Pressemelding 16.10.20

Radikal og lite gjennomsiktig omorganisering i norsk kulturpolitikk

I forslaget til statsbudsjett for 2021 foreslås en radikal omorganisering og maktkonsentrasjon i norsk kulturpolitikk, helt uten dialog med berørte parter. Omleggingen føyer seg inn i en skrittvis og lite gjennomsiktig utvidelse av Norsk kulturråds rolle og mandat. – Dette er en bemerkelsesverdig omorganisering i et budsjett som har mangfold i bred forstand som hovedprioritering, sier NTOs direktør Morten Gjelten.

<p>Foto: Stortinget</p>

Foto: Stortinget

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) har tidligere pekt på at Kulturrådet på 2000-tallet har vokst betydelig og fått en rekke nye direktoratsoppgaver, herunder oppgaver rettet direkte mot musikk- og scenekunstinstitusjonene. I forslaget til statsbudsjett for 2021 overføres i tillegg tilskuddsforvaltningen av en rekke profesjonelle musikk- og scenekunstinstitusjoner til Kulturrådet.

NTO er sterkt kritiske til dette og mener at det ikke må overføres flere oppgaver til Kulturrådet som direktorat før rolle og mandat er utredet, sier NTOs direktør Morten Gjelten. – De foreslåtte endringene vil på sikt kunne svekke Kulturdepartementets kompetanse og grunnlag for en helhetlig politikkutforming og Stortingets politiske beslutningsmyndighet, fortsetter han.

Foreningen ber i sin høringsuttalelse til budsjettfremlegget om at Stortinget bidrar til at norsk kulturpolitikk ikke ender i en organisering hvor makt og innflytelse konsentreres til to voksende direktorater, slik det nå kan se ut; et direktorat for barne- og ungdomskultur, det vil si Kulturtanken, og et direktorat for kunsten og kulturen ellers, det vil si Kulturrådet.

INSTITUSJONSKOMPETANSEN

Regjeringens begrunnelse for den foreslåtte overføringen er at Kulturrådet er tettere på feltet og tilskuddsmottakerne og at fagligheten i tilskuddsforvaltningen dermed vil styrkes.

– Vi stiller oss spørrende til hvilken faglig institusjonskompetanse det er Kulturrådet besitter, og som vil gjøre dette direktoratet bedre egnet enn Kulturdepartementet til å forvalte tilskuddet til varige musikk- og scenekunstinstitusjoner som Black Box teater, BIT Teatergarasjen, Teater Manu, Østfold Internasjonale Teater, Det Norske Solistkor, Edvard Grieg Kor, Det Norske Kammerorkester m.fl., sier Gjelten.

– Plasseringen av virksomheter på nye og gamle poster er ikke bare ulogisk og det motsatte av en opprydning. Regjeringens mål om en tydeligere formålsinnretning er også forstyrrende i forhold til at institusjonene selv skal definere konkrete mål for egen virksomhet, presiserer Gjelten.

LES VIDERE HER

For ytterligere uttalelser, kontakt:
Morten Gjelten
Direktør i NTO