Statsbudsjett 2024

Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2024

NTO forventer at tilskuddene til musikk- og scenekunstinstitusjonene for 2024 blir korrigert og oppjustert i revidert nasjonalbudsjett. Samtidig advarer vi mot at det blir en gjentagende prosedyre å legge opp til en justering av rammetilskuddet i revidert nasjonalbudsjett, snarere enn en reell lønns- og priskompensasjon i budsjettproposisjonen, basert på realistiske prognoser og gjennomsiktige beregninger.

<p><strong>POLITI!</strong>, Det Vestnorske Teateret<br />Foto: Andreas Roksvåg</p>

POLITI!, Det Vestnorske Teateret
Foto: Andreas Roksvåg

NTO har 9. februar 2024 levert sitt innspill til Kultur- og likestillingsdepartementets arbeid med revidert nasjonalbudsjett for 2024.

Korrigering av tilskuddet

Vi forventer at tilskuddene til musikk- og scenekunstinstitusjonene i 2024 blir korrigert i revidert nasjonalbudsjett, slik at de økonomiske rammevilkårene opprettholdes. Først gjennom full kompensasjon for forventet lønns- og prisvekst vil institusjonenes økonomi være sikret i tråd med regjeringens egne mål i 2024-budsjettet.

Saldert budsjett for 2024 innebærer en realnedgang i bevilgningene til musikk- og scenekunstinstitusjonene på hele én prosent når vi legger Finansdepartementets egne prognoser for forventet lønns- og prisvekst til grunn. Tilsvarende har det har vært en gjennomgående underkompensasjon i hele regjeringsperioden når Finansdepartements egne nøkkeltall legges til grunn.

Det gjelder både når vi legger til grunn de årlige prognosene i statsbudsjettene (tabell 1) og når vi legger til grunn de oppdaterte tallene for 2023/2022 i statsbudsjettet for 2024 (tabell 2):

Tabell 1

Nøkkeltallene er hentet fra de årlige statsbudsjettene, og viser vedtatt rammeøkning sett i forhold til prognosene som er premisset for vedtaket.

Saldert

Saldert

Revidert

Samlet

Saldert

2022

2023

2023

2023

2024

Årslønn

3

4,2

5,25

5,25

4,9

KPI

1,3

2,8

5,4

5,4

3,8

Veid 70%lønn/30%KPI

2,5

3,8

5,3

5,3

4,6

Vedtatt rammeøkning

1,9

2,96

2,14

5,1

3,6

Underkompensasjon

-0,6%

-0,84%

-0,2%

-1%


Tabell 2

Nøkkeltallene er hentet fra Nasjonalbudsjettet 2024, dvs. oppdaterte tall for 2022 og 2023.

2022

2023

2024

Årslønn

4,3

5,5

4,9

KPI

5,8

6

3,8

Veid 70%lønn/30%KPI

4,8

5,7

4,6

Vedtatt rammeøkning

1,9

5,1

3,6

Underkompensasjon

-2,9

-0,6

-1


Budsjettprosedyrer

Vi vil samtidig advare mot at det blir en gjentagende og systematisk budsjettprosedyre å legge opp til en justering av rammetilskuddet i revidert nasjonalbudsjett. En slik omlegging vil undergrave rammetilskuddets logikk og den forutsigbarheten som er nødvendig for god måloppnåelse og ressursutnyttelse i langtidsplanleggende institusjoner.

Skal rammetilskuddsordningen fungere må kompensasjonen være basert på realistiske prognoser for lønns- og prisvekst, så vel som at beregningene må være gjennomsiktige og forståelige. Dette siste er ikke minst viktig for at konsekvensene av regjeringens budsjettfremlegg blir forstått og diskutert, slik at Stortingets vedtak fattes på riktige premisser.

Regional oppfølging av korrigert statstilskudd

Endret budsjettprosedyre skaper særlige utfordringer for de musikk- og scenekunstinstitusjonene som har delt offentlig finansiering med fast fordelingsnøkkel

I dialogen mellom forvaltningsnivåene må det kommuniseres tydelig at en justering av rammetilskuddet i revidert nasjonalbudsjett ikke er en tilleggsbevilgning, men derimot en korrigering av en utilsiktet innstramming. Kommuner og fylkeskommuner må derfor følge opp denne korrigeringen slik at fordelingen mellom partene opprettholdes.

Kloden teater

NTO anmoder om at det statlige driftstilskuddet til Kloden teater videreføres i 2024.

Inneværende år fikk teateret driftstilskudd over statsbudsjettet etter Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett. Dersom disse midlene ikke videreføres, fremstår dette som et meningsløst engangstilskudd. Det vil få store konsekvenser for både den ordinære driften og for den videre utviklingen av teateret som nå er inne i siste fase av et utviklingsprosjekt, fra å være på midlertidige scener, til å ha et ferdig prosjektert teaterhus i Groruddalen i Oslo.