Kulturbygg

Uttalelse til retningslinjer for ordning for nasjonale kulturbygg

NTO oppfordrer Kulturdepartementet til å revurdere endringene i retningslinjene for tilskuddsordningen for nasjonale kulturbygg. De nye retningslinjene kan etter vårt syn virke ensrettende på institusjonenes produksjons- og formidlingsmetoder og derigjennom selvstendige kunstfaglig beslutninger. Vi er også kritiske til at det gjøres slike endringer knyttet til politisk styring, regelverk og ordninger basert på råd fra Kulturrådet alene, uten at bransjen og de berørte virksomhetene involveres i prosessene med den innsikten og kompetansen de representerer.

<p>Stormen konserthus, Bodø</p>

Stormen konserthus, Bodø

NTO registrere at det er gjort endringer i retningslinjene for søknader for 2024 til Kultur- og likestillingsdepartementets tilskuddsordning for nasjonale kulturbygg kap. 322, Post 70.

Under 1. Formål er det lagt til at «[d]et vurderes som positivt hvis slike lokaler bidrar til kulturelle møteplasser, der medvirkning, aktivitet og digitale tjenester står sentralt». Tilsvarende er det under 3. Søknad om tilskudd lagt til at det i søknaden «bør fremgå hvordan og i hvilken grad lokalene vil bidra til å skape kulturelle møteplasser, der medvirkning, aktivitet og digitale tjenester står sentralt».

Endringene er i samsvar med forslaget til Norsk kulturråd og Norsk Filminstitutt i rapporten Sterkere tilbake. Pandemiens konsekvenser for kultursektoren og mulige virkemidler for gjenoppbygging, hvor det foreslås å legge til kriterier knyttet til «medvirkning», «aktivitet» og «digital deltakelse» for tilskuddsordningen for nasjonale kulturbygg.

NTO stilte seg kritisk til innføringen av slike kriterier i vår uttalelse til rapporten, da vi mener at dette er føringer for innhold og formidling som kommer i konflikt med armlengdeprinsippet og virker ensrettende og normerende. Produksjons- og formidlingsmetoder er en del av institusjonenes selvstendige kunstfaglig beslutninger. Det betyr også at et mangfold av arbeidsmåter er en forutsetning for å sikre uttrykksmangfoldet.

Endringene peker også i samme retning som de nye rapporteringskravene som ble innført i budsjettsøknadene for 2023.

Etter vårt syn er det generelt kritikkverdig at departementet gjør endringer knyttet til politisk styring, rapportering, regelverk og ordninger o.l. som er basert på råd fra Kulturrådet alene, uten at bransjen og de virksomhetene som berøres av endringene involveres i prosessene med den innsikten og kompetansen som de samlet representerer.

Vi oppfordrer derfor til at endringene i retningslinjene for tilskuddsordningen for nasjonale kulturbygg revurderes, og at departementet styrker den direkte dialogen med NTOs bransjefellesskap.