Interessepolitikk

Overordnede mål for NTOs interessepolitiske arbeid

NTO arbeider for at medlemmene skal ha best mulige rammevilkår til å produsere og formidle musikk og scenekunst av høyest mulig kvalitet til et størst mulig og mest mulig sammensatt publikum, samt at institusjonene skal kunne dyrke sin egenart og utvikle seg i henhold til egne visjoner og mål.

Foto: Stortinget

NTO jobber kontinuerlig med å fremme kulturpolitiske saker som angår medlemmene i relevante fora. Vi møter og utfordrer politikere og embetsverk, bidrar med bransjeinnsikt, utvikler argumentasjon og driver med påvirkningsarbeid gjennom høringsuttalelser, innspill til stortingsmeldinger og statsbudsjett, kronikker med mer.

Vi er opptatt av å sikre et nyansert kunnskapsgrunnlag for det interessepolitiske arbeidet og for de kulturpolitiske beslutningene og er i jevn dialog med en rekke ulike aktører i bransjen.

DE OVERORDNEDE MÅLENE FOR NTO SITT INTERESSEPOLITISKE ARBEID:
 • Bidra til en kulturpolitikk som er konsistent forankret i Grunnloven § 100 og statens forpliktelse til å sikre de institusjonelle vilkårene for kunsten som fri ytring.
 • Sikre at kvalitet og ytringsmangfold er tydelig formulert som overordnet kulturpolitiske mål, og at det ikke legges instrumentelle føringer for tilskuddet til virksomhetene.
 • Sikre bransjen gode og forutsigbare rammevilkår som legger til rette for at virksomhetene kan produsere og formidle musikk og scenekunst av høyest mulig kvalitet til et størst mulig og mest mulig sammensatt publikum.
 • Arbeide for å opprettholde og videreutvikle et landsdekkende nettverk av selvstendige og forskjelligartede musikk- og scenekunstinstitusjoner som representerer lokal produksjon og desentralisert kunstfaglig beslutningsmyndighet.
 • Arbeide for solide strukturer, virkemidler og ordninger som er best mulig rustet for å sikre sterke, uavhengige institusjoner også under skiftende politiske klima.
 • Bidra til at kulturpolitiske beslutninger alltid har kunsten og publikum for øye.
 • Fremme kunstens frihet og kunstinstitusjonenes uavhengighet, og bidra til at prinsippet om en armlengdes avstand ivaretas og forstås både i bransjen og blant politikere og byråkrater på alle forvaltningsnivåene.
 • Bidra til en kulturpolitikk som sikrer virksomhetenes kunstneriske handlingsrom, og som legger til rette for at de kan dyrke sin egenart og utvikle seg i henhold til egne visjoner og mål.
 • Bidra til et dialogbasert styringssystem som anerkjenner at verken kvalitet eller ressursutnyttelse kan reduseres til nøkkeltall.
 • Arbeide for en skole- og utdanningspolitikk som bygger opp under kunstpolitiske mål om kvalitet og tilgjengelighet.
 • Fremme kunnskaps-, refleksjons-, og samtalerommet rundt kunsten.
 • Synliggjøre og styrke institusjonene som demokratiske fellesarenaer for meningsbrytning med en samfunnsverdi også utover individuelle besøk.
 • Synliggjøre musikk- og scenekunstinstitusjonenes verdi som kunstprodusenter- og formidlere, samt virksomhetenes positive ringvirkninger og betydning som kompetansemiljø for det øvrige kunst- og kulturlivet.
 • Bidra til en langsiktig og språkbevisst politikkutforming og et offentlig ordskifte som er basert på forsknings- og erfaringsbasert bransjeinnsikt.