Statsbudsjett 2024

Stortingets behandling av statsbudsjettet 2024

Familie- og kulturkomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2024 ble behandlet i Stortinget 19. desember. NTO har oppsummert budsjettbehandlingen med vekt på forslag og merknader om NTOs medlemmer og saker som står på NTOs dagsorden.

<p>Arktisk filharmoni<br />Foto: Marthe Mølstre</p>

Arktisk filharmoni
Foto: Marthe Mølstre

NTO har oppsummert budsjettbehandlingen vedrørende endringer på kulturbudsjettet som NTO omtaler i foreningens høringsuttalelse til statsbudsjettet for 2024 eller som i det øvrige berører institusjonene og står på foreningens dagsorden.

Blant annet er det gledelige økninger til enkelte NTO-medlemmer, men uten at underkompensasjonen for lønns- og prisvekst er rettet opp. Ellers er det en overraskende skuffelse at ikke driftstilskuddet til Kloden teater videreføres.

Den nye tilskuddsordningen for scenekunstkompanier etableres i Kulturfondet, slik NTO har tatt til orde for som en del av vårt kontinuerlige arbeid for å sikre armlengdeprinsippet.

Vi er også fornøyd med at foreningens kommentarer om den uforståelige bruken av nøkkeltall, så vel som våre konkrete forslag til rydding i kapitler og poster, har satt tydelige spor i mindretallsmerknader fra Høyre.

Ramme

Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti (SV) innebærer en samlet økning på kr. 42,5 mill. i komiteens tilrådning til bevilgning på rammeområde 3. Av disse er 17,1 mill. kroner økninger til NTO-medlemmer.

Økninger til NTO-medlemmer

Avsetningen over kap. 323 post 70 Musikk- og scenekunstinstitusjoner økes med gledelige 13 mill. kroner sammenlignet med regjeringens forslag, fordelt med:

  • 10 mill. kroner til Arktisk Filharmoni
  • 3 mill. kroner til Norsk Blåseensemble

Når det gjelder økningen til Arktisk Filharmoni er det lagt til følgende merknad: «Flertallet er enige om at bevilgningen er en bevilgning utover fordelingen mellom stat, fylkeskommune og kommuner.»

Avsetningen over kap. 320 post 75 Tilskudds til litteraturhus, kunstscener og kompanier mm. er økt med kr. 12,2 mill. kroner, sammenlignet med regjeringens forslag, hvorav gledelige:

  • 2 mill. kroner til Teater Manu
  • 2,1 mill. kroner til Rosendal Teater

I flertallsmerknadene slutter AP, SP og SV seg til økningene i budsjettforliket så vel som de økningene til enkelte NTO-virksomheter, som allerede var foreslått i regjeringens budsjettfremlegg (4 mill. til Det Norske Teatrets satsing i Groruddalen, 3 mill. kroner til Bergen Nasjonale Opera, 2,5 mill. kroner til Musikkselskapet Harmoniet og 1 mill. kroner til Turnéteatret i Trøndelag).

Økningene spises likevel delvis opp av underkompensasjonen for lønns- og prisvekst, som altså ikke er rettet opp i Stortingets behandling av budsjettet.

Rogaland Teater/Kulturhøyden Stavanger

Det er ellers verdt å merke seg at det er bred politisk oppslutning om Kulturhøyden Stavanger. Komiteens flertall (AP, SP og SV) viser til at regjeringen i statsbudsjett 2024 har satt av 2 mill. kroner til Stavanger kommune, øremerket arbeidet med prosjekteringen av Kulturhøyden Stavanger under kap. 300 post 79.

Kritisk for Kloden teater

Overraskende og skuffende er det at tilskuddet til Kloden teater ikke er videreført etter budsjettforliket. Kloden teater kom inn på statsbudsjettet etter vedtatt revidert nasjonalbudsjett 2023, men meningsløst nok ble tilskuddet ikke foreslått videreført i budsjettfremlegget for 2024. SV og Høyre forslo 3 mill. kroner i driftsmidler til Kloden teater i sine alternative budsjetter.

Når det heller ikke er bevilget statlige midler til byggeprosjektet Kloden teater, får dette store konsekvenser for både den ordinære driften og for den videre utviklingen av teateret som nå er inne i siste fase av et utviklingsprosjekt – fra å være på midlertidige scener til å ha et ferdig prosjektert teaterhus nederst i Groruddalen i Oslo.

NTO har også oppsummert mindretallsmerknadene og stortingspartienes alternative budsjett, med vekt på NTOs medlemmer, saker som står på NTOs dagsorden og annet som det etter administrasjonens vurdering kan være verdt å merke seg.