene spenner fra programmering, produksjon og formidling av forestillinger og konserter for et ungt publikum som en del av det ordinære tilbudet, via aktiviteter hvor barn og unge på ulike måter medvirker i skapende arbeid, til at institusjonene driver opplæring og talentutvikling.

Det er en overordnet observasjon at samtlige institusjoner i dag ser på tilbud til disse målgruppene som en selvfølgelig integrert del av sitt mandat og oppdrag, og at et ungt publikum anses å ha stor egenverdi for institusjonenes generelle posisjon som betydningsfull samfunnsaktør.

Ikke sjelden har virksomhetenes arbeid på dette feltet også en klar flerkulturell dimensjon.

Alle synes å ha de samme kunstneriske og tekniske kvalitetskravene til barne- og ungdomsoppsetninger som for voksenoppsetninger.

Flere av virksomhetene arbeider særskilt med å utforske produksjons- og formidlingsformer for å engasjere et ungt publikum på nye måter.


TETT SAMARBEID

Undersøkelsen avdekker et stort mangfold i aktiviteter og tilbud av musikk og scenekunst til barn og unge.

Institusjonene er opptatt av å samarbeide tett med lokale myndigheter og andre aktører for å tilpasse sine tilbud best mulig til lokale forhold, behov og forutsetninger.

Mange er opptatt av å knytte bånd til nærmiljøet, også gjennom oppsøkende virksomhet. I de store byene handler dette gjerne om å dyrke frem forholdet til bydelen. Flere virksomheter velger bevisst lokalisering som gir rom og muligheter for å møte en mer sammensatt befolkning og utvikle møter og kontaktflater også utover selve forestillingen eller konserten. Det samarbeides bredt med skoler, barnehager, kulturskoler og utdanningsinstitusjoner, men også eksempelvis med asylmottak, Røde kors og andre organisasjoner om spissede formidlingsprogram.


MEDVIRKNING OG TALENTUTVIKLING

Sentralt står også virksomhetenes bidrag til at barn og unge får medvirke i skapende prosesser og får tilbud om talentutvikling. Samarbeid med andre profesjonelle kulturaktører, kommunale kulturskoler og enkeltstående interessenter lokalt er også på dette området viktig for barn og unges medvirkning i aktiviteter og oppsetninger. Slike samarbeid er samtidig ofte avgjørende for institusjonenes engasjement i lokale opplærings- og talentutviklingsaktiviteter.

Det understrekes i rapporten at omfanget av ulike opplærings- og talentutviklingstiltak virksomhetene er involvert i fremstår som stort.

Samtlige seks virksomheter avsetter mye ressurser til slik virksomhet, enten i samarbeid med andre instanser og aktører eller i form av forskjellige tiltak i egen regi.


FORMIDLINGSARBEID

Formidlingsarrangementer som søker å styrke mottakersiden og de unges interesse, forståelse av og refleksjon rundt kunsten er en sentral del av institusjonenes arbeid rettet mot denne målgruppen.

Studien viser at det nedlegges et betydelig arbeid fra virksomhetenes side i utarbeidelse av relevant skolemateriell i forbindelse med DKS-forestillinger.

Institusjonene har for øvrig til dels ulike erfaringer, synspunkter og tilnærmingsmetoder for slike samarbeid