Korona

Høringssvar til retningslinjer for kompensasjon

Kompenserende tiltak må være basert på tillit til institusjonenes fundamentale ønske om å være i dialog med publikum. Det må etter NTOs syn være inngangen til utformingen av Kulturdepartementets retningslinjer for fordeling av økte driftstilskudd til enkelte musikk- og scenekunstinstitusjoner ifb. Covid-19. Vi mener også at Stortinget bør være forelagt betingelsene for tilskudd.

<p><strong>Bienes historie</strong>, Det Norske Teatret i samarbeid med Den Norske Opera & Ballett <br />Foto: Erik Berg</p>

Bienes historie, Det Norske Teatret i samarbeid med Den Norske Opera & Ballett
Foto: Erik Berg

NTO har 30. november 2020 sendt sitt høringssvar til regjeringens utkast til retningslinjer for tilskudd til enkelte musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer i forbindelse med nysalderingen av 2020-budsjettet, Prop. 51 S (2020-2021).

I departementets utkast til retningslinjer er det kommet inn forutsetninger og prioriteringer som ikke er lagt frem for Stortinget i den nevnte proposisjonen, da denne kun peker på opprettholdelse av drift som eneste forutsetning for tilskudd. I forslaget til retningslinjer er derimot gjennomført alternativ publikumsrettet aktivitet formulert som en forutsetning for å få tilskudd. I tillegg presiseres det at merutgifter vil bli prioritert dekket før tapte inntekter.

Det betyr etter NTOs syn at Kulturdepartementet gjennom uklare formuleringer i proposisjonen har gitt seg selv et tolknings- og handlingsrom som skyver beslutningsmyndighet fra Stortinget til departementet, i stedet for å gi Stortinget et tydelig beslutningsgrunnlag.

Føringene er heller ikke i samsvar med de signalene som Kulturdepartementet tidligere har gitt institusjonene, hvor departementet, i tråd med armlengdeprinsippet, har presisert at det er institusjonene selv som definerer hvilke former for alternativ drift som befinner seg innenfor formålet, jf. brev fra Kulturdepartementet til tilskuddsmottakere av 26. mars 2020.

TREFFER SKJEVT

I tillegg til fundamentale kunstneriske utfordringer, er digital formidling kostnadskrevende og fordrer planlegging over tid. Teatrene har ikke selv kompetansen som skal til for å gjennomføre digitale prosjekter, og flere har gjennom høsten hatt forholdsvis omfattende anbud ute for å kjøpe slike tjenester fra aktuelle produksjonsselskap.

Presiseringen i departementets utkast til retningslinjer om at den publikumsrettede aktiviteten også kan presenteres etter 31. desember 2020 er bra fordi det gir et større rom for planlegging, etterarbeid og kvalitetssikring.

Like fullt vil ordningen vanskelig la seg besvare av samtlige av de institusjonene som er hardest rammet av innstrammingene og som har store behov for å få kompensert tapte inntekter. Mulighetene for alternative publikumsrettede aktiviteter, herunder digital formidling, er avhengig av det allerede planlagte programmet. De institusjonene som ikke allerede har planlagt for digital formidling vil ikke kunne ta beslutninger som innebærer betydelige kostnader når tilskuddene blir fordelt etterskuddsvis uten noen garanti om hva som faktisk vil bli dekket.

Kunstnerisk integritet og kvalitet må ivaretas i tilbudet til publikum også i alternativ formidling. I tillegg skal publikum ha et mangfoldig tilbud av levende kunst av høy kvalitet å vende tilbake til når krisen er over, og kvaliteten må derfor vedlikeholdes, kunstnerskap videreutvikles og kompetanse opprettholdes.

NTO SINE FORSLAG TIL ENDRING

For å sikre armlengdeprinsippet, og at midlene treffer best mulig i forhold til reelle behov, anmoder NTO om at utkastet til retningslinjer endres slik at:

  1. Forutsetningen for tilskuddet om at institusjonen har gjennomført alternativ publikumsrettet aktivitet fjernes.

  2. Tapte inntekter vil bli prioritert dekket før merutgifter til alternativ formidling.

  3. Det presiseres at tapte honorarer, samt tapte inntekter knyttet til arrangementer, utleie, omvisninger mm. inngår i inntektstap som kan dekkes sammen med «tapte billettinntekter, tapte inntekter fra programsalg, kafé og butikksalg samt eventuelle andre kommersielle inntekter som bortfalt som følge av innstramningene».

NTO mener at kompenserende tiltak må være basert på tillit til institusjonenes fundamentale ønske om å være i dialog med publikum, og en anerkjennelse av hvor krevende denne dialogen nå er i genuint kollektive og levende kunstformer. Institusjonene er i full aktivitet med planlegging, forberedelser, produksjon og prøver for å kunne møte publikum ved første signal om gjenåpning. Enkelte driver oppsøkende virksomhet utenfor Bergen og Oslo, mens en del har planlagt for alternative publikumsrettede aktiviteter, også digitale visninger og produksjoner.

Tiltakene må således legge til rette for institusjonenes kjernevirksomhet og for kvalitet i tilbudet både under krisen og ved gjenåpning for publikum når krisen er over.