Statsbudsjett 2022

Innspill til revidert nasjonalbudsjett

– I opposisjon var Arbeiderpartiet kritiske til hvordan Solberg-regjeringen svekket økonomien i kulturlivet gjennom å overføre ABE-reformens kutt til kulturbudsjettet. Nå må partiet følge opp sine egne løfter om å fjerne ABE-kuttet. Dette er NTOs hovedpoeng i foreningens innspill til revidert nasjonalbudsjett.

<p><strong>Hedda Gabler</strong>, Riksteatret<br />Foto: Martin Myrvold</p>

Hedda Gabler, Riksteatret
Foto: Martin Myrvold

NTO har 10. mars 2022 levert sitt innspill til revidert nasjonalbudsjett for 2022. Vi ber i innspillet om at regjeringen holder sine løfter om å fjerne ABE-kuttet, og at musikk- og scenekunstinstitusjonene kompenseres fullt ut for forventet lønns- og prisvekst i 2022 etter de nyeste prognosene. Disse prognosene tilsier at de generelle kuttene i rammen blir større enn forutsatt ved fremleggelsen og behandlingen av statsbudsjettet for 2022.

I tillegg kommer ekstraordinære strømutgifter.

Vi minner samtidig om at Arbeiderpartiet i opposisjon var «kritisk[e] til hvordan [Solberg-]regjeringen, gjennom å overføre ABE-reformens kutt til kulturbudsjettet, har svekket økonomien i kulturlivet» (Innst. 14 S (2020-2021)).

Kuttene rammer kjernevirksomhet og kunstnerøkonomi

I FAFO-rapporten om budsjettkutt i kultursektoren dokumenteres det hvordan de årlige kuttene har rammet den kunstneriske kjernevirksomheten og gått utover omfang og kvalitet i tilbudet til publikum.

Ettersom det er marginalt å kutte i administrative funksjoner, må det kuttes i antall involverte i produksjonene. Mens noen har tilpasset produksjonsomfanget, har andre redusert antall involverte i enkeltproduksjonene – eller begge deler. Noen har redusert antall fast ansatte eller latt stillinger stå vakante, mens andre primært har redusert bruken av frilansere.

Det betyr at kuttene går direkte utover kunstnerøkonomien i en sektor hvor de offentlig finansierte institusjonene er de viktigste arbeidsgiverne for frilansere så vel som fast ansatte kunstnere.

Skadevirkningene av pandemien

Det er viktig å understreke at 2022 ikke på noen måte blir et normalår selv om smittevernrestriksjonene er opphevet. Høy smittespredning og høyt sykefravær gjør at både produksjon, avvikling av forestillinger/konserter og planlegging blir krevende.

I tillegg er forsalgsperioden for vårens forestillinger og konserter markant nedkortet, samtidig som det er uvisst hvordan langtidskonsekvensene av pandemien vil slå ut på publikumsoppslutningen og institusjonenes egeninntekter. Mange av NTOs medlemmer rapporterer om trådt billettsalg.

Det er ellers gledelig at regjeringen har vist vilje til å styrke kunstnerøkonomien både i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2022 og gjennom ytterligere økte midler i vår til kunstnerstipend, Kulturfondet mm. Vi minner i den forbindelse om at også en styrking av musikk- og scenekunstinstitusjonene er en direkte styrking av kunstnerisk aktivitet og sysselsetting – og ikke minst av vilkårene for hardt rammede frilansere som mest av alt trenger oppdrag og arbeidsplasser å komme tilbake til.